Το Τμήμα Μαθηματικών σε συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού του Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ), με την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών. Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών εγκρίθηκε στην υπ' αριθμ. 16/20-05-2019 συνεδρίαση της έκτακτης Συνέλευσης του Τμήματος.

Όραμα / Αποστολή του Τμήματος Μαθηματικών
Το Τμήμα Μαθηματικών έχει σκοπό να παρέχει τόσον βασικές όσο και εξειδικευμένες γνώσεις  στην επιστήμη των Μαθηματικών και ειδικότερα στα Θεωρητικά Μαθηματικά, στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στην Πληροφορική, στη Στατιστική, στην Θεωρία Πιθανοτήτων, και στην Επιχειρησιακή Έρευνα,  ώστε οι απόφοιτοί του, εφοδιασμένοι με προσόντα και δεξιότητες σε γνωστικά αντικείμενα αιχμής  της μαθηματικής επιστήμης, να είναι σε θέση να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά εργασίας. Αποσκοπεί ακόμη οι απόφοιτοί του  να αναπτύσσουν  αυτενέργεια, επιχειρηματικότητα, ομαδική εργασία και επιστημονική κριτική ικανότητα. Η αριστεία αποτελούσε και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του Τμήματος: όλες οι δράσεις του αποσκοπούν στη διαμόρφωση και συνεχή εξέλιξη του προγράμματος σπουδών ώστε να είναι  σύγχρονο και ανταγωνιστικό σε διεθνές επίπεδο.

Αντικείμενο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών είναι:

 1. Ευθυγράμμιση του περιεχομένου της παρεχόμενης εκπαίδευσης με τις προδιαγραφές του Πανεπιστημίου Πατρών, τις εθνικές ανάγκες και τις διεθνείς προκλήσεις.
 2. Διδασκαλία και έρευνα υψηλής ποιότητας σε ένα σύγχρονο περιβάλλον που ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα.
 3. Ανάδειξη αυτενέργειας, κριτικής ικανότητας και διεπιστημονικής προσέγγισης.
 4. Δημιουργία μιας νέας γενιάς Μαθηματικών, που θα είναι εφοδιασμένη με προσόντα και δεξιότητες τόσο για τις ανάγκες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσο και σε γνωστικά αντικείμενα αιχμής της Επιστήμης των Μαθηματικών.

 
Μαθησιακά αποτελέσματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών
Το Τμήμα επιδιώκει οι πτυχιούχοι του να είναι υψηλής ποιότητας και με κατάρτιση που να τους καθιστά ολοκληρωμένους επιστήμονες οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα όχι μόνο να επεξεργάζονται και να χρησιμοποιούν τις γνώσεις, που έχουν αποκτήσει αλλά και να αναγνωρίζουν την εφαρμοσιμότητά τους. Πρωταρχικός στόχος του Τμήματος είναι η προαγωγή, μέσω της επιστημονικής έρευνας και παιδαγωγικής διαδικασίας, των μαθηματικών, προκειμένου οι απόφοιτοί του να έχουν μια συνολική-σφαιρική εικόνα τους, καθώς, και εκείνα τα εφόδια με τα οποία καθίσταται σαφές το πρακτικό ενδιαφέρον των μαθηματικών στις φυσικές, τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες. Προσφέρονται μαθήματα υποδομής, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων της μαθηματικής επιστήμης, αλλά και εξειδικευμένα μαθήματα Θεωρητικών Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πληροφορικής, Στατιστικής, Διδακτικής, Φυσικής και Οικονομικών που επιτρέπουν στους πτυχιούχους να είναι εξοικειωμένοι με τις σύγχρονες διαστάσεις της Μαθηματικής Επιστήμης.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, οι απόφοιτοί του αναμένεται:

 • να έχουν αποκτήσει σφαιρική και άρτια γνώση της Μαθηματικής Επιστήμης.
 • να έχουν αναπτύξει αναλυτική, κριτική, δημιουργική και επαγωγική σκέψη, ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθούν τη συνεχή και δυναμική εξέλιξη της Μαθηματικής Επιστήμης.
 • να έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τη μαθηματική γνώση που απέκτησαν σε προβλήματα θεωρητικών μαθηματικών, εφαρμοσμένων μαθηματικών, πιθανοτήτων - στατιστικής, υπολογιστικών μαθηματικών – πληροφορικής.
 • να μπορούν να εργαστούν  επαγγελματικά στους τομείς της Μαθηματικής Εκπαίδευσης σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και σε τομείς της παραγωγής όπως οικονομία, διοίκηση, στατιστική ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων, τεχνολογία, υγεία, κ.α.
 • να μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στον δεύτερο και τρίτο κύκλο σπουδών σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 

Οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος, συνδέονται με τους αντίστοιχους του Ιδρύματος και περιλαμβάνουν:

 • Παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, εστιασμένη στα Μαθησιακά Αποτελέσματα, με έμφαση στη φοιτητοκεντρική μάθηση, με  διαρκή αναβάθμιση του ΠΠΣ μέσω θεσμοθετημένης διαδικασίας ετήσιας αναθεώρησής του, επικαιροποίηση και τυποποίηση των ακαδημαϊκών λειτουργιών.
 • Βελτίωση της σύνδεσης με την αγορά εργασίας, τους επιστημονικούς φορείς και τους αποφοίτους.
 • Παραγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας με βάση τις διεθνείς εξελίξεις μέσω της προώθησης των ερευνητικών συνεργασιών και αξιοποίηση και διάθεση των αποτελεσμάτων προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.
 • Προώθηση και αναγνώριση της αριστείας και της καινοτομίας, μέσω της ενθάρρυνσης, της ενίσχυσης και της επιβράβευσης των επιτευγμάτων των μελών του και των φοιτητών του στη διδασκαλία και την έρευνα.
 • Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας με ενίσχυση και προώθηση συνεργασιών.
 • Αποτελεσματικότητα των διοικητικών διαδικασιών και βελτίωση των υποδομών του Τμήματος με προτεραιότητα στη Φοιτητική Μέριμνα.

Ειδικότερα για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, το Τμήμα Μαθηματικών δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες ποιότητας που θα αποδεικνύουν:

 1. την καταλληλόλητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών,
 2. τη διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ καθώς και τη συνεργασία της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος,
 3. την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
 4. τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα,
 5. το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας,
 6. την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας,
 7. την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου,
 8. την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας,
 9. την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού.

Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που καταγράφονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του Ιδρύματος, εφαρμόζονται στο επίπεδο του Τμήματος με την κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση. Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Μαθηματικών υπόκεινται σε επιθεώρηση και ανασκόπηση, η οποία διενεργείται σε ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ σε συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

 

 

 

 

 

keyboard_arrow_up