::Τετάρτη, 23 Αυγούστου, 2017
Οργάνωση - Θεσμικό Πλαίσιο

Πληροφορίες Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών

Οργάνωση Σπουδών

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργεί Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.). Το πρόγραμμα οδηγεί σε λήψη Διδακτορικού Διπλώματος ο οποίος είναι ο ανώτατος τίτλος σπουδών που μπορεί να χορηγήσει ένα Πανεπιστήμιο. Το Π.Δ.Σ. προσφέρει στοχευμένη γνώση στα γνωστικά αντικείμενα της μαθηματικής επιστήμης όπως αυτά εξειδικεύονται και προσδιορίζονται από τους τομείς του Τμήματος, μέσω μετεκπαίδευσης και επιβλεπόμενης έρευνας. Το Π.Δ.Σ. αποτελεί για το Τμήμα, αλλά και το Πανεπιστήμιο συνολικά, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς αναγνώρισης, με έμφαση στη δημοσίευση του επιστημονικού έργου του. Στόχος του Π.Δ.Σ. είναι να προσελκύει τους καλύτερους φοιτητές και να τους προσφέρει την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και ακαδημαϊκή αγωγή. Το Π.Δ.Σ. φιλοδοξεί να λειτουργεί ως κέντρο αριστείας με αξιοκρατία, άμιλλα και συνεργασία για την εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης μέσω προηγμένης, έντιμης και ενδελεχούς έρευνας.

Εισακτέοι

Υποψηφιότητες για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποβάλλονται χωρίς, ή μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος του Τμήματος Μαθηματικών μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.).

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ανεγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής που είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ή Διδακτορικού Διπλώματος. Η αποδοχή της υποψηφιότητάς τους είναι δυνατόν να συνοδεύεται από πρόσθετες υποχρεώσεις. Προηγούμενο Διδακτορικό Δίπλωμα σε οποιονδήποτε επιστημονικό χώρο αποτελεί μεν πρόσθετο προσόν, αλλά δεν απαλλάσσει τον υποψήφιο από καμία συμβατική υποχρέωση. Υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., δικαιούνται να θέτουν υποψηφιότητα προκειμένου να γίνουν δεκτοί στο Π.Δ.Σ. σύμφωνα με τις ειδικές προϋποθέσεις. Η υποψηφιότητά τους μπορεί να γίνεται δεκτή ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών, με τις προϋποθέσεις που θα θέτει και θα αιτιολογεί, κατά περίπτωση, η Γ.Σ.Ε.Σ. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών, δικαιούνται να θέτουν υποψηφιότητα προκειμένου να γίνουν δεκτοί στο Π.Δ.Σ. μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. στα γνωστικά αντικείμενα έρευνας και διδασκαλίας του Τμήματος, ή τα πλέον συγγενή με αυτά. Η αποδοχή της υποψηφιότητάς τους συνοδεύεται από πρόσθετες υποχρεώσεις και μπορεί να γίνεται δεκτή ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να εξασφαλίσουν την έγγραφη θετική συγκατάθεση ενός μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μαθηματικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ως επιβλέποντα της διδακτορικής τους διατριβή.

Θεσμικό Πλαίσιο

 
(c) 2007-2017 Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.