::Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου, 2018
Διατμηματικό ΜΔΕ "Περιβαλλοντικές Επιστήμες"

Πληροφοριακά Στοιχεία


Τα Τμήματα Βιολογίας, Γεωλογίας, Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998 Διατμηματικό – Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες Το Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί πρωτίστως στην παραγωγή επιστημονικού δυναμικού με υψηλής στάθμης εξειδικευμένη κατάρτιση, κατάλληλο για την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών σε σχέση με την προστασία των περιβαλλοντικών διεργασιών. Παράλληλα με, και αναπόσπαστα από το σκοπό αυτόν, το Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί και στην ανάπτυξη της έρευνας και την προαγωγή της γνώσης σε περιβαλλοντικά θέματα.
Το Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν να παρακολουθήσουν απόφοιτοι Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών και Ιατρικών Σχολών και απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. συναφών ειδικοτήτων εφόσον ικανοποιούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων. Ο ανώτατος ετήσιος αριθμός εισακτέων προβλέπεται σε είκοσι (20) άτομα. Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος για το Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε 4 εξάμηνα κατ’ ελάχιστο και 6 εξάμηνα κατά μέγιστο. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με συνεκτίμηση των εξής στοιχείων:

(i) γενικός βαθμός πτυχίου και διάρκεια σπουδών,
(ii) βαθμός διπλωματικής εργασίας, όπου αυτή προβλέπεται,
(iii) βαθμός σε μαθήματα σχετικά με το Π.Μ.Σ.,
(iv) συνέντευξη,
(v) συστατικές επιστολές,
(vi) τυχόν ερευνητικές δραστηριότητες των υποψηφίων, και
(vii) η καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας -κατά προτίμηση της Αγγλικής-, η οποία πιστοποιείται με τίτλους σπουδών ή και με ειδική εξέταση.

Τίτλοι Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες. Το πρόγραμμα σπουδών συγκροτείται από εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία περιλαμβάνουν διαλέξεις, φροντιστηριακές και εργαστηριακές ασκήσεις, ασκήσεις υπαίθρου, σεμινάρια, χρήση υπολογιστών, καθώς και εκπόνηση Διπλωματικής - Ερευνητικής εργασίας. Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. είναι απαραίτητη η επιτυχής παρακολούθηση των οκτώ (8) μαθημάτων κορμού, δύο (2) τουλάχιστον επιλεγομένων μαθημάτων και η συγγραφή Διπλωματικής-Ερευνητικής Εργασίας. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατόν να ζητηθεί από ορισμένες κατηγορίες πτυχιούχων η παρακολούθηση μαθημάτων του προπτυχιακού κύκλου των Τμημάτων τα οποία συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. 

Υποστήριξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Η γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος γίνεται, από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και μετέπειτα, μέσω της Γραμματείας του Τμήματος Γεωλογίας (βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου της Γεωλογίας). Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

 

 
(c) 2007-2018 Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.