Διδακτικό και Συμβουλευτικό Έργο


 1. Προπτυχιακά (Undergraduate)
 2. Μεταπτυχιακά (Graduate)
 3. Μεταδιδακτορικά (Post-Doctoral)
 4. Εξωτερικός Εξεταστής (External Examiner)


A. Προπτυχιακά

 1. Κατά το χρονικό διάστημα που ήταν Ερευνητής (1978–1980) και Επιστημονικός Συνεργάτης (1980–1982) στο «Εργαστήριο Αριθμητικής Ανάλυσης και Προγραμματισμού» του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών δίδαξε τους φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών τα φροντιστηριακά και εργαστηριακά μαθήματα της «Αριθμητικής Ανάλυσης» και του «Προγραμματισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών».
 2. Από το Ακαδημαϊκό έτος 1984–1985 μέχρι τώρα του έχει ανατεθεί η αυτοδύναμη διδασκαλία, στους φοιτητές των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών: Μαθηματικών, Βιολογίας, Γεωλογίας και Φαρμακευτικής των παρακάτω μαθημάτων στα αντίστοιχα ακαδημαϊκά έτη:
  1. Τμήμα Μαθηματικών:
   1. Αριθμητική Ανάλυση:    1985–1986.
   2. Αριθμητική Ανάλυση Ι:  1985–1986, 2003–2004.
   3. Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ: 1985–1986, 2006–2007, 2007–2008, 2008–2009, 2009–2010, 2010–2011, 2011–2012, 2012–2013, 2013–2014, 2014–2015, 2015–2016, 2016–2017, 2017–2018.
   4. Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων: 1984–1985, 1985–1986, 1986–1987, 1988–1989, 1989–1990, 1990–1991, 1992–1993, 1993–1994, 1994–1995, 1995–1996, 1996–1997, 1997–1998, 1998–1999, 1999–2000, 2000–2001, 2001–2002, 2002–2003, 2003–2004, 2004–2005, 2005–2006, 2006–2007, 2007–2008, 2008–2009, 2009–2010, 2010–2011, 2011–2012, 2012–2013, 2013–2014, 2014–2015, 2015–2016, 2016–2017, 2017–2018.
   5. Αριθμητική Επίλυση Συστημάτων μη–Γραμμικών Αλγεβρικών και Υπερβατικών Εξισώσεων: 1993–1994, 1994–1995, 1995–1996, 1996–1997, 1997–1998, 1998–1999, 1999–2000, 2000–2001, 2001–2002, 2002–2003, 2003–2004, 2004–2005, 2005–2006, 2006–2007, 2007–2008, 2008–2009, 2009–2010, 2010–2011, 2011–2012, 2012–2013.
   6. Αριθμητική Επίλυση Υπερβατικών Εξισώσεων: 2013–2014, 2014–2015, 2015–2016, 2016–2017, 2017–2018.
   7. Διπλωματική Εργασία: 2012–2013 (Δ. Παπαχρήστου, Ι. Σταμούλη), 2015–2016 (Ε. Βλαχοπούλου, Ε. Κατέρη), 2016–2017 (Χ.Α. Διδάχος, Π.Ε. Παπαγιαννόπουλος).
   8. Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: 1996–1997.
   9. Μικροϋπολογιστές: 1984–1985, 1985–1986, 1986–1987, 1988–1989, 1989–1990, 1990–1991, 1992–1993, 1993–1994, 1994–1995, 1995–1996, 1996–1997, 1997–1998, 1998–1999, 1999–2000, 2000–2001, 2001–2002, 2002–2003, 2003–2004, 2004–2005, 2005–2006, 2006–2007, 2007–2008, 2008–2009, 2009–2010, 2010–2011, 2011–2012, 2012–2013, 2013–2014, 2014–2015, 2015–2016, 2016–2017, 2017–2018.
  2. Τμήμα Βιολογίας:
   1. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές: 1985–1986, 1986–1987, 1988–1989.
  3. Τμήμα Γεωλογίας:
   1. Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στις Γεωεπιστήμες Ι:  1985–1986, 1986–1987.
   2. Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στις Γεωεπιστήμες ΙΙ: 1985–1986, 1986–1987.
   3. Πληροφορική I:  1991–1992, 1992–1993.
   4. Πληροφορική II: 1992–1993.
  4. Τμήμα Φαρμακευτικής:
   1. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές: 1991–1992, 1992–1993, 1993–1994, 1994–1995, 1995–1996, 1996–1997, 1997–1998.
 3. Έχει προτείνει και διαμορφώσει στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών τα μαθήματα: «Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων», «Αριθμητική Επίλυση Συστημάτων μη–Γραμμικών Αλγεβρικών και Υπερβατικών Εξισώσεων και «Μικροϋπολογιστές».
 4. Έχει προτείνει και οργανώσει στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών τα Ελεύθερα Σεμιναριακά Μαθήματα: «Νευρωνικά Δίκτυα», «Τεχνητή Νοημοσύνη–Αναπαράσταση Γνώσης» και «Κρυπτογραφία».
 5. Είναι συγγραφέας των Πανεπιστημιακών Παραδόσεων: «Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές» (μαζί με την κα. Θ.Ν. Γράψα και τον κ. Γ. Μαρκάκη), «Αριθμητική Επίλυση Συστημάτων μη–Γραμμικών Αλγεβρικών και Υπερβατικών Εξισώσεων», καθώς και των Διδακτικών Βιβλίων: «Μικροϋπολογιστές» (μαζί με τον κ. Σ. Παπαδάκη), «Αριθμητική Ανάλυση: Εισαγωγή», «Αριθμητική Ανάλυση: Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις» και «Αριθμητική Ανάλυση: Υπερβατικές Εξισώσεις».
 6. Έχει καθοδηγήσει και επιβλέψει στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών περισσότερες από είκοσι Πτυχιακές Εργασίες σε θέματα: Αριθμητικής Ανάλυσης, Αριθμητικής Επίλυσης Διαφορικών Εξισώσεων, Παράλληλων Αλγορίθμων, Εκπαίδευσης Νευρωνικών Δικτύων, Ανάλυσης Διαστημάτων, Γενετικών, Εξελικτικών και Διαφοροεξελικτικών Αλγορίθμων, Τεχνητής Νοημοσύνης, Ευφυούς Βελτιστοποίησης κ.α. καθώς και σε θέματα εφαρμογών των μικροϋπολογιστών όπως για παράδειγμα εφαρμογών στην Ιατρική και στην εκπαίδευση μειονεκτούντων ατόμων (τυφλών).
 7. Έχει συνεργαστεί κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2000–2001, 2001–2002, 2002–2003, 2003–2004, 2004–2005, 2005–2006, 2006–2007, 2007–2008, 2008–2009, 2009–2010, 2010–2011, 2011–2012, 2012–2013, 2013–2014, 2014–2015, 2015–2016 και 2016–2017 σαν μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) στην θεματική ενότητα  «Μαθηματικά για Πληροφορική Ι» (Κωδικός Θεματικής Ενότητας ΠΛΗ–12) του προγράμματος σπουδών  «Πληροφορική» και διετέλεσε το ακαδημαϊκό έτος 2016–2017 συντονιστής για την ίδια θεματική ενότητα. Έχει πιστοποιηθεί από το ΕΑΠ με διά ζώσης διαδικασία, στα θεματικά αντικείμενα «Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» και «Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών του ΕΑΠ». Επίσης είναι συγγραφέας των «Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» διδακτικών και εκπαιδευτικών συγγραμμάτων: «Αριθμητική Ανάλυση Ι», «Αριθμητική Ανάλυση ΙI» και «Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων» της θεματικής ενότητας «Υπολογιστικά Μαθηματικά» (Κωδικός Θεματικής Ενότητας ΠΛΗ–46) του προγράμματος σπουδών «Πληροφορική» του ΕΑΠ και έχει διατελέσει κριτικός αναγνώστης των «Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» διδακτικών και εκπαιδευτικών συγγραμμάτων: «Θεωρία Γράφων» του συγγραφέα κ. Μ. Μαυρονικόλα και «Υπολογιστικής Γεωμετρίας» του συγγραφέα κ. Α. Τσακαλίδη.


Β. Μεταπτυχιακά

 1. Από το Ακαδημαϊκό έτος 1994–1995 μέχρι τώρα του έχει ανατεθεί η αυτοδύναμη διδασκαλία, στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών και αργότερα το 2000 στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές» του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και του διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων» του Τμήματος Μαθηματικών και του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών των παρακάτω μεταπτυχιακών μαθημάτων:
  1. Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές» του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών:
   1. Αριθμητική Ανάλυση: 1994–1995, 1995–1996, 1996–1997, 1997–1998, 1998–1999, 1999–2000, 2000–2001, 2001–2002, 2002–2003, 2003–2004, 2004–2005, 2005–2006, [2017–2018 σε συνδιδασκαλία με τον κ. Κ.Ι. Ιορδανίδη].
   2. Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων: 2000–2001, 2002–2003, 2003–2004, 2004–2005, 2005–2006, 2006–2007, 2007–2008, 2008–2009, [2009–2010, 2010–2011, 2011–2012, 2012–2013, 2013–2014, 2014–2015, 2015–2016, 2016–2017, 2017–2018 σε συνδιδασκαλία με το κ. Ε. Τζιρτζιλάκη].
   3. Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα: [1999–2000 σε συνδιδασκαλία με τον κ. Γ. Μαγουλά].
   4. Υπολογιστική Νοημοσύνη: 2003–2004, 2004–2005, 2005–2006, 2006–2007, 2007–2008.
  2. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων» του Τμήματος Μαθηματικών και του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών:
   1. Αριθμητικές Μέθοδοι και Υπολογιστικά Εργαλεία: [2014–2015, 2015–2016, 2016–2017, 2017–2018 συνδιδάσκων].
   2. Αριθμητική Ανάλυση: 1998–1999, 2001–2002, 2002–2003, 2003–2004, 2004–2005, 2005–2006, 2006–2007, 2007–2008, 2008–2009, 2009–2010, 2010–2011, 2011–2012, 2012–2013, 2013–2014.
   3. Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων: 1998–1999, 1999–2000, 2000–2001, 2001–2002, 2002–2003, 2003–2004, 2004–2005, 2005–2006, 2006–2007, 2007–2008, 2008–2009, [2009–2010, 2010–2011, 2011–2012, 2012–2013, 2013–2014, 2014–2015 σε συνδιδασκαλία με το κ. Ε. Τζιρτζιλάκη].
   4. Ειδικά Θέματα Αριθμητικής Ανάλυσης: 2014–2015, 2015–2016, 2016–2017, 2017–2018.
   5. Εργαστήριο σε Θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης: [1999–2000, 2000–2001 σε συνδιδασκαλία με τους κκ. Σπ. Λυκοθανάση και Γ. Μαγουλά].
   6. Εργαστήριο σε Θέματα Υπολογιστικής Νοημοσύνης: [2002–2003, 2003–2004, 2004–2005, 2005–2006, 2006– 2007, 2007–2008 σε συνδιδασκαλία με τον κ. Β. Πλαγιανάκο].
   7. Μάθημα μελέτης σε Θέματα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων: 2000–2001, 2001–2002.
   8. Μάθημα μελέτης σε Θέματα Εξόρυξης Δεδομένων: 2000–2001, 2001–2002.
   9. Μελέτη Περιπτώσεων στη Λήψη Αποφάσεων: [2006–2007, 2007–2008 συντονιστής μαθήματος].
   10. Νευρωνικά Δίκτυα–Αλγόριθμοι Τεχνητής Μάθησης: [1998–1999, 1999–2000, 2000–2001 σε συνδιδασκαλία με τους κκ. Σπ. Λυκοθανάση και Γ. Μαγουλά].
   11. Υπολογιστική Νοημοσύνη I: [2002–2003, 2003–2004, 2004–2005, 2005–2006, 2006–2007, 2007–2008 σε συνδιδασκαλία με τον κ. Β. Πλαγιανάκο].
 2. Έχει καθοδηγήσει και επιβλέψει στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών Μεταπτυχιακά Μαθήματα Μελέτης.
 3. Έχει οργανώσει στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών τη σειρά σεμιναρίων: «Εισαγωγή στην Αποδοτική Αλγεβρική Γεωμετρία».
 4. Έχει διατελέσει «Επιβλέπων Καθηγητής για την Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής» των παρακάτω διδακτόρων:
  1. της  Δρ. Θεοδούλας Ν. Γράψα η οποία το 1990 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο τίτλος της διατριβής ήταν: «Νέες μέθοδοι επίλυσης συστημάτων μη γραμμικών αλγεβρικών ή/και υπερβατικών εξισώσεων»,
  2. του  Δρ. Γεωργίου Σ. Ανδρουλάκη ο οποίος το 1998 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο τίτλος της διατριβής ήταν: «Νέες αριθμητικές μέθοδοι για τη βελτιστοποίηση συναρτήσεων και την επίλυση υπερβατικών συστημάτων»,
  3. του  Δρ. Βασιλείου Π. Πλαγιανάκου ο οποίος το 2003 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο τίτλος της διατριβής ήταν: «Νέες μέθοδοι εκπαίδευσης τεχνητών νευρωνικών δικτύων, βελτιστοποίησης και εφαρμογές»,
  4. του  Δρ. Κωνσταντίνου Ε. Παρσόπουλου ο οποίος το 2005 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ των Τμημάτων Μαθηματικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο τίτλος της διατριβής ήταν: «Αλγόριθμοι υπολογιστικής νοημοσύνης για αριθμητική βελτιστοποίηση»,
  5. του  Δρ. Δημητρίου K. Τασουλή ο οποίος το 2006 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ των Τμημάτων Μαθηματικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο τίτλος της διατριβής ήταν: «Νέοι αλγόριθμοι υπολογιστικής νοημοσύνης και ομαδοποίησης για την εξόρυξη πληροφορίας»,
  6. του  Δρ. Νικολάου Γ. Παυλίδη ο οποίος το 2008 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ των Τμημάτων Μαθηματικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο τίτλος της διατριβής ήταν: «Υπολογιστική νοημοσύνη στην οικονομία και την θεωρία παιγνίων»,
  7. του  Δρ. Ιωάννη Γ. Πεταλά ο οποίος το 2008 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ των Τμημάτων Μαθηματικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο τίτλος της διατριβής ήταν: «Μιμιδικοί και εξελικτικοί αλγόριθμοι στην αριθμητική βελτιστοποίηση και στη μη γραμμική δυναμική»,
  8. της  Δρ. Έλενας K. Λάσκαρη η οποία το 2010 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ των Τμημάτων Μαθηματικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο τίτλος της διατριβής ήταν: «Κρυπτογραφία και κρυπτανάλυση με μεθόδους υπολογιστικής νοημοσύνης και υπολογιστικών μαθηματικών και εφαρμογές»,
  9. του  Δρ. Μιχαήλ Γ. Επιτροπάκη ο οποίος το 2013 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ των Τμημάτων Μαθηματικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο τίτλος της διατριβής ήταν: «Ανάπτυξη και θεμελίωση νέων μεθόδων υπολογιστικής νοημοσύνης, ευφυούς βελτιστοποίησης και εφαρμογές» και ενισχύθηκε οικονομικά μέσω του προγράμματος Ηράκλειτος ΙΙ με διάρκεια υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013.
  10. του  Δρ. Μάξιμου Α. Καλιακάτσου–Παπακώστα ο οποίος το 2014 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο τίτλος της διατριβής ήταν: «Μέθοδοι υπολογιστικής νοημοσύνης για αυτοματοποιημένη μουσική ανάλυση και σύνθεση».
  11. του  Δρ.Σταύρου Π. Αδάμ ο οποίος το 2016 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο τίτλος της διατριβής ήταν: «Ανάπτυξη και θεμελίωση μεθόδων για αξιόπιστους νευρωνικούς υπολογισμούς».
 5. Διατελεί «Επιβλέπων Καθηγητής για την Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής» στα παρακάτω προγράμματα και για τους αντίστοιχους μεταπτυχιακούς φοιτητές:
  1. Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές» του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών:
   1. του κ. Σταμάτιου–Άγγελου Ν. Αλεξανδρόπουλου — η ολοκλήρωση της διατριβής αναμένεται.
   2. του κ. Χρήστου Κ. Αριδά — η ολοκλήρωση της διατριβής αναμένεται.
   3. του κ. Εμμανουήλ Κ.Οικονομάκη — η ολοκλήρωση της διατριβής αναμένεται.
   4. της κας Δήμητρας–Νεφέλης Α. Ζώττου — η ολοκλήρωση της διατριβής αναμένεται.
  2. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων» του Τμήματος Μαθηματικών και του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών:
   1. του κ. Γεράσιμου Σ. Αντζουλάτου — η ολοκλήρωση της διατριβής αναμένεται.
 6. Έχει διατελέσει ή διατελεί «Επιβλέπων Καθηγητής για την Εκπόνηση Διατριβής Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης» στα παρακάτω προγράμματα και για τους αντίστοιχους μεταπτυχιακούς φοιτητές:
  1. Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές» του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών:
   1. του κ. Αντωνίου Δημητριάδη (2002) — Ο τίτλος της μεταπτυχιακής διατριβής ήταν: «Γενετικοί αλγόριθμοι και εξελικτικός προγραμματισμός σε προβλήματα βελτιστοποίησης και εκπαίδευσης τεχνητών νευρωνικών δικτύων»,
   2. του κ. Δημητρίου Α. Τσορτανίδη (2005) — Ο τίτλος της μεταπτυχιακής διατριβής ήταν: «Αρχιτεκτονική και εκπαίδευση νευρωνικών δικτύων με γενετικούς αλγορίθμους στην πρόγνωση οικονομικών δεδομένων»,
   3. του κ. Στέφανου Κανδηλιώτη (2008) — Ο τίτλος της μεταπτυχιακής διατριβής ήταν: «Υπολογιστική νοημοσύνη και ομαδοποίηση»,
   4. του κ. Εμμανουήλ Κ. Οικονομάκη (2009) — Ο τίτλος της μεταπτυχιακής διατριβής ήταν: «Εξόρυξη γνώσης από δεδομένα»,
   5. του κ. Μάξιμου Α. Καλιακάτσου–Παπακώστα (2009) — Ο τίτλος της μεταπτυχιακής διατριβής ήταν: «Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα και εφαρμογές στη σύνθεση μουσικής και την αναγνώριση μουσικού συνθέτη»,
   6. της κας Ελένης Γολέμη (2010) — Ο τίτλος της μεταπτυχιακής διατριβής ήταν: «Κρυπτογραφία και εξόρυξη δεδομένων»,
   7. του κ. Σταμάτιου–Άγγελου Ν. Αλεξανδρόπουλου (2016) — Ο τίτλος της μεταπτυχιακής διατριβής ήταν: «Εξελικτικά τεχνητά νευρωνικά δίκτυα».
  2. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων» του Τμήματος Μαθηματικών και του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών:
   1. του κ. Κωνσταντίνου Ε. Παρσόπουλου (2000) — Ο τίτλος της μεταπτυχιακής διατριβής ήταν: «Μέθοδοι ολικής βελτιστοποίησης για την εκπαίδευση νευρωνικών δικτύων»,
   2. του κ. Βασίλη Καλαντώνη (2001) — Ο τίτλος της μεταπτυχιακής διατριβής ήταν: «Μέθοδος εύρεσης περιοδικών τροχιών δυναμικών συστημάτων βασισμένη στις επιφάνειες τομών Poincaré»,
   3. του κ. Αλέξανδρου Ψαριανoύ (2002) — Ο τίτλος της μεταπτυχιακής διατριβής ήταν: «Ελλειπτική κρυπτογραφία»,
   4. της κας Έλενας K. Λάσκαρη (2003) — Ο τίτλος της μεταπτυχιακής διατριβής ήταν: «Εξελικτικός υπολογισμός και βελτιστοποίηση»,
   5. του κ. Νικολάου Γ. Παυλίδη (2004) — Ο τίτλος της μεταπτυχιακής διατριβής ήταν: «Σύγχρονες μέθοδοι υπολογιστικής νοημοσύνης στη θεωρία παιγνίων και στην οικονομία»,
   6. του κ. Ιωάννη Γ. Πεταλά (2004) — Ο τίτλος της μεταπτυχιακής διατριβής ήταν: «Νέοι μιμιδικοί αλγόριθμοι με εφαρμογές στη βιοπληροφορική»,
   7. της κας Σοφίας Παγώνη (2007) — Ο τίτλος της μεταπτυχιακής διατριβής ήταν: «Αλγόριθμος για την επίλυση του προβλήματος ελαχιστοποίησης του χρόνου ολοκλήρωσης δραστηριοτήτων»,
   8. της κας Αθηνάς Γεωργάνα (2008) — Ο τίτλος της μεταπτυχιακής διατριβής ήταν: «Νευρωνικά δίκτυα: Αρχιτεκτονική και εφαρμογές»,
   9. του κ. Μιχαήλ Γ. Επιτροπάκη (2008) — Ο τίτλος της μεταπτυχιακής διατριβής ήταν: «Εκπαίδευση τεχνητών νευρωνικών δικτύων με την χρήση εξελικτικών αλγορίθμων, σε σειριακά και κατανεμημένα συστήματα»,
   10. του κ. Βασιλείου Γαλάνη (2009) — Ο τίτλος της μεταπτυχιακής διατριβής ήταν: «e–αξιολόγηση: Εφαρμογές της κρυπτογραφίας στην αξιολόγηση μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών»,
   11. του κ. Σωτήρη Κ. Τασουλή (2009) — Ο τίτλος της μεταπτυχιακής διατριβής ήταν: «Ομαδοποίηση δεδομένων υψηλής διάστασης»,
   12. του κ. Γεωργίου Ι. Σαρρή (2012) — Ο τίτλος της μεταπτυχιακής διατριβής ήταν: «Ομαδοποίηση δεδομένων και εφαρμογές»,
   13. της κας Αφροδίτης Ν. Βενέτη (2014) — Ο τίτλος της μεταπτυχιακής διατριβής ήταν: «Η θραυσματική διάσταση ως μέτρο αξιολόγησης γεννητριών ψευδοτυχαίων αριθμών».
   14. του κ. Γεωργίου Σ. Τεμπονέρα — Η διατριβή είναι σε προετοιμασία.
 7. Έχει διατελέσει ή διατελεί μέλος «Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών» στα παρακάτω ιδρύματα και για τους αντίστοιχους μεταπτυχιακούς φοιτητές:
  1. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο:
   1. Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας: Π. Αμπατζόγλου.
  2. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων:
   1. Τμήμα Πληροφορικής: Ι. Τσούλος.
  3. Πανεπιστήμιο Κρήτης:
   1. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: Δ.Β. Χατζή.
  4. Πανεπιστήμιο Πατρών:
   1. Τμήμα Γεωλογίας: Α. Λόης.
   2. Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. και Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Βιοϊατρική Τεχνολογία: Liviu–Mihai Vladutu, Andrei Dragomir.
   3. Τμήμα Μαθηματικών: Γ. Μανουσάκης, Δ. Γιακοβής, Γ. Βάσσιου, Ε. Τζιρτζιλάκης, Σ. Κωτσιαντής, Χ. Αντωνακόπουλος, Α. Μάνος, M. Kollmann, Ι.Ε. Λιβιέρης, Α. Ζάχος.
   4. Τμήμα Μαθηματικών και Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και ΠληροφορικήςΔιατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων: Β. Γεωργίου, Ε. Στεργίου, Α. Κλαμαργιάς.
   5. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής: Λ. Σκάρλας, Δ. Ζεϊμπέκης.
   6. Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών: Α. Συνοδινός, Ν. Λαμπριανίδης.
   7. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών: Σ. Πυθαρούλη.
   8. Τμήμα Φυσικής: Φ. Οικονόμου.
   9. Τμήμα Φυσικής και στα Τμήματα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Βιολογίας και Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας: Ι. Μαραζιώτης.
  5. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου:
   1. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών: Ο. Κοσμάς.
  6. Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας:
   1. Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική: Ι. Κουτσούγκουλος.
 8. Έχει διατελέσει μέλος «Επταμελών Εξεταστικών Επιτροπών Διδακτορικών Διατριβών» στα παρακάτω ιδρύματα και για τους αντίστοιχους μεταπτυχιακούς φοιτητές:
  1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών:
   1. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: Ε. Βασιλείου.
   2. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών: Μ. Λουκά.
   3. Τμήμα Φυσικής: Μ. Κατσανίκας.
  2. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο:
   1. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Τομέας Μαθηματικών: Δ.Ε. Σίμος.
  3. Katholieke Universiteit Leuven, Belgium:
   1. Department of Computer Science: P. Kravanja.
  4. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας:
   1. Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική: Σ.Κ. Τασουλής.
  5. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων:
   1. Τμήμα Πληροφορικής: Κ. Κωνσταντινόπουλος.
  6. Πανεπιστήμιο Κρήτης:
   1. Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών: Ε. Χουρδάκης.
   2. Τμήμα Χημείας: Ρ. Προσμίτη.
  7. Πανεπιστήμιο Πατρών:
   1. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Bashar Abu Zarour, Α.Γ. Τσαγκάνος, Δ. Λαλούντας, Α. Φάσσας.
   2. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών: Γ. Μαγουλάς, Ε. Παπαγεωργίου.
   3. Τμήμα Ιατρικής: Σ. Μαυρουδή, Χ. Αργυρόπουλος, A. Kapela, Π. Μπουγιούκος.
   4. Τμήμα Μαθηματικών: Λ. Δρόσος, Κ. Δεσυνιώτης, Σ. Αλεξόπουλος, Α.Γ. Καραμπής, Β. Γερογιάννης, Δ. Σωτηρόπουλος, Α. Τριάντη, Ι. Θεοδώρου, Α. Κωστόπουλος, Γ. Κανελλόπουλος.
   5. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής: Β. Βουτσινάς, Α. Αδαμόπουλος, Ε. Γεωργόπουλος, Γ. Μανιουδάκης, Γ.Ν. Μπεληγιάννης, Δ. Πρέντζας, Κ. Μπέκας, Ε. Κωνσταντίνου.
   6. Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών: Π. Ζαχαρία, Π. Σωτηρόπουλος.
   7. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών: Β.Α. Κοντογιάννη.
   8. Τμήμα Φυσικής: Σ. Ράπτης, Β. Χαρμπίλα, Γ. Σταματίου.
  8. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου:
   1. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών: Ζ.Α. Αναστάσης, Θ.Ν. Μονοβασίλης.
  9. University of Pisa, Italy:
   1. Department of Computer Science: A. Passaro.
 9. Έχει διατελέσει μέλος «Τριμελών Εξεταστικών Επιτροπών Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης» στα παρακάτω ιδρύματα και για τους αντίστοιχους μεταπτυχιακούς φοιτητές:
  1. Πανεπιστήμιο Πατρών:
   1. Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. και Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Βιοϊατρική Τεχνολογία: Liviu–Mihai Vladutu, Andrei Dragomir.
   2. Τμήμα Μαθηματικών: Γ. Βάσιου, Μ. Σχίζα, Χ. Τσατσούλης, Μ. Ξένος, Ι. Εξηνταρίδης, Ε. Τζιρτζιλάκης, Jeroen Bergamin, Ε. Τζανάκη, Κ.Ν. Σπέης, Σ.Β. Κωτσιαντής, Γ. Αντύπας, Χ. Αντωνόπουλος, Α. Μακρής, Θ.Θ. Βαρδαξής, Μ.Γ. Κατσής, Ε.–Ε. Αθανασοπούλου, Π. Γιαννόπουλος, Β. Σουλιώτη, Λ. Κωνσταντόπουλος, Χ. Κυριτσής, Σ. Κουτσοκέρας, Β.Α. Κρίθης, Β. Μαρκούτης.
   3. Τμήμα Μαθηματικών και Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και ΠληροφορικήςΔιατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων: Γ. Τσιρογιάννης, Γ.Π. Αντωνόπουλος, Β. Σαλίχος, Δ. Ψευτογιάννη, Κ. Χαλκιόπουλος, Α.Δ. Καγιά, Δ. Τασουλής, Δ. Ματτέ, Α. Τσιμά, Χ. Τσαπέρα, Χ. Νικολαϊδη, Γ. Τόλιας, Ε.Ν. Μαλιχουτσάκη, Μ. Σιψά, Γ. Γκόγκας, Θ. Ζαχάρου, Ν. Καραγκούνης, Σ. Καζολέας, Δ. Πλώτα, Ε. Ντάρμα, Ν. Νικολοπούλου, Σ. Σουρλίγκα, Δ. Σταθοπούλου, Α. Αθανασόπουλος, Α.-Π.Κ. Ντοκομέ, Α.Δ. Τσιλιχρήστου, Μ. Τσιφτιλή, Α.-Μ.Χ. Φωτεινόπουλος.
   4. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής: Ε. Κοκιοπούλου, Δ. Ζεϊμπέκης.
  2. University of Pretoria, South Africa:
   1. Department of Computer Science: Clive Naicker.


C. Μεταδιδακτορικά

 1. Ήταν επιβλέπων για τις μεταδιδακτορικές σπουδές του  Δρ. Γεωργίου Μαγουλά στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Για το σκοπό αυτό είχε χορηγηθεί στον κ. Μαγουλά, για το ακαδημαϊκό έτος 1999–2000, υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Από το 2000 έως το 2004 ο κ. Μαγουλάς διετέλεσε Lecturer και αργότερα Senior Lecturer στο Information Systems and Computing, Brunel University, England και από το 2004 έως το 2009 διετέλεσε Reader στο School of Computer Science and Information Systems, Birkbeck College, University of London, England και τώρα διατελεί Professor of Computer Science στο ίδιο τμήμα.
 2. Ήταν επιβλέπων για τις μεταδιδακτορικές σπουδές του Ιάπωνα  Dr. Susumu Tanabé στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Για το σκοπό αυτό είχε χορηγηθεί στον κ. Tanabé, για το ακαδημαϊκό έτος 2003–2004, υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). O κ. Tanabé από το 2005 διατελεί Full Professor στο Department of Mathematics, Kumamoto University, Japan.
 3. Ήταν επιβλέπων για τις μεταδιδακτορικές σπουδές του  Δρ. Βασιλείου Π. Πλαγιανάκου στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Για το σκοπό αυτό οι μεταδιδακτορικές σπουδές του κ. Πλαγιανάκου, ενισχύθηκαν οικονομικά για τα ακαδημαϊκά έτη 2003–2004 και 2004–2005 από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του προγράμματος Βασικής Έρευνας Μεταδιδακτορικών Συνεργατών «Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή». Ο κ. Πλαγιανάκος τώρα διατελεί αναπληρωτής καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 4. Ήταν επιβλέπων για τις μεταδιδακτορικές σπουδές του  Δρ. Κωνσταντίνου Ε. Παρσόπουλου στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Για το σκοπό αυτό είχε χορηγηθεί στον κ. Παρσόπουλο, για το ακαδημαϊκό έτος 2007–2008, υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Ο κ. Παρσόπουλος τώρα διατελεί αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.


D. Εξωτερικός Εξεταστής

 1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φυσικής, Θεσσαλονίκη.
 2. Brunel University, Department of Information Systems and Computing, Uxbridge, West London, United Kingdom.
 3. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ιατρικής, Αλεξανδρούπολη.
 4. Gulf University for Science and Technology, College of Arts and Sciences, Department of Computer Science, Kuwait — Partner Institution: University of Missouri, St. Louis, MO, U.S.A.
 5. Imperial College London, Department of Mathematics, London, United Kingdom.
 6. Katholieke Universiteit Leuven, Department of Computer Science, Leuven, Belgium.
 7. Lancaster University, Department of Management Science, Lancaster, United Kingdom.
 8. Minufiya University, Department of Mathematics, Shibin El Kom, Egypt.
 9. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Λαμία.
 10. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Αγρίνιο.
 11. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών, Τομέας Μαθηματικών και Επιστημών Μηχανικού, Βάρη Αττικής.
 12. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Καλαμάτα.
 13. University of London, Birkbeck College, Department of Computer Science and Information Systems, London, United Kingdom.
 14. University of Pisa, Department of Computer Science, Pisa, Italy.
 15. University of Pretoria, Department of Computer Science, Pretoria, South Africa.
 16. University of Surrey, Department of Computing, Guildford, Surrey, United Kingdom.