ΜΑΣ 191 - Μαθηματικά με Υπολογιστές

Ωρολόγιο πρόγραμμα του μαθήματος
ΔΕ 14:30 - 16:30 (Β307 ΘΕΕ02, διδασκαλία)
ΤΡ
ΤΕ 12:00 - 13:30 (Β307 ΘΕΕ02, ασκήσεις)
ΠΕ 14:30 - 16:30 (Β307 ΘΕΕ02, διδασκαλία)
ΠΑ

Ύλη του μαθήματος που έχει καλυφθεί μέχρι 22/01/2012.

Βασικά στοιχεία στο MATLAB: Input-Output. Αριθμητική. Άλγεβρα, συμβολικές εκφράσεις, μεταβλητή ακρίβεια και ακριβής αριθμητική. Μεταβλητές, καταχωρήσεις τιμών. Επίλυση Εξισώσεων, Διανύσματα και Πίνακες. Συναρτήσεις του MATLAB και συναρτήσεις που εισάγονται από τον χρήστη. Γραφικά, οι εντολές ezplot, plot.
Αλληλεπίδραση με το MATLAB: MATLAB interface (desktop, workspace, working directory, Command window) M-Files: script M-Files, function M-Files. Loops. Παρουσίαση αποτελεσμάτων, Diary files, Γραφικά. Γενικές οδηγίες για μια επιθυμητή παρουσίαση των M-Files.
Διανύσματα και Πίνακες Διανύσματα στο MATLAB, εφαρμογές στην Ευκλείδια γεωμετρία, υπολογισμός γωνιών, εμβαδών και όγκων απλών γεωμετρικών σχημάτων. Πίνακες συνηθισμένες πράξεις πινάκων και κατά συνιστώσες πράξεις, ανάστροφος και συζυγής ανάστροφος πίνακας, ειδικοί πίνακες, προσδιορισμός στοιχείων γραμμών και στηλών στο Matlab, ορίζουσες, ο αντίστροφος και ψευδοαντίστροφος πίνακας, επίλυση γραμμικών συστημάτων (n x n). Η τάξη ενός πίνακα. Η εντολή null και επίλυση γραμμικών συστημάτων στην γενική περίπτωση (n x m).
Εφαρμογές του Matlab στην Γραμμική Άλγεβρα Ιδιοτιμές, ιδιοδιανύσματα, το ελάχιστο και χαρακτηριστικό πολυώνυμο, ορθοκανονικοποίηση Gram-Schmidt, ορθογώνιες προβολές και προβλήματα ελαχιστοποίησης.
Προγραμματισμός στο Matlab Κλάδοι με if-else, και switch, βρόγχοι while, λογικές εκφράσεις και λογικά διανύσματα και χρησιμότητά τους αντί κλάδων elseif, subfunctions, εντολές για input-output,
Στοιχεία Αριθμητικής Ανάλυσης στο Matlab Αριθμητική ολοκλήρωση και παραγώγιση, προσεγγίσεις με πολυώνυμα και προσαρμογή δεδομένων.
Προσομοίωση στο Matlab Προσομοιώσεις Monte-Carlo, κυκλοφορία αυτοκινήτων σε ένα φωτεινό σηματοδότη, αποσύνθεση ραδιενεργού άνθρακα, πειράματα φωτισμού ενός δωματίου.
Γραφικά περιβάλλοντα από τον χρήστη (GUI) Κουμπιά, menu επιλογών, κουτιά.
Strings Τα strings είναι διανύσματα, κωδικοποίηση ASCII, οι εντολές double, char, eval, και συναρτήσεις για string.
Structures, cells Ένθετες δομές, διανύσματα από ένθετες δομές, διανύσματα cells.


Αξιολόγηση: Ο βαθμός Β προκύπτει ως εξής: B = 0.3 Bασκ + 0.3 Bενδ + 0.4 Bτελ, όπου
Bασκ ο βαθμός των ασκήσεων σε εβδομαδιαία βάση,
Bενδ ο βαθμός της ενδιάμεσης γραπτής εξέτασης (Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012) και
Bτελ ο βαθμός της τελικής γραπτής εξέτασης (κατά την εξεταστική περίοδο).