Βιβλιογραφία

1. Θεωρία Τελεστών.   Ε. Υφαντής

2. Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική.,  (κεφάλαια 2 και 3)   Α. Στρέκλας.  Πάτρα 2009.

3. Εισαγωγή στην Θεωρία Τελεστών.   Α.Κατάβολος Εκδόσεις Συμμετρία (2008).

4. Θεωρία Ομάδων και Θεωρία Τελεστών.   Δ. Σουρλάς.   Πάτρα 2008.

5. Συναρτησιακή Ανάλυση      Μ. Παπαδημητράκης Πανεπιστήμιο Κρήτης 2004.

6. Θεωρία Τελεστών Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

5. Basic Operator Theory       H. A. Kingravi.    Georgia Institute of Technology.  July 2011

ηγγηη