ΜΑΣ 024 - Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις

Ωρολόγιο πρόγραμμα του μαθήματος
ΔΕ 12:00 - 13:30 (ΧΩΔ01 αιθ. 109), (διδασκαλία)
ΤΡ
ΤΕ 15:00 - 16:00 (ΧΩΔ02 αιθ. 204), (φροντιστήριο),
ΠΕ 12:00 - 13:30 (ΧΩΔ01 αιθ. 109), (διδασκαλία)
ΠΑ

Ύλη του μαθήματος.

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις (ΣΔΕ) πρώτης τάξης: Γραμμικές ΣΔΕ, αυτόνομες, χωριζομένων μεταβλητών, ομογενείς, Bernoulli, Ricatti, ακριβείς ΣΔΕ, μετατρέψιμες σε ακριβείς και ολοκληρωτικοί παράγοντες - συναρτήσεις Euler.
Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις δεύτερης τάξης: Εισαγωγικές έννοιες, Θεμελιώδη συστήματα λύσεων, εξισώσεις με σταθερούς συντελεστές, φυσικές εφαρμογές στις μηχανικές και ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Υποβιβασμός τάξης. Εξισώσεις Euler-Cauchy. Η μέθοδος της μεταβολής των παραμέτρων (σταθερών) - γενική λύση της μη ομογενούς γραμμικής ΔΕ, η μέθοδος προσδιορισμού των συντελεστών.
Γραμμικά συστήματα ΔΕ πρώτης τάξης: Ομογενή γραμμικά συστάματα ΔΕ πρώτης τάξης x'=Ax, ιδιοτιμές-ιδιοδιανύσματα του πίνακα A, μιγαδικές ιδιοτιμές, ιδιοτιμές με πολλαπλότητα. Γραμμικά μη-ομογενή συστήματα ΔΕ, μέθοδος προσδιορισμού των συντελεστών. Θεμελιώδης πίνακας του συστήματος των ΔΕ και η μέθοδος μεταβολής των παραμέτρων.
Μέθοδος μετασχηματισμού Laplace: Γενικοί ορισμοί κι ιδιότητες του μετασχηματισμού Laplace, ύπαρξη και μοναδικότητα, ο αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace, μετασχηματισμός συνηθισμένων συναρτήσεων. Μετασχηματισμός προβλημάτων αρχικών τιμών, προβλήματα με ασυνεχή όρο εξαναγκασμού (πηγής).


Αξιολόγηση: Ο βαθμός Β προκύπτει ως εξής: B = 0.4 Bενδ + 0.6 Bτελ, όπου
Bενδ ο βαθμός της ενδιάμεσης γραπτής εξέτασης (Σάββατο, 16 Μαρτίου 2013), και
Bτελ ο βαθμός της τελικής γραπτής εξέτασης (κατά την εξεταστική περίοδο).