::Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου, 2018
Κανονισμός Σπουδών Εκτύπωση E-mail

Κανονισμός σπουδών Τμήματος

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Τμήματος, ο Εσωτερικός Κανονισμός Τμήματος και ο Κανονισμός Γενικής Συνέλευσης συνοψίζονται στα παρακάτω άρθρα :

Άρθρο 1 - Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) συνεδριάζει τακτικώς το πρώτο δεκαήμερο των μηνών Οκτωβρίου, Δεκεμβρίου, Μαρτίου και Μαίου και εκτάκτως όταν υπάρχουν θέματα. Ο Πρόεδρος του Τμήματος υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γ.Σ. σε έκτακτησυνεδρίαση μέσα σε ένα δεκαήμερο, εάν ζητηθεί τούτο για συγκεκριμένο λόγο από το 1/3 των μελών της. Η αίτηση θεωρείταιότι αποσύρθηκε εάν, κατά τη συζήτηση του θέματος, δεν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά των μελών που υπέγραψαν. Σεόλως εξαιρετικές περιπτώσεις την υποχρεωτική σύγκλιση της Γ.Σ. μπορεί να ζητήσει η Σύγκλητος.
Η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσια διάταξης, το πληροφοριακό υλικό και τις εισηγήσεις αποστέλλεται στα μέλη της Γ.Σ. 10 ημέρες τουλάχιστον, προκειμένου περί τακτικής συνεδρίασης, και 2 εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον, προκειμένου περί έκτακτης συνεδρίασης, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το Νόμο. Η αποστολή της πρόσκλησης προς τους εκπροσώπους των φοιτητών γίνεται από το σύλλογό τους, οπότε αρκεί η αποστολή 3 τουλάχιστον αντιτύπων στη γραμματοθυρίδα του συλλόγου των φοιτητών. Οι συνεδριάσεις της Γ.Σ. γίνονται στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Β/Μ. Σε εξαιρετικές, ωστόσο, περιπτώσεις, και μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου, η Γ.Σ. μπορεί να συνεδριάσει και σε άλλον Πανεπιστημιακό χώρο, οοποίος αναγράφεται στην πρόσκληση.

Άρθρο 2 - Περί απαρτίας

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά από τα μέλη της που έχουν δικαίωμα ψήφου.Την ευθύνη ελέγχου της απαρτίας κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. έχει ο Πρόεδρος . Ο Πρόεδρος υποχρεούται να ελέγξει τηναπαρτία σε περίπτωση που μέλος της Γ.Σ. θέσει θέμα. Σε περίπτωση διακοπής της Γ.Σ. λόγω έλλειψης απαρτίας,καταγράφονται οι παρόντες.

Ο πρώτος έλεγχος της απαρτίας, για την εκκίνηση της διαδικασίας, γίνεται 15 λεπτά μετά από την ώρα που ορίζει ηπρόσκληση. Εάν παρέλθουν 15 επί πλέον λεπτά και δεν υπάρχει απαρτία η Γ.Σ. ματαιώνεται, συντάσσεται πρακτικό καικαταγράφονται οι παρόντες. Στην περίπτωση ματαίωσης της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας, η Γ.Σ. συγκαλείται υποχρεωτικά σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε 10 ημέρες, και πάντως όχι την ίδια ή την επομένη ημέρα. Η επαναληπτική συνεδρίαση, γίνεται με την ίδια ημερήσια διάταξη και βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν είναι παρόντα.

Άρθρο 3 - Περί ημερήσιας διάταξης

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητούνται με τη σειρά που αναφέρονται σε αυτήν. Η Γ.Σ. δεν μπορεί να μεταβάλει τη σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιαςδιάταξης, παρά μόνο εάν το ζητήσουν τα 2/3 των παρόντων μελών της. Θέμα της ημερήσιας διάταξης του οποίου η συζήτηση αναβλήθηκε, εγγράφεται υποχρεωτικά στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης, το πολύ τέταρτο σε σειρά, εκτός και η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. Για μια τέτοια απόφαση ισχύουν όσα αναγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η συζήτηση θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, εφόσον είναι παρόντα κατά τη συνεδρίαση τα 2/3 του συνόλου των μελών της συνέλευσης και συμφωνούν τουλάχιστον τα 3/4 από τα παρόντα μέλη. Σε περιπτώσεις που άπτονται προσωπικού θέματος είναι απαραίτητη η παρουσία στη Συνέλευση του μέλους για το οποίο πρόκειται να γίνει η συζήτηση. Οποιαδήποτε μεταβολή της ημερήσιας διάταξης μπορεί να γίνει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης.

Άρθρο 4 - Διεξαγωγή της συζήτησης

Ο Πρόεδρος ή μέλος της Γ.Σ. που έχε οριστεί από αυτόν εισάγει το θέμα προς συζήτηση παρέχοντας στα μέλη της Γ.Σ. όλες τις αναγκαίες πληροφορίες. Ο Πρόεδρος ή ο εισηγητής μπορεί να καλεί στη συνεδρίαση οποιοδήποτε πρόσωπο για παροχή διευκρινίσεων. Το μέλος αυτό πρέπει να αποχωρεί αμέσως μετά το στάδιο που περιγράφεται στην παρ. 2 αυτού του άρθρου. Ανοίγει κατάλογος μελών της Γ.Σ. που επιθυμούν να θέσουν αυστηρά διευκρινιστικές ερωτήσεις. Παρέχονται απαντήσεις από τον εισηγητή ή τον καλούμενο. Δίνεται ο λόγος σε όσα μέλη της Γ.Σ. επιθυμούν να διατυπώσουν τις απόψεις τους για το συζητούμενο θέμα. Στο στάδιο αυτό οι ομιλητές μπορούν, υποστηρίζοντας ή ασκώντας κριτική στις προτάσεις που έχουν υποβληθεί, να προτείνουν προτάσεις ή τροπολογίες άλλων προτάσεων. Τροπολογία που γίνεται δεκτή από τον προτείνοντα την πρόταση, ενσματώνεται σ' αυτήν. Σε αντίθετη περίπτωση η τροπολογία τίθεται αμέσως σε ψηφοφορία, και ενσωματώνεται στην πρόταση αν υπερψηφισθεί, άλλως απορρίπτεται. Δίνεται ο λόγος στους εισηγητές που δευτερολογούν. Αν κάποιος εισηγητής αποσύρει την πρότασή του, μπορεί οποιοδήποτε μέλος της Γ. Σ. να την επανακαταθέσει. Ο χρόνος που διαρκεί η συζήτηση των σταδίων που περιγράφονται από τις παραγράφους 1 έως 4 του άρθρου αυτού, καθώς και το αν οι κατάλογοι των ομιλητών είναι ανοιχτοί ή κλειστοί, καθορίζεται από τον Πρόεδρο και εξαρτάται από τον αριθμό των μελών της Γ.Σ. που συμμετέχουν στη συζήτηση κάθε σταδίου.

Άρθρο 5 - Διακοπή ομιλητή

Κανένας δεν μπορεί να διακόψει ομιλητή, εκτός του Προέδρου και στην περίπτωση που κρίνει ότι ο ομιλητής είναι εκτός
θέματος ή εκτός διαδικασίας.

Άρθρο 6 - Διαδικaσία και επί προσωπικού θέματα

Η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 μπορεί να ανατραπεί μόνο εφόσον ζητηθεί από κάποιο μέλος της Γ.Σ. παρέμβαση επί της διαδικασίας ή επί προσωπικού. Σε αυτήν την περίπτωση, μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του μέλους που έχει εκείνη τη στιγμή το λόγο, δίνεται ο λόγος στο μέλος που ζήτησε να παρέμβει διαδικαστικά ή επί προσωπικού.

Για κάθε διαδικαστική παρέμβαση ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:

Δίδεται ο λόγος επί της διαδικασίας
Δίδονται ενδεχομένως εξηγήσεις από τον Πρόεδρο
Εάν το μέλος που θέτει το διαδικαστικό ζήτημα δεν ικανοποιηθεί από τις εξηγήσεις του Προέδρου, μπορεί να ζητήσει ψηφοφορία επί του διαδικαστικού.
Ζήτημα επί προσωπικού μπορεί να τεθεί μόνο στην περίπτωση όπου έχει γίνει σαφής υβριστική ονομαστική αναφορά από κάποιον προηγούμενο ομιλητή στο μέλος που ζητάει να παρέμβει επί προσωπικού. Η Γ.Σ. σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποφασίσει με ψηφοφορία επί προσωπικού θέματος. Μπορεί όμως να ζητήσει τη διαγραφή από τα πρακτικά κάποιας υβριστική φράσης, με τη σύμφωνη γνώμη του μέλους που την είπε. Καλό είναι οι ομιλητές να αποφεύγουν τις ονομαστικές και προσωπικές αναφορές σε άλλα μέλη της Γ.Σ.

Άρθρο 7 - Περί της ψηφοφορίας

Μετά το πέρας της συζήτησης ενός θέματος, ο Πρόεδρος θέτει σε φανερή ψηφοφορία πρώτα όσες τροπολογίες επί των προτάσεων δεν έχουν γίνει δεκτές από τους εισηγητές, ξεχωριστά την κάθε μία. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει ταυτόχρονα όλες τις προτάσεις σε φανερή ψηφοφορία. Η ψηφοφορία γίνεται με την ανάταση της χειρός. Στην περίπτωση που το ζητήσουν δύο τουλάχιστον μέλη, πριν από την ψηφοφορία, γίνεται ονομαστική ψηφοφορία. Κάθε μέλος της Γ.Σ. έχει το δικαίωμα να ψηφίσει μία μόνο πρόταση. Μυστική ψηφοφορία γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τη νομοθεσία. Η ονομαστική ψηφοφορία γίνεται με αλφαβητική σειρά, αφού κληρωθεί το γράμμα από το οποίο θα αρχίσει. Στο τέλος της ανάγνωσης του καταλόγου των μελών της Γ.Σ. με δικαίωμα ψήφου, επαναλαμβάνονται τα ονόματα των απόντων. Όλες οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το Νόμο ή τον παρόντα κανονισμό. Μια απόφαση θεωρείται ότι λαμβάνεται ομόφωνα εάν δεν υπάρχουν αρνητικές ψήφοι. Μια απόφαση θεωρείται ότι λαμβάνεται παμψηφεί εάν όλες οι φήψοι ήταν θετικές (δεν υπήρχαν λευκές ψήφοι ή αποχές). Σε περίπτωση που τίθενται σε ψηφοφορία ταυτόχρονα περισσότερες από δύο προτάσεις και καμία από αυτές δεν λάβει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ανάμεσα στις δύο πρώτες.

Η λευκή ψήφος εκφράζει αδυναμία αυτού που την παρέχει να αποφασίσει με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία. Η ψήφος αποχής δηλώνει ότι το μέλος που την παρέχει δεν παρακολούθησε τη συζήτηση του θέματος. Η αποχή από την ψηφοφορία δηλώνεται από το μέλος που απέχει πριν την ψηφοφορία και εκφράζει σοβαρή διαφωνία επί της διαδικασίας. Οι λευκές ψήφοι και οι ψήφοι αποχής δεν λαμβάνονται υπόψη στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Όσοι χρησιμοποίησαν λευκή ψήφο ή παρείχαν ψήφο αποχής δεν υπολογίζονται στον αριθμό των παρόντων, χωρίς αυτό να έχει επίπτωση στην απαρτία. Αντίθετα, επίπτωση στην απαρτία έχουν οι αποχές από την ψηφοφορία.

Άρθρο 8 - Προσωρινή διακοπή της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος μπορεί να διακόπτει τη συνεδρίαση της Γ.Σ., όχι περισσότερο από μισή ώρα. Με τη σύμφωνη γνώμη της Γ.Σ. ο Πρόεδρος μπορεί να διακόπτει τη συνεδρίαση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τη συνεδρίαση την ίδια μέρα.

Άρθρο 9 - Περί πρακτικών

Σε κάθε συνεδρίαση της Γ.Σ. τηρούνται πρακτικά από τον Γραμματέα του σώματος. Σε αυτά καταχωρούνται υποχρεωτικά όλες οι προτάσεις που έγιναν, οι ονομαστικές ψηφοφορίες και οι αποφάσεις που ελήφθησαν. Επιπλέον στα πρακτικά καταχωρείται συγκεκριμένη άποψη ή δικαιολόγηση ψήφου μέλους της Γ.Σ., εφόσον αυτό το ζητήσει. Στην περίπτωση αυτή παραδίδεται, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, σχετικό σημείωμα στον Γραμματέα, το οποίο είχε αναγνωστεί υποχρεωτικά στη Γ.Σ. Η συνεδρίαση δύναται να ηχογραφηθεί. Τα ηχογραφημένα ντοκουμέντα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επίλυση διαφωνιών επί των πρακτικών. Τυχόν διαφωνία επί των πρακτικών λύνεται με ευθύνη του Προέδρου. Η επικύρωση των πρακτικών γίνεται σε επόμενη συνεδρίαση της Γ.Σ. Τα πρακτικά θεωρούνται επικυρωμένα, εφόσον υπέρ της επικύρωσης ψήφισαν περισσότερα από τα μισά παρόντα μέλη στη συνεδρίαση που αναφέρονται τα πρακτικά. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. μπορούν να υλοποιούνται πριν ακόμη επικυρωθούν τα πρακτικά. Είναι ευνόητο ότι τα προς επικύρωση πρακτικά πρέπει να μοιράζονται στα μέλη της Γ.Σ. πριν από κάθε συνεδρίαση.

Εξετάσεις

(Επαναληπτικές εξετάσεις των δύο εξαμήνων και πτυχιακές) 01/09/2008 - 30/09/2008.
Οι ημερομηνίες έναρξης μαθημάτων, λήξης μαθημάτων και οι εξετάσεις για κάθε εξάμηνο καθορίζονται για κάθε ακαδημαϊκό έτος από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου και ανακοινώνονται έγκαιρα από τη Γραμματεία του Τμήματος. Οι πτυχιακές εξετάσεις των φοιτητών που γράφτηκαν μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1982-83 γίνονται κατά τις εξεταστικές περιόδους Ιουνίου, Σεπτεμβρίου, Ιανουαρίου και τον Απρίλιο.

Επίσημες Αργίες - Διακοπές Μαθημάτων

Παραδόσεις μαθημάτων, εργαστηριακές ασκήσεις και εξετάσεις δεν διεξάγονται :
α) Κατά το χειμερινό εξάμηνο :
28η Οκτωβρίου : Εθνική Επέτειος
17η Νοεμβρίου : Επέτειος Πολυτεχνείου
30η Νοεμβρίου : Εορτή Αγίου Ανδρέα
23η Δεκεμβρίου - 7η Ιανουαρίου : Εορτές Χριστουγέννων, Νέου Έτους
30η Ιανουαρίου : Εορτή Τριών Ιεραρχών
β) Κατά το εαρινό εξάμηνο :
Καθαρά Δευτέρα
25η Μαρτίου : Εθνική Επέτειος
Εορτές του Πάσχα
1η Μαΐου : Εργατική Πρωτομαγιά
Του Αγίου ΠνεύματοςHμέρα των φοιτητικών εκλογών
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον σύνδεσμο Υποχρεώσεις Φοιτητών ή να κατεβάσουν τον οδηγό προπτυχιακών σπουδών από εδώ

 
(c) 2007-2018 Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.