ΒΙΒΛΙΑ

 

1.     Α. Δρόσσος και Π. Δ. Σιαφαρίκας, "Βασική Αφηρημένη Ανάλυση", Πάτρα 1978 (Πρώτη Έκδοση), Πάτρα 1997 (Δεύτερη Έκδοση) (262 σελίδες). [Περιεχόμενα]

2.     Π. Δ. Σιαφαρίκας, "Ειδικές Συναρτήσεις", Πάτρα 1997 (Τελευταία έκδοση) (398 σελίδες) [Περιεχόμενα].

3.     Π. Δ. Σιαφαρίκας, "Εφαρμογές των Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων", Τόμος Ι, Πάτρα 2005 (Τελευταία έκδοση) (524 σελίδες) [Περιεχόμενα].

4.     Π. Δ. Σιαφαρίκας, "Εφαρμογές των Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων", Τόμος ΙΙ, Πάτρα 2004 (Τελευταία έκδοση) (500 σελίδες) [Περιεχόμενα].

5.     Π. Δ. Σιαφαρίκας, "Ολοκληρωτικές Εξισώσεις", Πάτρα 2004 (Τελευταία έκδοση) (270 σελίδες) [Περιεχόμενα].

6.     Ε. Πετροπούλου και Π. Δ. Σιαφαρίκας, "Εξισώσεις Διαφορών και Εφαρμογές Αυτών", Πάτρα 2005 (Τελευταία έκδοση) (194 σελίδες) [Περιεχόμενα].