::Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου, 2018
Οργάνωση - Θεσμικό Πλαίσιο

Πληροφορίες Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών

Οργάνωση Σπουδών

Στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργεί Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.). Το πρόγραμμα οδηγεί σε λήψη Διδακτορικού Διπλώματος ο οποίος είναι ο ανώτατος τίτλος σπουδών που μπορεί να χορηγήσει ένα Πανεπιστήμιο. Το Π.Δ.Σ. προσφέρει στοχευμένη γνώση στα γνωστικά αντικείμενα της μαθηματικής επιστήμης όπως αυτά εξειδικεύονται και προσδιορίζονται από τους τομείς του Τμήματος, μέσω μετεκπαίδευσης και επιβλεπόμενης έρευνας. Το Π.Δ.Σ. αποτελεί για το Τμήμα, αλλά και το Πανεπιστήμιο συνολικά, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς αναγνώρισης, με έμφαση στη δημοσίευση του επιστημονικού έργου του. Στόχος του Π.Δ.Σ. είναι να προσελκύει τους καλύτερους φοιτητές και να τους προσφέρει την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και ακαδημαϊκή αγωγή. Το Π.Δ.Σ. φιλοδοξεί να λειτουργεί ως κέντρο αριστείας με αξιοκρατία, άμιλλα και συνεργασία για την εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης μέσω προηγμένης, έντιμης και ενδελεχούς έρευνας.

Εισακτέοι

Υποψηφιότητες για την εκπόνηση ΔΔ μπορούν να υποβάλλονται καθ’ όλη την διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς, χωρίς να είναι απαραίτητο να προηγηθεί πρόσκληση ενδιαφέροντος του Τμήματος Μαθηματικών.

  • Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν οι πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής που είναι κάτοχοι ΜΔΕ ή ΔΔ. Η αποδοχή της υποψηφιότητάς τους είναι δυνατόν να συνοδεύεται από πρόσθετες υποχρεώσεις οι οποίες εξειδικεύονται στις κατωτέρω παραγράφους αυτού του άρθρου. Προηγούμενο ΔΔ σε οποιονδήποτε επιστημονικό χώρο, εκτός της επιστήμης των Μαθηματικών, αποτελεί μεν πρόσθετο προσόν, αλλά δεν απαλλάσσει τον υποψήφιο από καμία συμβατική υποχρέωση.

  • Υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι ΜΔΕ, δικαιούνται να θέτουν υποψηφιότητα προκειμένου να γίνουν δεκτοί για εκπόνηση ΔΔ. Σ’ αυτή την περίπτωση, η ΣΕ οφείλει να εισηγηθεί επί της αίτησης του υποψηφίου, μόνον εάν προηγουμένως κρίνει ότι εμπίπτει στις “εξαιρετικές περιπτώσεις” (άρθρο 9.1.β του Ν.3685/2008), με βάση τεκμήρια τα οποία πιστοποιούν την εξαιρετική ικανότητα εκ μέρους του για παραγωγή πρωτότυπου ερευνητικού έργου στη επιστήμη των μαθηματικών. Η πρόταση της ΣΕ υποβάλλεται στη ΓΣΕΣ η οποία παίρνει και την απόφαση. Επίσης, με απόφαση της ΓΣΕΣ υποδεικνύονται και τα μεταπτυχιακά μαθήματα τα οποία οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς κάθε ΥΔ του Τμήματος Μαθηματικών μη κάτοχος Μ.Δ.Ε. (άρθρο 9.3.γ του Ν.3685/2008).

  • Πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ ή ισότιμων σχολών, δικαιούνται να θέτουν υποψηφιότητα προκειμένου να γίνουν δεκτοί ως ΥΔ, μόνο εφόσον είναι κάτοχοι ΜΔΕ στα γνωστικά αντικείμενα έρευνας και διδασκαλίας του Τμήματος, ή τα πλέον συγγενή με αυτά. Η αποδοχή της υποψηφιότητάς τους συνοδεύεται από πρόσθετες υποχρεώσεις και μπορεί να γίνεται δεκτή, ύστερα από απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος. Οι πρόσθετες αυτές υποχρεώσεις αφορούν στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση το πολύ τεσσάρων (4) μεταπτυχιακών μαθημάτων, ανάλογα με το μαθηματικό υπόβαθρο του ΥΔ. Τα μαθήματα αυτά εισηγείται η ΣΕ, μετά από πρόταση του προτεινόμενου ως επιβλέποντα της ΔΔ και εγκρίνει η ΓΣΕΣ.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να εξασφαλίσουν την έγγραφη θετική συγκατάθεση ενός μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μαθηματικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ως επιβλέποντα της διδακτορικής τους διατριβή.

Θεσμικό Πλαίσιο

 
(c) 2007-2018 Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.