::Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου, 2018
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Εκτύπωση E-mail

Πρόγραμμα σπουδών


Γενικές Αρχές του Προγράμματος

Οι σπουδές στο Τμήμα Μαθηματικών έχουν ελάχιστη διάρκεια 4 ετών. Σε κάθε εβδομαδιαία ώρα μαθήματος, εκτός των σεμιναριακών, αντιστοιχεί μία διδακτική μονάδα. Για την απόκτηση πτυχίου απαιτούνται τουλάχιστον 176 διδακτικές μονάδες, για τους φοιτητές που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2002 - 2003. Για τους υπόλοιπους φοιτητές οι απαιτούμενες διδακτικές μονάδες και οτιδήποτε σχετικό με το Πρόγραμμα Σπουδών τους (Π.Σ.) ισχύει ότι αναγράφεται στον Οδηγό Σπουδών του έτους εισαγωγής τους.

Από το ακαδημαϊκό έτος 1990 - 91, το Τμήμα Μαθηματικών έχει καθιερώσει Πρόγραμμα με μαθήματα οργανωμένα σε κατευθύνσεις.


Το Πρόγραμμα με κατευθύνσεις παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε φοιτητή να επιλέξει μία από τις κατευθύνσεις και να αποκτήσει, μέσω των υποχρεωτικών και κατ' επιλογήν μαθημάτων κατεύθυνσης, ιδιαίτερες γνώσεις σε ορισμένο πεδίο. Αυτό επιτυγχάνεται χωρίς να περιορίζονται οι δυνατότητες απασχόλησης των αποφοίτων στη Μέση Εκπαίδευση.


Η δημιουργία κατευθύνσεων στο Τμήμα μας αποτελεί συγχρόνως βελτίωση και αξιοποίηση της παρακολούθησης των κατ' επιλογήν μαθημάτων. Ασφαλώς δεν έχει σαν στόχο τη δημιουργία στενά εξειδικευμένων αποφοίτων με περιορισμό του επιστημονικού τους ορίζοντα και τη χορήγηση διαφορετικών πτυχίων.


Η κάλυψη της κατεύθυνσης αναφέρεται στο πιστοποιητικό σπουδών του φοιτητή, ενώ δεν αναγράφεται στο πτυχίο.


Οι κατευθύνσεις αυτές είναι οι εξής:
1. Εφαρμοσμένων Μαθηματικών,
2. Θεωρητικών Μαθηματικών,
3. Πληροφορικής και Υπολογιστικών Μαθηματικών,
4. Στατιστικής, Θεωρίας Πιθανοτήτων και Επιχειρησιακής Έρευνας,
5. Γενική Κατεύθυνση.

Το Τμήμα, στον καταρτισμό του Προγράμματος, θεωρεί βασικής σημασίας την ισοβαρή εκπροσώπηση όλων των κλάδων των Μαθηματικών και την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών στην επίτευξη των στόχων του. Γι' αυτό υπάρχει ένας ελάχιστος αριθμός υποχρεωτικών μαθημάτων κορμού (μαθήματα βασικών γνώσεων κάθε επιστημονικής περιοχής). Συμπλήρωση της βασικής ύλης γίνεται με τα μαθήματα Κατεύθυνσης και για την Γενική Κατεύθυνση με μαθήματα ομάδων: σε κάθε κλάδο Μαθηματικών αντιστοιχεί μία ομάδα ελαχίστων μαθημάτων με βασική ύλη του κλάδου. Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής συμπληρώνουν το Πρόγραμμα.

Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 39 εξαμηνιαία μαθήματα. Από τα μαθήματα αυτά τα 19 είναι υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και τα υπόλοιπα 20 είναι μαθήματα κατεύθυνσης και ελεύθερης επιλογής. Σε ό,τι αφορά τις τέσσερεις πρώτες κατευθύνσεις, τα μαθήματα κατεύθυνσης είναι 12, από τα οποία 7 υποχρεωτικά και 5 επιλογής της αντίστοιχης κατεύθυνσης. Αναφορικά με τη Γενική Κατεύθυνση, πέραν των 19 υποχρεωτικών μαθημάτων κορμού, 10 μαθήματα επιλέγονται από τις 10 ομάδες μαθημάτων της παραγράφου Ομάδες (ένα από κάθε ομάδα) και 10 μαθήματα επιλέγονται ελεύθερα από οποιαδήποτε κατηγορία (μαθήματα ελεύθερης επιλογής).

Τα μαθήματα κάθε κατηγορίας Υποχρεωτικά (μαθήματα κορμού) (Υ), Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Υ.Κ), Επιλογής Κατεύθυνσης (Ε.Κ), Ομάδων (Ο) και Ελεύθερης Επιλογής (Ε.Ε) παραμένουν ως είχαν και κατά το παρελθόν, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων οι οποίες επεξηγούνται στον Ο.Σ.

Σύμφωνα με το Νόμο - Πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι, όλα τα μαθήματα διδάσκονται σ' όλους τους φοιτητές ανεξαρτήτως του έτους φοίτησής τους. Οι προτάσεις που ακολουθούν έγιναν με βάση τις προαπαιτούμενες γνώσεις και την απαιτούμενη εξοικείωση με το κάθε μάθημα. Οι φοιτητές θα βοηθηθούν σημαντικά εφόσον, στην παρακολούθηση κάθε μαθήματος, ή κατεύθυνσης λάβουν υπόψιν τις υποδείξεις των διδασκόντων για προαπαιτούμενα μαθήματα.

Παρακολούθηση και Εξέταση Μαθημάτων

Σχετικά με τον ανώτερο αριθμό μαθημάτων και την κατηγορία μαθημάτων που μπορούν να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν οι φοιτητές κατά εξάμηνο, ισχύουν τα παρακάτω:

α) Στο 1ο εξάμηνο: Τα 4 Υπ. μαθήματα Κορμού του 1ου εξαμήνου
Στο 2ο εξάμηνο: Τα 4 Υπ. μαθήματα Κορμού του 2ου εξαμήνου
Στο 3ο εξάμηνο: Τα 4 Υπ. μαθήματα Κορμού του 3ου εξαμήνου και 2 οποιαδήποτε μαθήματα με την προτεραιότητα που επεξηγείται στην επόμενη παράγραφο
Στο 4ο εξάμηνο: Τα 3 Υπ. μαθήματα Κορμού του 4ου εξαμήνου και 3 οποιαδήποτε μαθήματα με την προτεραιότητα που επεξηγείται στην επόμενη παράγραφο. Από το 5ο εξάμηνο και στην συνέχεια ο φοιτητής έχει την δυνατότητα να δηλώνει ότι παρακολουθεί 7 μαθήματα κάθε εξάμηνο με την προτεραιότητα που επεξηγείται στην επόμενη παράγραφο και σύμφωνα με το συνημμένο Βασικό Σχήμα Ενδεικτικού Προγράμματος Μαθημάτων (Β.Σ.Ε.Π.Μ.) των επομένων σελίδων. Ο αριθμός μαθημάτων που δηλώνονται σε κάθε εξάμηνο, από το 8ο εξάμηνο και έπειτα, είναι το πολύ 12.

Σε περίπτωση επιτυχούς πορείας ο φοιτητής φτάνει στο 7ο εξάμηνο με την υποχρέωση 5 μαθημάτων. Στην ακραία αυτή περίπτωση ο φοιτητής θα πρέπει να γνωρίζει ότι για να πάρει πτυχίο, υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί τουλάχιστον σε δύο μαθήματα του εαρινού εξαμήνου του 4ου χρόνου φοίτησής του στο Τμήμα (8ο εξάμηνο). Αυτά τα μαθήματα δεν θα πρέπει να έχουν εξετασθεί επιτυχώς κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη. Διευκρινίζεται ότι και για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου του τετάρτου έτους φοίτησης ισχύουν τα ανωτέρω. Τα επί πλέον των 39 μαθήματα που έχουν ενδεχόμενα εξετασθεί επιτυχώς, θεωρούνται σαν μαθήματα "καθαρώς προαιρετικά". Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τα τέσσερα έτη φοίτησης δύνανται να εξετάζονται κατά τις περιόδους Φεβρουαρίου και Ιουνίου σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα.

Σε περίπτωση μερικής ή πλήρους αποτυχίας ο φοιτητής μετά το πρώτο έτος, θα δηλώνει κατά την εγγραφή του σε κάθε εξάμηνο τον αντίστοιχο αριθμό μαθημάτων που δικαιούται, με τον περιορισμό ότι δηλώνονται πρώτα τα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού που οφείλει από τα προηγούμενα αντίστοιχα εξάμηνα στην συνέχεια τα υποχρεωτικά του εξαμήνου που εγγράφεται και στην συνέχεια οποιοδήποτε μάθημα από τα Υ.Κ., Ε.Κ., Ο., ή Ε.Ε. που επιθυμεί. Για παράδειγμα, φοιτητής πού εγγράφεται στο 5ο εξάμηνο και χρωστά Πραγ. Αναλ. Ι, Πραγ. Αναλ. ΙΙΙ και ΣΔΕ Ι, δηλώνει πρώτα τα μαθήματα Πραγ. Αναλ. Ι, Πραγ. Αναλ. ΙΙΙ, ΣΔΕ Ι και μετά Διαφ. Γεωμ. , Μηχανική Ι και Στατιστική Ι του 5ου εξαμήνου.

Επειδή έχει το δικαίωμα να δηλώσει άλλο ένα μάθημα δηλώνει ακόμα ένα οποιοδήποτε μάθημα από τα Υ.Κ., Ε.Κ., Ο., ή Ε.Ε. που επιθυμεί. Στην ακραία περίπτωση πού δεν έχει περάσει κανένα μάθημα του 1ου και 3ου εξαμήνου δηλώνει 7 συνολικά μαθήματα αρχίζοντας από τα 4 Υ του 1ου εξαμήνου και συμπληρώνοντας άλλα 3 Υ, όποια επιθυμεί, του 3ου εξαμήνου. Τέλος, στην περίπτωση που χρωστά 1 Υ του 1ου εξαμήνου και 1 Υ του 3ου εξαμήνου δηλώνει πρώτα αυτά, στην συνέχεια τα 3 Υ του 5ου εξαμήνου (που εγγράφεται) και στην συνέχεια 2 οποιαδήποτε μαθήματα από τα Υ.Κ., Ε.Κ., Ο, ή Ε.Ε. που επιθυμεί. Αυτή την έννοια έχει αυτό που αποκαλείται Βασικό Σχήμα Ενδεικτικού Προγράμματος Μαθημάτων (Β.Σ.Ε.Π.Μ.).

β) Οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν επτά συνολικά μαθήματα από τα εξής:

i) πέντε μαθήματα παιδαγωγικού χαρακτήρα (μαθήματα του Τομέα Π.Ι.Φ.Μ. με το χαρακτηριστικό (ΔΜ) ) και
ii) δύο μαθήματα προσφερόμενα από άλλα Τμήματα, και
iii) το μάθημα "Εισαγωγή στη Φιλοσοφία".

γ) Αν ένας φοιτητής επιτύχει σε μάθημα ομάδας ή κατεύθυνσης, και αυτό στη συνέχεια αλλάξει κατηγορία ή καταργηθεί, έχει καλύψει την αντίστοιχη υποχρέωσή του στην ομάδα ή στην κατεύθυνση αυτή. Το ίδιο συμβαίνει
αν ένας φοιτητής επιτύχει σε μάθημα το οποίο στη συνέχεια γίνεται μάθημα ομάδας ή κατεύθυνσης.

Τα ακροατήρια των υποχρεωτικών μαθημάτων χωρίζονται σε τμήματα. Οι φοιτητές μοιράζονται στην αρχική τους εγγραφή στα τμήματα αυτά με αλφαβητική σειρά. Φοιτητής που επαναλαμβάνει ένα μάθημα δεν έχει δικαίωμα να πάρει εκ νέου σύγγραμμα, εφόσον το παλαιό εξακολουθεί να διανέμεται.

δ) Επίσης η Επιτροπή Προγράμματος Εξετάσεων θα ανακοινώνει το Πρόγραμμα Εξετάσεων όλων των Μαθημάτων στην αρχή κάθε Εξαμήνου και πριν την εγγραφή των φοιτητών.

ε) Επισημαίνεται ότι, αναφορικά με τις υποχρεώσεις κάθε φοιτητή για την ολοκλήρωση των σπουδών του και τη λήψη πτυχίου, ισχύει ό,τι αναγράφεται στον Οδηγό Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής του.

Τα μαθήματα κατά κατηγορία, το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών καθώς και το βασικό σχήμα ενδεικτικού προγράμματος μαθημάτων, αναφέρονται στη συνέχεια.


Τίτλος μαθήματος

Τομέας

Εξάμηνο

Αναλυτική Γεωμετρία

Θ.Μ.

1o

Εισαγωγή στην Άλγεβρα και Θεωρία Συνόλων

Θ.Μ.

1o

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών


1o

Πραγματική Ανάλυση Ι

Θ.Μ.

1o

Βασικές Αρχές Προγραμματισμού


2o

Γραμμική Άλγεβρα Ι

Θ.Μ.

2o

Πραγματική Ανάλυση ΙΙ

Θ.Μ.

2o

Αριθμητική Ανάλυση I


3o

Θεωρία Πιθανοτήτων Ι


3o

Πραγματική Ανάλυση ΙΙΙ

Θ.Μ.

3o

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι


3o

Άλγεβρα

Θ.Μ.

4ο

Πραγματική Ανάλυση ΙV

 

4ο

Διαφορική Γεωμετρία

Θ.Μ.

5o

Μαθηματική Ανάλυση

Θ.Μ.

5ο

Κλασική Μηχανική

Ε.Α.

5o

Στατιστική Συμπερασματολογία Ι

Σ.Π.Ε.Ε.

5o

Θεωρία Μιγαδικών Συναρτήσεων

Θ.Μ.

6o

Μαθηματική Λογική

Θ.Μ.

6o

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα


Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

 

Τίτλος μαθήματος

Τομέας

Εξάμηνο

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ

Ε.Α.

4ο

Μηχανική των Ρευστών

Ε.Α.

5ο

Ειδική Θεωρία Σχετικότητας

Ε.Α.

6ο

Δυναμικά Συστήματα

Ε.Α.

7ο

Ειδικές Συναρτήσεις

Ε.Α.

7ο

Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις Ι

Ε.Α.

7ο

Θεωρία Τελεστών

Ε.Α.

8ο

 

Θεωρητικών Μαθηματικών

 

Τίτλος μαθήματος

Τομέας

Εξάμηνο

Θεωρία Ομάδων

Θ.Μ.

5ο

Θεωρία Συνόλων

Θ.Μ.

5ο

Γενική Τοπολογία

Θ.Μ.

6ο

Διαφορική Γεωμετρία ΙΙ

Θ.Μ.

6ο

Θεωρία Δακτυλίων και Σωμάτων

Θ.Μ.

7ο

Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης

Θ.Μ.

7ο

Συναρτησιακή Ανάλυση

Θ.Μ.

8ο

 

Πληροφορικής και Υπολογιστικών Μαθηματικών

 

Τίτλος μαθήματος

Τομέας

Εξάμηνο

Γλώσσες Προγραμματισμού Ι

Υ.Π.

3ο

Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ

Υ.Π.

4ο

Δομές Δεδομένων

Υ.Π.

5ο

Αριθμητικές Μέθοδοι Γραμμικής Άλγεβρας

Υ.Π.

5ο

Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων

Υ.Π.

6ο

Λειτουργικά Συστήματα

Υ.Π.

7ο

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Υ.Π.

8ο

 

Στατιστικής, Θεωρίας, Πιθανοτήτων και Επιχειρησιακής Έρευνας

 

Τίτλος μαθήματος

Τομέας

 

Εξάμηνο

Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ

Σ.Π.Ε.Ε.

4ο

Στοχαστικές Διαδικασίες

Σ.Π.Ε.Ε.

5ο

Μαθηματικός Προγραμματισμός

Σ.Π.Ε.Ε.

6ο

Στατιστική Συμπερασματολογία ΙΙ

Σ.Π.Ε.Ε.

6ο

Γραμμικά Μοντέλα

Σ.Π.Ε.Ε.

7ο

Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων

Σ.Π.Ε.Ε.

8ο

Θεωρία Δειγματοληψίας

Σ.Π.Ε.Ε.

8ο


Μαθήματα Επιλογής


Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

 

Τίτλος μαθήματος

Τομέας

 

Εξάμηνο

Εξισώσεις Διαφορών και Εφαρμογές αυτών

Ε.Α.

4ο

Στοχαστικές Διαδικασίες

Σ.Π.Ε.Ε.

5ο

Ανώτερα Μαθηματικά κι Εφαρμογές με Mathematica, Maple κ.α. Συστήματα Συμβολικών Υπολογισμών

Ε.Α

5ο

Αναλυτική Μηχανική

Ε.Α.

6ο

Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων

Υ.Π.

6ο

Ολοκληρωτικές Εξισώσεις

Ε.Α.

6ο

Αριθμητική Επίλυση Συστημάτων μη Γραμμικών Αλγεβρικών και Υπερβατικών Εξισώσεων

Υ.Π.

7o

Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική

Ε.Α.

7o

Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης

Θ.Μ.

7o

Χάος και Φράκταλς

Ε.Α.

7o

Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ

Ε.Α.

8o

Ουράνιος Μηχανική

Ε.Α.

8o

 

Θεωρητικών Μαθηματικών


Τίτλος μαθήματος

Τομέας

Εξάμηνο

Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ

Θ.Μ.

4ο

Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ

Σ.Π.Ε.Ε.

4ο

Προβολική Γεωμετρία

Θ.Μ.

4ο

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ

Ε.Α.

4ο

Μαθηματικός Προγραμματισμός

Σ.Π.Ε.Ε.

6ο

Αριθμητική Επίλυση Συστημάτων μη Γραμμικών Αλγεβρικών και Υπερβατικών Εξισώσεων

Υ.Π.

7ο

Γενική Τοπολογία ΙΙ

Θ.Μ.

7ο

Τανυστική Ανάλυση και Γεωμετρία

Θ.Μ.

7ο

Χάος και Φράκταλς

Ε.Α.

7ο

Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική

Ε.Α.

8ο

Στοιχεία ΑντιμεταθετικήςΆλγεβρας

Θ.Μ.

8ο

 

Πληροφορικής και Υπολογιστικών Μαθηματικών

 

Τίτλος μαθήματος

Τομέας

Εξάμηνο

Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ

Υ.Π.

4ο

Βάσεις Δεδομένων

Υ.Π.

5ο

Δίκτυα Υπολογιστών

Υ.Π.

5ο

Αυτόματα και Τυπικές Γλώσσες

Υ.Π.

6o

Διακριτά Μαθηματικά Ι

Υ.Π.

6o

Μικροϋπολογιστές

Υ.Π.

6o

Αριθμητική Επίλυση Συστημάτων μη Γραμμικών Αλγεβρικών και Υπερβατικών Εξισώσεων

Υ.Π.

7o

Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ

Υ.Π.

7o

Εισαγωγή στην Ανάλυση Διαστημάτων

Υ.Π.

7o

Λογικός Προγραμματισμός

Υ.Π.

7ο

Μεταφραστές Ι

Υ.Π.

7o

Τεχνολογία Λογισμικού

Υ.Π.

7o

 

Στατιστικής, Θεωρίας Πιθανοτήτων και Επιχειρησιακής Έρευνας

 

Τίτλος μαθήματος

Τομέας

Εξάμηνο

Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ

Θ.Μ.

4ο

Αριθμητικές Μέθοδοι Γραμμικής Άλγεβρας

Υ.Π.

5ο

Διακριτά Μαθηματικά Ι

Υ.Π.

6ο

Μέθοδοι Προσομοίωσης

Σ.Π.Ε.Ε

6ο

Αριθμητική Επίλυση Συστημάτων μη Γραμμικών Αλγεβρικών και Υπερβατικών Εξισώσεων

Υ.Π.

7ο

Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ

Υ.Π.

7ο

Ειδικά Θέματα Πιθανοτήτων και Στατιστικής

Σ.Π.Ε.Ε.

7o

Μη Παραμετρική Στατιστική

Σ.Π.Ε.Ε.

7o

Επιχειρησιακή Έρευνα

Σ.Π.Ε.Ε.

7o

Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης

Θ.Μ.

7ο

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Υ.Π.

8o

Ασφαλιστικά Μαθηματικά

Σ.Π.Ε.Ε.

8o


Μαθήματα Ομάδων


ΟΜΑΔΑ Α : Ανάλυσης

 

Α1.

Γενική Τοπολογία

Θ.Μ.

6ο

Α2.

Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης

Θ.Μ.

7o

Α3.

Συναρτησιακή Ανάλυση

Θ.Μ.

8o

 

ΟΜΑΔΑ Β : Άλγεβρας

 

Β1.

Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ

Θ.Μ.

4ο

Β2.

Θεωρία Ομάδων

Θ.Μ.

5ο

Β3.

Θεωρία Δακτυλίων και Σωμάτων

Θ.Μ.

7o

 

ΟΜΑΔΑ Γ : Εφαρμοσμένης Ανάλυσης

 

Γ1.

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ

Ε.Α.

4ο

Γ2.

Ολοκληρωτικές Εξισώσεις

Ε.Α.

6ο

Γ3.

Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις Ι

Ε.Α.

7o

Γ4.

Χάος και Φράκταλς

Ε.Α.

7o

 

ΟΜΑΔΑ Δ : Αριθμητικής Ανάλυσης και Πληροφορικής

 

Δ1.

Δομές Δεδομένων

Υ.Π.

5o

Δ2.

Αυτόματα και Τυπικές Γλώσσες

Υ.Π.

6o

Δ3.

Μικροϋπολογιστές

Υ.Π.

6ο

 

ΟΜΑΔΑ Ε : Παιδαγωγικής, Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Μαθηματικών

 

Ε1.

Ιστορία των Μαθηματικών

Π.Ι.Φ.Μ.

3ο

Ε2.

Θέματα Μαθηματικής Παιδείας ΙΙΙ (ΔΜ3)

Π.Ι.Φ.Μ.

8o

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ : Φυσικών Επιστημών

 

ΣΤ1.

Μηχανική των Ρευστών

Ε.Α.

5ο

ΣΤ2.

Ειδική Θεωρία Σχετικότητας

Ε.Α.

6ο

ΣΤ3.

Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική

Ε.Α.

7o

ΣΤ4.

Ουράνιος Μηχανική

Ε.Α.

8o

 

ΟΜΑΔΑ Ζ : Γεωμετρίας

 

Ζ1.

Προβολική Γεωμετρία

Θ.Μ.

4ο

Ζ2.

Διαφορική Γεωμετρία ΙΙ

Θ.Μ.

6ο

Ζ3.

Τανυστική Ανάλυση και Γεωμετρία

Θ.Μ.

7o

 

ΟΜΑΔΑ Η : Πιθανοτήτων-Στατιστικής

 

Η1.

Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ

Σ.Π.Ε.Ε.

4ο

Η2.

Στοχαστικές Διαδικασίες

Σ.Π.Ε.Ε.

5ο

Η3.

Στατιστική Συμπερασματολογία ΙΙ

Σ.Π.Ε.Ε.

6ο

 

ΟΜΑΔΑ Θ : Ανάλυσης και Βελτιστοποίησης Συστημάτων

 

Θ1.

Μαθηματικός Προγραμματισμός

Σ.Π.Ε.Ε.

6ο


Θ2.

Γραμμικά Μοντέλα

Σ.Π.Ε.Ε.

7o

Θ3.

ΕπιχειρησιακήΈρευνα

Σ.Π.Ε.Ε.

7o

Θ4.

Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων

Σ.Π.Ε.Ε.

8o


ΟΜΑΔΑ Ι : Αριθμητικής Ανάλυσης

 

Ι1.

Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ

Υ.Π.

4ο

Ι2.

Αριθμητικές Μέθοδοι Γραμμικής Άλγεβρας

Υ.Π.

5ο

Ι3.

Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων

Υ.Π.

6ο


Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Ως μάθημα ελεύθερης επιλογής θεωρείται οποιοδήποτε μάθημα από αυτά που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, εφόσον παρακολουθείται από ένα φοιτητή πέραν των αντιστοίχων υποχρεώσεών του. Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνονται επιπλέον μαθήματα ελεύθερης επιλογής που δεν ανήκουν σε καμμία από τις παραπάνω κατηγορίες.

 

Τίτλος μαθήματος

Τομέας

Εξάμηνο

Αστρονομία

Ε.Α.

3ο

Μετεωρολογία Ι

Τμ.Φυσικ.

3ο

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη (ΔΜ0)

Π.Ι.Φ.Μ.

3o

Αστροφυσική

Τμ.Φυσικ.

4ο

Μετεωρολογία ΙΙ

Τμ.Φυσικ.

4ο

Ξένη Γλώσσα


4ο


Θέματα Μαθηματικής Παιδείας Ι (ΔΜ1)

Π.Ι.Φ.Μ.

5ο

Σύγχρονη Πραγμάτευση των Στοιχειωδών Μαθηματικών (ΔΜ5)

Π.Ι.Φ.Μ.

5ο

Επιστήμη - Τεχνολογία – Κοινωνία

Π.Ι.Φ.Μ.

6ο

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Π.Ι.Φ.Μ.

6ο

Θέματα Μηχανικής

Ε.Α.

6ο

Θέματα Μαθηματικής Παιδείας ΙΙ (ΔΜ2)

Π.Ι.Φ.Μ.

7ο

Μαθηματική Λογική ΙΙ

Π.Ι.Φ.Μ.

7ο

Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική

Ε.Α.

8ο

Φυσικές Γλώσσες και Μαθηματικός Λόγος (ΔΜ4)

Π.Ι.Φ.Μ.

8o

Διπλωματική Εργασία Ι


7ο

Διπλωματική Εργασία ΙΙ


8ο

Ειδικά Θέματα


7ο ή 8ο


Μεταβολές στα Μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών

1) Στα Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού.

α) Το μάθημα Μαθηματική Ανάλυση μεταφέρεται από το 4ο στο 5ο εξάμηνο, με παράλληλη αναδιαμόρφωση του περιεχομένου του.
β) Τροποποιούνται τα περιεχόμενα των εξής μαθημάτων:
♦ Αναλυτική Γεωμετρία (υποχρεωτικό μάθημα 1ου εξαμήνου)
♦ Εισαγωγή στην Άλγεβρα και Θεωρία Συνόλων (υποχρεωτικό μάθημα 1ου εξαμήνου)
♦ Πραγματική Ανάλυση Ι (υποχρεωτικό μάθημα 1ου εξαμήνου)
♦ Γραμμική Άλγεβρα Ι (υποχρεωτικό μάθημα 2ου εξαμήνου)
♦ Πραγματική Ανάλυση ΙΙ (υποχρεωτικό μάθημα 2ου εξαμήνου)
♦ Πραγματική Ανάλυση ΙΙΙ (υποχρεωτικό μάθημα 3ου εξαμήνου)
♦ Πραγματική Ανάλυση VΙ (υποχρεωτικό μάθημα 4ου εξαμήνου)
2) Στα Μαθήματα κατά Τομέα.

α) Τομέας Εφαρμοσμένης Ανάλυσης:
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 δεν θα διδαχθεί το μάθημα Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική.
β) Τομέας Θεωρητικών Μαθηματικών:
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 δεν θα διδαχθεί το μάθημα Στοιχεία Αντιμεταθετικής Άλγεβρας.
γ) Τομέας Παιδαγωγικής, Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Μαθηματικών: Καταργείται το μάθημα Θεμέλια των Μαθηματικών.
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 δεν θα διδαχθεί το μάθημα Μαθηματική Λογική ΙΙ.
Το μάθημα με τίτλο «Στρατηγικές Διδασκαλίας και Επίλυση Προβλημάτων στα Μαθηματικά» του παλαιού Οδηγού Σπουδών αντιστοιχεί στο μάθημα με τίτλο «Θέματα Μαθηματικής Παιδείας Ι». Φοιτητές που έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα «Στρατηγικές Διδασκαλίας και Επίλυση Προβλημάτων στα Μαθηματικά» δεν έχουν δικαίωμα να επιλέξουν το παρόν μάθημα.
• Το μάθημα με τίτλο τίτλο «Γνωστικές Επιστήμες και Μαθηματική Παιδεία» του παλαιού Οδηγού Σπουδών αντιστοιχεί στο μάθημα με τίτλο «Θέματα Μαθηματικής Παιδείας ΙΙ». Φοιτητές που έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα «Γνωστικές Επιστήμες και Μαθηματική Παιδεία» δεν έχουν δικαίωμα να επιλέξουν το παρόν μάθημα.
• Το μάθημα με τίτλο «Θέματα Μαθηματικής Παιδείας» του παλαιού Οδηγού Σπουδών αντιστοιχεί στο μάθημα με τίτλο «Θέματα Μαθηματικής Παιδείας ΙΙΙ». Φοιτητές που έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα «Θέματα Μαθηματικής Παιδείας» δεν έχουν δικαίωμα να επιλέξουν το παρόν μάθημα.
• Τα μαθήματα του παλαιού Οδηγού Σπουδών με τίτλο «Διατεταγμένα Σύνολα και Άλγεβρες της Λογικής» και «Θεωρία Μοντέλων» συμπτήσσονται σε ένα μάθημα με τίτλο «Μαθηματική Λογική ΙΙ». Φοιτητές που έχουν εξεταστεί επιτυχώς είτε στο ένα είτε στο άλλο μάθημα του παλαιού Οδηγού Σπουδών δεν έχουν δικαίωμα να επιλέξουν το παρόν μάθημα.
• Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 δεν θα διδαχθεί το μάθημα Θεμέλια των Μαθηματικών.
Τέλος, ο χαρακτηρισμός μαθημάτων του Τομέα με τον χαρακτήρα (Π) (Παιδαγωγικό) που υπάρχει στους Οδηγούς Σπουδών μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, αντικαθίσταται με τους χαρακτήρες (ΔΜ) (Διδακτική των Μαθηματικών). Συγκεκριμένα:
Π1 → ΔΜ3, Π2 → ΔΜ4, Π3 → ΔΜ2, Π4 → ΔΜ1, Π5 → ΔΜ5.

δ) Τομέας Στατιστικής – Πιθανοτήτων, Επιχειρησιακής Έρευνας:

Καταργούνται τα μαθήματα Στοχαστική Ανάλυση και Οικονομικά Μαθηματικά.

ε) Τομέας Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής:

Καταργούνται τα παρακάτω μαθήματα:
1. Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων με μερικές Παραγώγους
2. Υπολογιστική Ρευστομηχανική
3. Εφαρμογές Ηλεκτρονικών ΥπολογιστώνΑσφάλεια Συστημάτων και Κρυπτογραφία
5. Σχεδιασμός με τη βοήθεια Υπολογιστή
6. Υπολογιστική Δυναμική

«Διπλωματική Εργασία» και «Ειδικά Θέματα»

α) Προσφέρεται ως μάθημα επιλογής η Διπλωματική Εργασία που αντιστοιχεί όμως σε δύο εξαμηνιαία μαθήματα (Διπλωματική Εργασία Ι και Διπλωματική Εργασία ΙΙ), τεσσάρων διδακτικών μονάδων το καθένα.
β) Οι φοιτητές που σκοπεύουν να εκπονήσουν Διπλωματική Εργασία δηλώνουν ταυτόχρονα Διπλωματική Εργασία Ι και Διπλωματική Εργασία ΙΙ σε όποιο από τα δύο εξάμηνα (7ο ή 8ο) αυτοί επιθυμούν.
γ) Τα παραπάνω μαθήματα (Διπλωματική Εργασία Ι και Διπλωματική Εργασία ΙΙ) εξετάζονται και βαθμολογούνται από τριμελή επιτροπή.
δ) Το τελικό κείμενο που θα προκύψει από την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας αναρτάται υποχρεωτικά σε ειδική ιστοσελίδα του Τμήματος.
ε) Εισάγεται ένα εξαμηνιαίο μάθημα ελεύθερης επιλογής με τιτλο Ειδικά Θέματα στο 7ο ή στο 8ο εξάμηνο σπουδών, στο οποίο αντιστοιχούν τέσσερεις διδακτικές μονάδες. Κάθε Τομέας καταρτίζει κατάλογο θεμάτων που έγκαιρα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος για την ενημέρωση των φοιτητών που επιθυμούν να επιλέξουν το συγκεκριμένο μάθημα. Για την καταχώρηση της βαθμολογίας απαιτείται η εργασία που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος να έχει αναρτηθεί σε αποθετήριο που θα καθορίσει το Τμήμα.
στ) Οι φοιτητές που θα επιλέξουν το μάθημα Ειδικά Θέματα δεν δικαιούνται να επιλέξουν τα μαθήματα Διπλωματική Εργασία Ι και Διπλωματική Εργασία ΙΙ, και αντίστροφα.
 
(c) 2007-2018 Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.