::Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου, 2018
Οργάνωση - Θεσμικό Πλαίσιο PDF Εκτύπωση E-mail

Πληροφορίες Διατμηματικού Π.Μ.Σ. "Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων"


Το πρόγραμμα αποσκοπεί να εκπαιδεύσει τους φοιτητές του στην ποσοτική διερεύνηση, τη στρατηγική αξιολόγηση και την αξιοποίηση μεθοδολογιών που άπτονται των Μαθηματικών, της Στατιστικής, της Θεωρίας Αποφάσεων, της Επιχειρησιακής Έρευνας και της Επιστήμης των Υπολογιστών προκειμένου οι απόφοιτοί του να ανταπεξέλθουν επαρκώς στη μελέτη και ανάπτυξη μεθοδολογιών Μαθηματικής Προτυποποίησης για βασικά φαινόμενα εξέλιξης των κοινωνικών και οικονομικών συστημάτων αλλά και στις απαιτήσεις επιχειρηματικών σχεδίων στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας.

Εισακτέοι

Ο μέγιστος ετήσιος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. είναι τριάντα (30) φοιτητές. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους (διπλωματούχους) Τμημάτων:

 • Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
 • Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής των Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
 • Στατιστικής, Πληροφορικής, Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοικητικής Επιστήμης
 • Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.),
 • Τμημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών των ΤΕΙ

Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές των ανωτέρω τριών πρώτων κατηγοριών οι οποίοι πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης των σπουδών τους πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Ε.Δ.Ε. για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων (δηλαδή πριν την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου).
Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες οφείλουν να προσκομίσουν το πτυχίο τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την λήξη των εγγραφών στο Δ.Π.Μ.Σ.Για ορισμένες κατηγορίες πτυχιούχων μπορεί να ισχύσουν πρόσθετες υποχρεώσεις, οι οποίες καθορίζονται στην απόφαση εισαγωγής στο πρόγραμμα και περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. Οι κάτοχοι τίτλων της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με την αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητάς τους, ο οποίος περιλαμβάνει βιογραφικό σημείωμα, την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας και τα λοιπά απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται κάθε φορά στην προκήρυξη του Δ.Π.Μ.Σ., μετά από συνέντευξη. Αναλυτικά, οι ακριβείς διαδικασίες περιλαμβάνονται στον
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Η δομή του προγράμματος σπουδών έχει διαμορφωθεί τόσο από τις γενικές προδιαγραφές των αντίστοιχων προγραμμάτων Ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, όσο και από την ανάγκη το περιεχόμενο και η έμφαση στο Πρόγραμμα να αντιστοιχεί στα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας. Για το λόγο αυτό η δομή του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. “Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων” αποτελείται από:

(α) Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού
(β) Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
(γ) Μαθήματα Επιλογής και
(δ) Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε δώδεκα εξαμηνιαία (12) μαθήματα. Η παρακολούθηση και εξέταση των ανωτέρω μαθημάτων γίνεται στα εξάμηνα Α΄, Β΄, και Γ΄. Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, κατά τη διάρκεια του Δ΄ εξαμήνου, εκπονείται μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (Master’s Thesis). Το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται σε τρεις συστατικές ενότητες:

[A] Η πρώτη συστατική ενότητα είναι το Πρόγραμμα Κορμού με τα κοινά για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές υποχρεωτικά μαθήματα κορμού.
[B] Η δεύτερη συστατική ενότητα είναι το Πρόγραμμα Κατεύθυνσης. Συγκροτείται από ομάδες μαθημάτων συναφούς περιεχομένου. Τα μαθήματα κάθε ομάδας χαρακτηρίζονται ως υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης, και είναι υποχρεωτικά για όσους φοιτητές ακολουθούν τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.
[C] Τέλος, υπάρχει η ενότητα των μαθημάτων επιλογής, με τα οποία ο Μ.Φ. έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει το πρόγραμμά του με μαθήματα τα οποία ανταποκρίνονται στα προσωπικά του ενδιαφέροντα πέρα από τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τις δύο προηγούμενες κατηγορίες μαθημάτων (υποχρεωτικά κορμού και υποχρεωτικά κατεύθυνσης).

Κατά τα πρώτα τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές διδάσκονται έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού, τέσσερα (4) μαθήματα της κατεύθυνσης και δύο (2) μαθήματα επιλογής. Στο τέταρτο εξάμηνο του Π.Μ.Σ. οι φοιτητές ασχολούνται αποκλειστικά με την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας τους (βλ. λεπτομέρειες στον Οδηγό Σπουδών).

Σε κάθε μεταπτυχιακό μάθημα αντιστοιχούν 7.5 πιστωτικές μονάδες (credits) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Μονάδων (ECTS) και στη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 30 μονάδες. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθεί, ανά εξάμηνο σπουδών, μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες. Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται 120 πιστωτικές μονάδες (12 μαθήματα και μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία).

 • Η έναρξη κάθε νέου κύκλου σπουδών του Προγράμματος γίνεται τον Οκτώβριο.
 • Ως ανώτατος χρόνος απόκτησης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζονται τα οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα από την εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών + τέσσερα εξάμηνα).
 • Η Ε.Δ.Ε. καθορίζει τα μαθήματα επιλογής που θα προσφέρονται κάθε ακαδημαϊκό έτος. Τα μαθήματα επιλογής διδάσκονται εφόσον επιλεγούν από τουλάχιστον δύο (2) μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 • Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, σε ημερομηνίες οι οποίες ορίζονται από την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών και ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να προχωρούν σε (i) Ανανέωση Εγγραφής και (ii) Δήλωση Επιλογής Μαθημάτων.
 • Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τις πρωινές ώρες ή/και τις απογευματινές ώρες.
 • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν την υποχρέωση της ανελλιπούς παρακολούθησης των παραδόσεων, των εργαστηρίων και των άλλων δραστηριοτήτων που προβλέπονται για κάθε μάθημα.

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Διατμηματικό Π.Μ.Σ. “Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων” θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021−2022, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Θεσμικό Πλαίσιο

 
(c) 2007-2018 Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.