Τμήμα Μαθηματικών | Πανεπιστήμιο Πατρών


Μικροϋπολογιστές
Περιγραφή

Υπολογιστές και μικροϋπολογιστές. Αριθμητικά συστήματα. Μετατροπές και πράξεις αριθμών. BCD αριθμητική. Στοιχεία Άλγεβρας Boole. Λογικά κυκλώματα. Λογικές πράξεις και πύλες. Πίνακες αλήθειας. Σχεδίαση λογικών κυκλωμάτων. Γενικότητα πυλών. Ημιαθροιστής και πλήρης αθροιστής. Δυα­δικός συγκριτής. Κυκλώματα μνήμης, αναγνώρισης σφάλμα­τος, καταχωρητών και απαριθμητών. Πραγματοποίηση λογικών κυκλωμάτων. Οικογένειες, τεχνολογίες, χαρακτηριστικά και συμβατότητα ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Εξέλιξη, χαρα­κτηριστικά, πλεονεκτήματα και εφαρμογές μικροεπεξεργα­στών. Αρχιτεκτονική και οργάνωση μικροεπεξεργαστών. Κατα­χωρητές. Μονάδα χρονισμού και ελέγχου. Αριθμητική και λογική μονάδα. Σύνδεση με μνήμη και εξωτερικές συσκευές. Τρόποι αναφοράς στη μνήμη. Εξωτερικά σήματα και λειτουρ­γία ακροδεκτών. Προγραμματισμός μικροεπεξεργαστών.

Εργαστήριο: Γλώσσα προγραμματισμού Assembly.

Τομέας: Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής
Διδάσκοντες:

Πρόγραμμα Σπουδών:
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο: ΣΤ
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 6
Ωρες Διδασκαλίας (Θ/Φ/Ε): 2/0/2
Κωδικός: IC362
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Κατεύθυνση ΓΝΜ: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση ΘΡΜ: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση ΕΦΜ: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση ΠΛΗ: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση ΣΠΕ: Ελεύθερης Επιλογής
Φοιτητές Erasmus: Ναι
keyboard_arrow_up