Τμήμα Νέα - Ανακοινώσεις Προπτυχιακά θέματα Μεταπτυχιακά θέματα Έρευνα Σύνδεσμοι
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενεργή συμμετοχή των σπουδαστών για την επίτευξη των στόχων τους. Γι΄αυτό υπάρχει ένας ελάχιστος αριθμός υποχρεωτικών μαθημάτων κορμού τα οποία παρέχουν βασικές γνώσεις κάθε επιστημονικής περιοχής των μαθηματικών.Για κάθε περιοχή υπάρχει ένα σύνολο μαθημάτων τα οποία καλύπτουν την βασική ύλη της περιοχής και απο τα οποία θα πρέπει οι φοιτητές να επιλέξουν τουλάχιστον ένα μάθημα απο κάθε περιοχή. Μαθήματα ελευθέρας επιλογής συμπληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών.

Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να ειδικευτούν σε μιά υπο-περιοχή των μαθηματικών. Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό , αλλά αν το επιλέξουν οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα μαθημάτων έτσι ώστε να καλύψουν τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης περιοχής. Οι κύριες περιοχές - κατευθύνσεις είναι :