Διπλωματικές εργασίες

 http://www.math.upatras.gr/~streklas/public_html/meta/Krinidi.pdf