::Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου, 2018
Οργάνωση - Θεσμικό Πλαίσιο PDF Εκτύπωση E-mail

Πληροφορίες Π.Μ.Σ. "Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές"


Το Πρόγραμμα επιδιώκει να προσφέρει στους αποφοίτους του, πέρα από την προοπτική ακαδημαϊκής και διδακτικής σταδιοδρομίας, αυξημένες ικανότητες εφαρμογής των σύγχρονων κλάδων, ειδικεύσεων και κατευθύνσεων των μαθηματικών, δεξιότητες για την ενασχόλησή τους στην υποστήριξη έργων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, αλλά και ευκαιρίες στο στίβο της επιχειρηματικότητας.

Εισακτέοι

Ο μέγιστος ετήσιος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. είναι πενήντα (50) φοιτητές. Στο πρόγραμμα γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων της ημεδαπής & ανεγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής:

(α) Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων,
(β) Πληροφορικής και Φυσικής των Σχολών Θετικών Επιστημών, και
(γ) Πολυτεχνικών Σχολών.

Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές των ανωτέρω Τμημάτων οι οποίοι πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης των σπουδών τους πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Γ.Σ.Ε.Σ. για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων (δηλαδή πριν την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου).
Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες οφείλουν να προσκομίσουν το πτυχίο τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την λήξη των εγγραφών στο ΠΜΣ. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι:
(δ) Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), καθώς και
(ε) Τμημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών των Τ.Ε.Ι.

Για τους πτυχιούχους των ανωτέρω περιπτώσεων (β)-(ε) μπορεί να ισχύουν πρόσθετες υποχρεώσεις, οι οποίες ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με την αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητάς τους, ο οποίος περιλαμβάνει βιογραφικό σημείωμα, την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας και τα λοιπά απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται κάθε φορά στην προκήρυξη του Π.Μ.Σ., μετά από συνέντευξη. Αναλυτικά, οι ακριβείς διαδικασίες περιλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Η δομή του προγράμματος σπουδών έχει διαμορφωθεί τόσο από τις γενικές προδιαγραφές των αντίστοιχων προγραμμάτων Ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, όσο και από την ανάγκη το περιεχόμενο και η έμφαση στο Πρόγραμμα να αντιστοιχεί στα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας. Για το λόγο αυτό η δομή του Π.Μ.Σ. στα “Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές” αποτελείται από:

(α) Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού
(β) Μαθήματα Επιλογής και
(γ) Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε οκτώ εξαμηνιαία (8) μαθήματα. Η παρακολούθηση και εξέταση των ανωτέρω μαθημάτων γίνεται στα εξάμηνα Α΄, Β΄, και Γ΄. Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, κατά τη διάρκεια του Δ΄ εξαμήνου, εκπονείται μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (Master’s Thesis). Κατά τη διάρκεια του Γ' εξαμήνου, ύστερα από την επιτυχή παρακολούθηση τουλάχιστον πέντε (5) μαθημάτων, ο μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να ετοιμάσει ένα προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας και να επιλέξει επιβλέποντα καθηγητή με τη σύμφωνη γνώμη του.

Σε κάθε μεταπτυχιακό μάθημα αντιστοιχούν 10 πιστωτικές μονάδες (credits) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Μονάδων (ECTS) και στη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 40 μονάδες. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθεί, ανά εξάμηνο σπουδών, μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες. Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται 120 πιστωτικές μονάδες (8 μαθήματα και μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία).


  • Η έναρξη κάθε νέου κύκλου σπουδών του Προγράμματος γίνεται τον Οκτώβριο.
  • Ως ανώτατος χρόνος απόκτησης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζονται τα οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα από την εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα (τέσσερα εξάμηνα σπουδών + τέσσερα εξάμηνα).
  • Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, σε ημερομηνίες οι οποίες ορίζονται από την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών και ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να προχωρούν σε (i) Ανανέωση Εγγραφής και (ii) Δήλωση Επιλογής Μαθημάτων.
  • Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τις πρωινές ώρες ή/και τις απογευματινές ώρες.
  • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν την υποχρέωση της ανελλιπούς παρακολούθησης των παραδόσεων, των εργαστηρίων και των άλλων δραστηριοτήτων που προβλέπονται για κάθε μάθημα.
  • Οι προϋποθέσεις της επιτυχούς παρακολούθησης είναι διαφορετικές σε κάθε κατεύθυνση του Προγράμματος, βλ. λεπτομέρειες στον Οδηγό Σπουδών.

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. “Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές” θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021−2022, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Θεσμικό Πλαίσιο


 
(c) 2007-2018 Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.