Αξιολόγηση Μαθημάτων
Κάθε εξάμηνο, πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να αξιολογούν τα μαθήματα και τους διδάσκοντες με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών. Με τις δεδομένες δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συν­θή­κες υπό τις οποίες προσπαθεί να λειτουργήσει το Πανεπι­στήμιο Πατρών σε όλα τα επίπεδα, η γνώμη των φοιτητών είναι πολύ σημαντική προκειμένου να συμβάλουν από την πλευρά τους στη βελτίωση του επιπέδου της εκπαί­δευσής τους.

Η αξιολό­γηση γίνεται με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που διαρ­κεί ελάχιστο χρόνο. Κατά τη συμπλήρωσή τους οι φοιτητές πρέπει να έχουν πάντοτε κατά νου ότι η γνώμη τους πρέπει να διατυπώνεται με τη δέουσα ωριμότητα και σύνεση. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι φοιτητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι (έχουν δηλώσει) το συγκεκρι­μένο μάθημα του προγράμματος. Η διαδικασία, η οποία βασίζεται στις οδηγίες της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου μας, εξασφαλίζει πλήρως την ανωνυμία και αποτελεί ταυτόχρονα σημαντικό εργαλείο διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών και διορθωτικών παρεμβάσεων.

 

Αξιολόγηση Τμήματος
Σύμφωνα με το Ν. 4009/2011, κάθε ίδρυμα είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού του έργου σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές και κυρίως τις αρχές που διέπουν τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (http://www.ehea.info) και τις κατευθύνσεις της Α.ΔΙ.Π. (https://www.adip.gr/). Στο Πανεπιστήμιο Πατρών το έργο αυτό επιτελείται από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.-ΠΠ, https://modip.upatras.gr/), η οποία μέσω της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης στοχεύει στην ουσιαστική αποτύπωση της λειτουργίας του Ιδρύματος και στην προώθηση προς την κεντρική διοίκηση του Πανεπιστημίου των προτεινόμενων βελτιώσεων και αλλαγών που θα της επιτρέψουν να διαμορφώσει στρατηγικές που θα προάγουν τις ανάγκες της πανεπιστημιακής κοινότητας και της κοινωνίας.

Για τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων γίνεται αξιολόγηση σε δύο στάδια:

 • Το πρώτο στάδιο αφορά στην αξιολόγηση του παρεχόμενου έργου από τις ίδιες τις ακαδημαϊκές μονάδες (εσωτερική αξιολόγηση). Για το σκοπό αυτό υποβάλλεται κάθε χρόνο εσωτερική έκθεση, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία για τους φοιτητές, το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, το πρόγραμμα σπουδών, τη φοιτητική μέριμνα, τις διοικητικές υπηρεσίες, τις υποδομές, κτλ. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συγκεντρώνει τις εσωτερικές αξιολογήσεις των ακαδημαϊκών μονάδων και συντάσσει κάθε δύο χρόνια την εσωτερική έκθεση του ιδρύματος.
 • Το δεύτερο στάδιο αφορά στην αξιολόγηση του έργου από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες (εξωτερική αξιολόγηση) και πραγματοποιείται (το αργότερο) κάθε τέσσερα χρόνια. Η τελευταία εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Μαθηματικών πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 16-19 Σεπτεμβρίου 2013.


Για τη διευκόλυνση αυτών των διαδικασιών ορίζεται από κάθε τμήμα η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.), η οποία:

 • έχει την ευθύνη της διεξαγωγής, σε συνεργασία με την ΜΟ.ΔΙ.Π., της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στην ακαδημαϊκή μονάδα,
 • παρακολουθεί τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων και ερωτηματολογίων και ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη της ακαδημαϊκής μονάδας για τις απαντήσεις,
 • συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα για την αξιολόγηση στοιχεία, και με βάση αυτά,
 • συντάσσει την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (αυτοαξιολόγησης) της ακαδημαϊκής μονάδας, την οποία διαβιβάζει στη ΜΟ.ΔΙ.Π. και μέσω αυτής στην Α.ΔΙ.Π.
 • συνεργάζεται με την Α.ΔΙ.Π. για την οργάνωση και πραγματοποίηση της εξωτερικής αξιολόγησης.

Η ΟΜ.Ε.Α. του τμήματός μας συγκροτείται από:

 • τον κ. Γεώργιο Τσιάτα, αναπληρωτή καθηγητή (συντονιστής),
 • τον κ. Ανδρέα Αρβανιτογεώργο, καθηγητή,
 • τον κ. Ιάκωβο Βαν Ντερ Βέϊλε, καθηγητή,
 • τον κ. Μιχαήλ Βραχάτη, καθηγητή,
 • την κ. Σοφία Ζαφειρίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια,
 • την κ. Ευφροσύνη Μακρή, καθηγήτρια.


Στον ιστότοτο της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών μπορείτε να αναζητήσετε τις εσωτερικές αξιολογήσεις των ακαδημαϊκων ετών 2009-2017 καθώς επίσης και την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του τμήματός μας.

 

 

 

keyboard_arrow_up