Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ
Το μάθημα της Γραμμικής Άλγεβρας II διδάσκεται κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2007-2008 τις εξής μέρες και ώρες: Τρίτη 17:00-19:00 (Λ202), Πέμπτη 09:00-11:00 (ΡΑ101) και Παρασκευή 13:00-15:00 (Λ202).

Ύλη του μαθήματος:

Γραμμικές Απεικονίσεις: Βασικοί ορισμοί και παραδείγματα, πυρήνας και εικόνα, ο πίνακας μιας γραμμικής απεικόνισης, αντιστρεψιμότητα, ισόμορφοι διανυσματικοί χώροι.
Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα: Αναλλοίωτοι υπόχωροι, δράση πολυωνύμων σε τελεστές, άνω τριγωνικοί πίνακες, διαγώνιοι πίνακες, αναλλοίωτοι υπόχωροι σε πραγματικούς διανυσματικούς χώρους.
Τελεστές σε μιγαδικούς διανυσματικούς χώρους: Γενικευμένα ιδιοδιανύσματα, το χαρακτηριστικό πολυώνυμο, ανάλυση ενός τελεστή σε αναλλοίωτους υπόχωρους, το ελάχιστο πολυώνυμο, η κανονική μορφή Jordan.
Τελεστές σε πραγματικούς διανυσματικούς χώρους: Άνω τριγωνικοί κατά block πίνακες, το χαρακτηριστικό και ελάχιστο πολυώνυμο, η ρητή κανονική μορφή.
Χώροι εσωτερικού γινομένου: Εσωτερικά γινόμενα, νόρμες, ορθοκανονικές βάσεις - ο αλγόριθμος Gram-Schmidt, ορθογώνιες προβολές, γραμμικά συναρτησιακά και συζυγείς απεικονίσεις.
Τελεστές σε χώρους εσωτερικού γινομένου: Αυτο-συζυγείς και κανονικοί τελεστές, το φασματικό θεώρημα σε μιγαδικούς και πραγματικούς διανυσματικούς χώρους, κανονικοί τελεστές σε πραγματικούς χώρους εσωτερικού γινομένου, θετικοί τελεστές και τετραγωνικές ρίζες, ισομετρίες, πολική ανάλυση και ανάλυση ενός τελεστή ως προς τις ιδιόμορφες τιμές του.

Σύγγραμμα που διατίθεται δωρεάν στο δίκτυο:

Η διδασκαλία του μεγαλύτερου μέρους της ύλης του μαθήματος με τίτλο Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ ακολούθησε την δομή του συγγράμματος Linear Algebra Done Right του Sheldon Axler. Το σύγγραμμα (στην αγγλική γλώσσα) διατίθεται δωρεάν από τον εκδοτικό οίκο Springer, μέσω της HEALLINK, σε ηλεκτρονική μορφή: Στη σχετική ιστοσελίδα του εκδοτικού οίκου Springer μπορείτε επίσης να βρείτε ένα πλήθος (!) βιβλίων, σε ηλεκτρονική μορφή, τόσο προπτυχιακού όσο και μεταπτυχιακού επιπέδου.