::Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου, 2018
ΜΔΕ "Μαθηματικά & Σύγχρονες Εφαρμογές" Εκτύπωση E-mail

Πληροφοριακά Στοιχεία


Από το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994 το Τμήμα Μαθηματικών οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με αντικείμενο την εμβάθυνση σε θέματα τα οποία αφορούν τα Θεωρητικά Μαθηματικά, τα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, τα Υπολογιστικά Μαθηματικά και τη Μεθοδολογία της Διδακτική τους. Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα στη χώρα μας Π.Μ.Σ. αναφορικά με τις Μαθηματικές Επιστήμες, όπως αυτές αναπτύσσονται και εξελίσσονται. Ακριβώς γι αυτό το λόγο, από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 το πρόγραμμα λειτουργεί αναδιαμορφωμένο (ΦΕΚ 2222/13-08-2014, τ. Β΄) σε ότι αφορά τη δομή και το περιεχόμενό του. Το Π.Μ.Σ. «Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές» στοχεύει:

  • Στην επιστημονική εμβάθυνση σε αντικείμενα, θεματικές ενότητες και κλάδους της Μαθηματικής Επιστήμης,
  • Στην προώθηση της έρευνας στο ευρύτερο πεδίο των Μαθηματικών Επιστημών και ειδικότερα στο πλαίσιο των σύγχρονων εφαρμογών τους και
  • Στη δημιουργία υψηλού επιπέδου σπουδών, διεθνώς ανταγωνιστικών, για την προσέλκυση Ελλήνων και αλλοδαπών πτυχιούχων.

Στο Π.Μ.Σ. διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, κατά κύριο λόγο από το Τμήμα Μαθηματικών, και εξειδικευμένοι επισκέπτες καθηγητές. Καθοδηγητική τους φιλοσοφία είναι να εξασφαλίσουν για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά θεμέλια, γνώσεις, κριτική θεώρηση, πολυεπιστημονική-διεπιστημονική προσέγγιση, σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, καινοτόμες μεθοδολογίες και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή μάθηση και ανάπτυξη. Βασιζόμενοι σ' αυτήν τη φιλοσοφία, οι διδάσκοντες χρησιμοποιούν ποικίλες μεθόδους, που περιλαμβάνουν εφαρμοσμένη έρευνα, μελέτες περιπτώσεων, διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών, παίγνια και προσομοιώσεις με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, κ.λπ.

Είναι ευνόητο ότι στο Πρόγραμμα πρυτανεύει το κριτήριο της ποιότητας σε κάθε μορφής δραστηριότητα. Συνεπώς, η ποιοτική στάθμη και η συνεχής βελτίωσή της είναι υποχρέωση όλων των συντελεστών λειτουργίας του και διακρίνει το πρόγραμμα σπουδών, δηλ. τα μαθήματα και τον τρόπο διδασκαλίας τους, τις σχέσεις των διδασκόντων με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, τις σχέσεις με τα άλλα Τμήματα και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, την γραμματειακή υποστήριξη και τις σχέσεις συνεργασίας για έρευνα και άλλες εκδηλώσεις με οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα αλλά και με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Τίτλοι Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις κατωτέρω κατευθύνσεις σπουδών, η οποία αναγράφεται στον τίτλο του διπλώματος:

  • Θεωρητικά Μαθηματικά.
  • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά.
  • Υπολογιστικά Μαθηματικά και Υπολογιστική Νοημοσύνη.
  • Διδακτική Μαθηματικών.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., για οποιαδήποτε εκ των κατευθύνσεων, ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120). Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών στο Πρόγραμμα είναι 4 διδακτικά εξάμηνα: τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα διδασκαλίας οκτώ (8) μαθημάτων και ένα εξάμηνο εντός του οποίου εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (Master’s Thesis). Κάθε μάθημα διδάσκεται τέσσερις (4) ώρες την εβδομάδα κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου δεκατριών (13) εβδομάδων και προσφέρει 10 ECTS. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 40 ECTS μονάδες.

Δομή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Οργάνωση – Θεσμικό Πλαίσιο

Μαθήματα

Ωρολόγιo Πρόγραμμα

Προκηρύξεις – Έντυπα

Αξιολογήσεις – Στατιστικά

Επικοινωνία

 

 
(c) 2007-2018 Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.