::Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου, 2018
Διατμ. ΜΔΕ "Μαθηματικά των Υπολογιστών & των Αποφάσεων" Εκτύπωση E-mail

Πληροφοριακά Στοιχεία

Από Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Π.Σ.) «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων» οργανώνεται και λειτουργεί με τη συνεργασία των Τμημάτων Μαθηματικών και Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Η πρωτοπορία, η μεγάλη εμπειρία σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα και η δυναμική πορεία ανάπτυξης που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια το Πανεπιστήμιο Πατρών, εγγυώνται για την άρτια οργάνωση, την υψηλή ποιότητα σπουδών, τις πιο πρόσφατες διεθνείς τάσεις και τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις μέσα στο πρόγραμμα. Η αρχική έναρξη λειτουργίας του προγράμματος γίνεται το 2008 (Υ.Α. 101461/Β7, ΦΕΚ 2566τ.Β΄/18.12.2008) και το 2014 εγκρίθηκε η λειτουργική του αναδιοργάνωση (ΦΕΚ 2216/13-08-2014, τ. Β΄). Στόχος είναι η οργάνωση και λειτουργία ενός σύγχρονου και έγκριτου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών η οποία, σ' έναν βραχυμεσοπρόθεσμο ορίζοντα, να καταξιωθεί ως ελκυστική λύση στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τοπίο των μεταπτυχιακών σπουδών. Το Δ.Π.Μ.Σ. «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων» προάγει τη βαθύτερη κατάρτιση στα θεωρητικά και εφαρμοσμένα μαθηματικά που χρειάζονται :

  • Στη λήψη αποφάσεων στους χώρους των χρηματοοικονομικών, του επιχειρηματικού σχεδιασμού, της βιομηχανίας, του ελέγχου ποιότητας, των επιστημών της υγείας καθώς και της κοινωνικής έρευνας
  • Στην υπολογιστική για θέματα επιστήμης, τεχνολογίας, διοίκησης και οικονομίας.

Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει για στόχο την αναβάθμιση με εμβάθυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών του σε ζητήματα σχετικά με τα Μαθηματικά και την Επιστήμη των Υπολογιστών, με ιδιαίτερη έμφαση στις γνώσεις θεωρητικών και εφαρμοσμένων μαθηματικών που χρειάζονται στη λήψη αποφάσεων και στην υπολογιστική. Είναι ένα πεδίο εξαιρετικά επίκαιρο, με πάρα πολλές προοπτικές, αφού, κατά κύριο λόγο, αφορά στα Μαθηματικά και τον Υπολογιστή, δηλαδή τα δύο βασικά εργαλεία που διαθέτουμε για την οργανωμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολλών και σύνθετων προβλημάτων που παρουσιάζονται στις ανθρώπινες δραστηριότητες και στη ζωή γενικότερα. Εξάλλου, όπως έχει ειπωθεί, “η ζωή είναι επίλυση προβλημάτων” [1]. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της πραγματικότητας; Πρώτο ότι είναι μια “Κοινωνία της Πληροφορίας” που εξαρτάται σε υψηλό βαθμό από τις εξελίξεις στην Επιστήμη των Υπολογιστών, και, δεύτερο ότι είναι μια “Κοινωνία Μεγάλων Δεδομένων” [2], [3], [4]. Για μια επιτυχή πλοήγηση σ’ αυτή  απαιτείται αδιάκοπη λήψη αποφάσεων βασισμένων σε πολλά και ευμετάβλητα δεδομένα βάσει πολλαπλών κριτηρίων. Επιπρόσθετα, η συνεχώς διευρυνόμενη ψηφιακή καταγραφή του παρόντος και η εντατική ψηφιοποίηση του παρελθόντος, αυξάνουν ραγδαία την κλίμακα των δεδομένων προς επεξεργασία βάσει των οποίων λαμβάνονται οι αποφάσεις. Κατά συνέπεια, τα μαθηματικά εργαλεία, η αλγοριθμική σκέψη και οι υπολογιστικές τεχνικές κατέχουν περίοπτη θέση, καθώς είναι πρωταρχικά συστατικά των “επιστημονικών ανακλαστικών” και των μεθοδολογιών αποτελεσματικής επίλυσης των προβλημάτων και της μετάβασης από τη διαίσθηση στη διορατικότητα [5], [6].

Στο Δ.Π.Μ.Σ. διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, κατά κύριο λόγο από τα συνεργαζόμενα Τμήματα Μαθηματικών και Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής. Το ακαδημαϊκό προσωπικό που συμμετέχει στο ΠΜΣ αποτελείται από επιστήμονες με μεγάλη ακαδημαϊκή εμπειρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και διακεκριμένη συνεισφορά στα  ζητήματα που διαπραγματεύεται το Δ.Π.Μ.Σ. Καθοδηγητική τους φιλοσοφία είναι να εξασφαλίσουν για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά θεμέλια, γνώσεις, κριτική θεώρηση, πολυεπιστημονική-διεπιστημονική προσέγγιση, σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, καινοτόμες μεθοδολογίες και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή μάθηση και ανάπτυξη. Βασιζόμενοι σ' αυτήν τη φιλοσοφία, οι διδάσκοντες χρησιμοποιούν ποικίλες μεθόδους, που περιλαμβάνουν εφαρμοσμένη έρευνα, μελέτες περιπτώσεων, διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών, παίγνια και προσομοιώσεις με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, κ.λπ.

Τίτλοι Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις κατωτέρω κατευθύνσεις σπουδών, η οποία αναγράφεται στον τίτλο του διπλώματος:

  • Μαθηματικές Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών και Εφαρμογές στην Τεχνητή Εξαγωγή Συμπερασμάτων και Αποφάσεων
  • Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα και Εφαρμογές στις Αποφάσεις
  • Θεωρία Αριθμητικών Υπολογισμών και Εφαρμογές στις Αποφάσεις

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., για οποιαδήποτε εκ των κατευθύνσεων, ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120). Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών στο Πρόγραμμα είναι 4 διδακτικά εξάμηνα: τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα διδασκαλίας δώδεκα (12) μαθημάτων και ένα εξάμηνο εντός του οποίου εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (Master’s Thesis). Κάθε μάθημα διδάσκεται τρεις (3) ώρες την εβδομάδα κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου δεκατριών (13) εβδομάδων και προσφέρει 7.5 ECTS. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 30 ECTS μονάδες.

Δομή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Οργάνωση – Θεσμικό Πλαίσιο

Μαθήματα

Ωρολόγιo Πρόγραμμα

Προκηρύξεις – Έντυπα

Αξιολογήσεις – Στατιστικά

Επικοινωνία

 

 
(c) 2007-2018 Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.