Τα Εργαστήρια και Σπουδαστήρια αποτελούν ένα βασικό άξονα της έρευνας που διεξάγεται στο Τμήμα. Έχουν ως σκοπό την εκπόνηση υψηλού επιπέδου έρευνας και την αύξηση των γνώσεων που δημιουργείται από ερευνητικές ομάδες με κοινά ή συμπληρωματικά ερευνητικά ενδιαφέροντα. Συντελούν επίσης, αφενός στη δημιουργία ενός ελκυ­στικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος με συνέργειες με τα άλλα εργαστήρια και, αφετέρου, στην εκπόνηση υψηλής ποιό­τητας διδακτορικών διατριβών και στην ερευνητική ανάδειξη νέων μελών ΔΕΠ με υψηλά προσόντα. Στο Τμήμα Μαθηματικών υπάγονται σήμερα εννέα εργαστήρια ή/και σπουδαστήρια (3 εκ των οποίων είναι θεσμοθετημένα), άλλα των οποίων δημιουργήθηκαν εξαρχής και άλλα στην πορεία του χρόνου, ενώ άλλα, λαμβάνοντας υπόψη την εισαγωγή νέων κατευθύνσεων και τη διεύρυνση του γνωστικού αντικει­μένου στον αντίστοιχο επιστημονικό τους τομέα οργανώ­θηκαν σε νέα βάση.

 

Εργα­στήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εφαρμογών
Το Εργα­στήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εφαρμογών λειτουργεί ως Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος στις αίθουσες Β/Μ 035 - Β/Μ 040, Β/Μ 044 και Β/Μ 015 του κτηρίου Βιολογίας/Μα­θηματικών. Στο Εργαστήριο (i) υποστηρίζεται η άσκηση των προπτυχια­κών φοιτητών του Τμήματος αλλά και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου στα μαθήματα που σχετίζονται με τους υπο­λογιστές και τις εφαρμογές τους, (ii) εκπονούνται διπλωμα­τικές εργασίες σε θέματα που σχετίζονται με υπολογιστές, (iii) διεξάγεται έρευνα από μεταπτυχιακούς φοιτητές και μέλη ΔΕΠ, (iv) διεξάγονται σεμινάρια επιμόρφωσης για χρήση των υπολογιστικών τεχνολογιών, (v) διατίθενται υπηρεσίες Internet στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και το προσωπικό, και (vi) καλύπτονται εν γένει διδακτικές και ερευνητικές απαιτήσεις χρήσης υπολογιστικού εξοπλισμού. Η χρήση των δικτυακών υπηρεσιών του Τμήματος και του παρε­χόμενου εξοπλισμού στις αίθουσες γίνεται σύμφωνα με συγκεκριμένο κανονισμό.
Το Εργαστήριο διαθέτει ανεξάρτητο Κέντρο Δεδομένων (Com­puter Room) κατάλληλα διαμορφωμένο για τη φιλοξενία των κεντρικών υποδομών του Τμήματος (εξυπηρετητών, ενερ­γών δικτυακών συσκευών, κ.λπ.). Ο χώρος πληροί τις προδια­γραφές για ανάλογους χώρους (κατάλληλο φωτισμό, κλιμα­τισμό, έλεγχο της θερμοκρασίας και της υγρασίας, παροχή ενέργειας με πολλαπλές δικλείδες ασφάλειας και συνεχούς παροχής, πυροπροστασία, κ.α.). Οι χώροι των γραφείων του καλύπτουν 90 τ.μ., είναι ιδιαίτερα λειτουργικοί και διαθέτουν πλήρη και σύγχρονο εξοπλισμό.
Διευθυντής: Όμηρος Ράγγος, Επίκουρος Καθηγητής
Ιστοσελίδα: http://lcsa.math.upatras.gr/

 

Μαθηματικό Σπουδαστήριο
Το Μαθηματικό Σπουδαστήριο επικεντρώνεται: (i) στην προαγωγή της έρευνας στα μαθηματικά μέσω της εκπό­νησης εργασιών για Μ.Δ.Ε. και διδακτορικών εργασιών από τους φοιτητές του Τομέα Θεωρητικών Μαθημα­τικών, (ii) στην εξυπηρέτηση διδακτικών, υλικοτεχνικών και ερευνητικών αναγκών των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τομέα Θεωρητικών Μαθηματικών, (iii) στην  ενθάρ­ρυνση και στήριξη της συνεργασίας και επίβλεψης των φοιτητών από τους καθηγητές του Τομέα μέσω τακτικών συναντήσεων και σεμιναρίων ανά ειδικότητα, (iv) στην υποστήριξη προγραμμάτων επιμόρφωσης καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και προγραμμάτων διδα­κτικής επάρκειας των προπτυχιακών φοιτητών και (v) στην ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων για τη χρήση των νέων τεχνολογιών και γενικά εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία των Μαθηματικών σε σύγχρονο περι­βάλλον. Στεγάζεται στην αίθουσα Β/Μ 147 του κτηρίου Βιολογίας/Μαθηματικών.
Διευθυντής: Αρβανιτογεώργος Ανδρέας, Καθηγητής
Ιστοσελίδα:

 

Σπουδαστήριο Μηχανικής
Το Σπουδαστήριο Μηχανικής υποστηρίζει τα προπτυ­χιακά μαθήματα που σχετίζονται με τη Μηχανική. Στον τομέα της έρευνας αναπτύσσεται δραστηριότητα για την ανάπτυξη ερευνητικών διατάξεων θεωρητικού και εφαρμοσμένου χαρακτήρα που σχετίζεται με τις ήπιες μορφές ενέργειας των θαλάσσιων κυμάτων και ρευμά­των, αφ' ενός για την παραγωγή ηλεκτρισμού και αφ' ετέρου για τη φυσική στερεομεταφορά. Ικανός αριθμός ερευνητικών προγραμμάτων εκτελούνται στον τομέα αυτό. Ο εξοπλισμός του Σπουδαστηρίου αποτελείται από όργανα μετρήσεων θαλασσίων ρευμάτων, αποτυ­πώσεων χερσαίων χώρων και θαλασσίων πυθμένων. Η Βιβλιοθήκη του περιλαμβάνει ειδικά συγγράμματα Μηχανικής, Ρευστομηχανικής, Σχετικότητας, Αριθμητικής Ανάλυσης, Εγκυκλοπαίδειες, καθώς και ειδικές εκδόσεις Ωκεανογραφίας, Πλοηγού Κυμάτων, Ρευμάτων και Παλιρ­ροιών. Επίσης περιλαμβάνει συλλογή παγκοσμίων Ναυ­τικών Χαρτών. Στεγάζεται στην αίθουσα Β/Μ 159 του κτηρίου Βιολογίας/Μαθηματικών.
Διευθυντής: Βαν Ντερ Βέϊλε Ιάκωβος Πέτρος, Καθηγητής
Ιστοσελίδα:

 

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εκπαι­δευτικού Λογισμικού (ESD*Lab) 
Οι βασικοί στόχοι του Εργαστηρίου Ανάπτυξης Εκπαι­δευτικού Λογισμικού (ESD*Lab) αναφέρονται σε: (i) βα­σική έρευνα και διάχυση γνώσης στις επιστημονικές και διεπιστημονικές περιοχές που σχετίζονται με ΤΠΕ στην εκπαίδευση, (ii) χρήση νέων τεχνολογιών για την διατή­ρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, (iii) εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμι­κού, και (iv) συνεισφορά στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Για να πετύχει τους στόχους αυτούς, το ESD*Lab έχει συμμετάσχει σε πληθώρα από χρηματοδοτούμενα Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμ­ματα καθώς και σε προγράμματα χρημα­τοδοτούμενα από τη βιομηχανία. Επιπλέον, διάχυση της τεχνογνωσίας και τεχνολογίας επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή του Εργα­στηρίου σε Επιστημονικά Δίκτυα (Networks of Excellence), οργανώσεις συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων κλπ. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου  περιλαμ­βά­νουν: ενσωμάτωση αρχών Τεχνητής Νοημοσύνης σε Εκπαιδευτικό Λογισμικό, ανάπτυξη Computer Assisted Instructional (CAI) συστημάτων και Computer Based Training (CBT) συστημάτων για εκπαίδευση και κατάρτιση, διδασκαλία εξ’ αποστάσεως, τεχνολογία Εικονικής Πραγ­ματικότητας, τεχνολογία έμπειρων πρακτόρων (intelligent agents) και συστήματα πολλαπλών πρακτόρων, νευρω­νικά δίκτυα - γενετικούς αλγορίθμους, κ.λπ. Το Εργα­στήριο υποστηρίζεται με ικανό εξοπλισμό σε υλικό και λογισμικό ενώ έχει υποστηρίξει μεγάλο αριθμό προπτυ­χιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και έχει γίνει χώρος εκκόλαψης αρκετών διδακτορικών δια­τριβών. Στεγάζεται στην αίθουσα Β/Μ 156 του κτηρίου Βιολογίας/Μαθηματικών.
Διευθυντής: Σωτήριος Κωτσιαντής, Επίκουρος Καθηγητής
Ιστοσελίδα:

 

Σπουδαστήριο/Εργαστήριο Μαθηματικής Παιδείας 
Δύο χώροι, οι αίθουσες Β/Μ 155 και Β/Μ 144 του κτηρίου Βιο­λογίας/Μαθηματικών, λειτουργούν ως το Σπουδαστήριο/Εργαστήριο Μαθηματικής Παιδείας. Χρησιμοποιούνται, κυρίως, ως χώροι μελέτης των υποψηφίων διδακτόρων στα αντικείμενα Διδακτική Μαθηματικών και Μαθηματική Λογική (Θεωρία Κατη­γοριών). Στους χώρους αυτούς, επίσης, οι υποψήφιοι της Διδα­κτικής Μαθηματικών πραγματοποιούν τις συνεντεύξεις με φοιτητές –εθελοντές– που στοχεύουν στη χαρτογρά­φηση της πορείας της σκέψης τους όταν δουλεύουν στο υπό διερεύνηση μαθηματικό αντικείμενο / πρόβλημα.
Διευθυντής: Παναγής Καραζέρης, Aναπληρωτής καθηγητής
Ιστοσελίδα:

 

Εργαστήριο Μη Γραμμικών Συστημάτων και Εφαρ­μοσμένης Ανάλυσης 
Το Εργαστήριο Μη Γραμμικών Συστημάτων και Εφαρ­μοσμένης Ανάλυσης στεγάζεται στην αίθουσα Β/Μ 148 του κτηρίου Βιολογίας/Μαθηματικών. Το βασικό αντι­κείμενο και οι στόχοι του Εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη της έρευνας και εκπαίδευσης στη θεωρία και τις εφαρ­μογές μη γραμμικών δυναμικών συστημάτων που απαν­τώνται σε πολλές επιστήμες όπως τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Χημεία, η Βιολογία, η Βιοϊατρική και η Τεχνο­λογία. Το Εργαστήριο υποστηρίζει προπτυχιακά και μετα­πτυ­χιακά μαθήματα του Τομέα Εφαρμοσμένης Ανάλυσης, που σχετίζονται με μη γραμμικά δυναμικά συστήματα, διαφορικές εξισώσεις, μαθηματική φυσική και εφαρμογές αυτών. Επίσης, το ΕΜΓΣΕΑ διοργανώνει σειρά εβδομα­διαίων Σεμιναρίων, Θερινά Σχολεία και συνέδρια, υποστη­ρίζει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τομέα, και ενι­σχύει τη συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών. Το Εργαστήριο συντονίζει και παίζει σημα­ντικό ρόλο στις δραστηριότητες του Κέντρου Έρευνας και Εφαρμογών Μη Γραμμικών Συστημάτων του Πανε­πιστημίου (ΚΕΕΜΣ/CRANS). Οι δραστηριό­τητες αυτές έχουν επεκταθεί στον ευρύτερο κλάδο των Πολύπλοκων Συστημάτων και της Επιστήμης της Πολυ­πλοκότητας (Complexity Science). Στα πλαίσια αυτά, το ΕΜΓΣΕΑ συμμετέχει στη διοργάνωση Ευρωπαϊκών Μετα­πτυχιακών Σχολείων (Ph.D. Schools) με θέμα τη Μαθη­ματική Μοντελοποίηση Πολύπλοκων Συστημάτων.
Διευθυντής: Παπαγεωργίου Βασίλειος, Καθηγητής
Ιστοσελίδα: http://www.math.upatras.gr/~crans

 

Εργαστήριο Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας 
Το Εργαστήριο Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας αποσκοπεί: (i) να προσφέρει τη δυνατότητα σε μεταπτυ­χιακούς φοιτητές να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό του για την εκπόνηση των διπλωματικών εργασιών τους και των διδακτορικών διατριβών τους, (ii) στη διδασκαλία μεταπτυχιακών εργαστηριακών μαθημάτων, (iii) σε δια­λέξεις για μικρά ακροατήρια δεδομένου ότι σε αυτό υπάρχει κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και (iv) στην παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σε θέματα Στατι­στικών Εφαρμογών στα μέλη του Τμήματος και γενικό­τερα της Πανεπιστημιακής κοινότητας. Για την εξυπηρέ­τηση των λόγων της λειτουργίας του, οι υπολογιστές του εργαστηρίου είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλα λογι­σμικά στατιστικής όπως SPSS, MINITAB, R. Στεγάζεται στην αίθουσα Β/Μ 236.
Διευθυντής: Πιπερίγκου Βιολέττα, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ιστοσελίδα: 

 

Εργαστήριο Υπολογιστικής Νοημοσύνης (CILab) 
Το Εργαστήριο Υπολογιστικής Νοημοσύνης – ΕΥΝ (Com­putational Intelligence Laboratory – CILab) στεγάζεται στην αίθουσα Β/Μ 248 (τηλ. 2610-997348). Το βασικό αντικείμενο του Εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη της έρευνας και της εκπαίδευσης στη θεωρία και τις εφαρ­μογές της Υπολογιστικής Νοημοσύνης (Computational Intelligence) καθώς και του Φυσικού Υπολογισμού (Natural Computing). Σκοπός του είναι η Μαθηματική Μελέτη όλων εκείνων των υπολογιστικών μεθόδων και μοντέλων που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες του Φυσικού Υπολογισμού και της Υπολογιστικής Νοημοσύνης και έχουν τις ρίζες τους σε μεθόδους Υπολογιστικών Μαθηματικών. Συγκεκριμένα, το ΕΥΝ επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μεθόδων εκπαίδευσης Τεχνητών Νευρω­νικών Δικτύων, στην ανάπτυξη μεθόδων Εξελικτικού Υπολογισμού και Νοημοσύνης Σμηνών, καθώς και την εφαρμογή τους σε πεδία όπως είναι αυτά της Μηχανικής Μάθησης, της Ανάλυσης και Εξόρυξης Δεδομένων, της Αναγνώρισης Προτύπων, της Ευφυούς Μουσικής, των Δυναμικών Συστημάτων και της Κρυπτογραφίας. Η συν­εισφορά του ΕΥΝ στην διεθνή επιστημονική κοινότητα αποτυπώνεται από το πλήθος ερευνητικών εργασιών και δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά καθώς και από την αποδοχή τους (ετεροαναφορές) από την διεθνή επι­στημονική κοινότητα. Ταυτόχρονα, το ΕΥΝ συμβάλει στην εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος με την υποστήριξη των προπτυχιακών μαθημάτων Αριθμητικής Ανάλυσης, Αριθμητικής Επίλυσης Υπερβατικών Εξισώ­σεων, Αριθμητικής Επίλυσης Διαφορικών Εξισώσεων και Μικροϋπολογιστών καθώς και με την υποστήριξη μετα­πτυχιακών μαθημάτων τα οποία συσχετίζονται με την Υπολογιστική Νοημοσύνη και γενικότερα με τους σκοπούς του Εργαστηρίου.
Διευθυντής: Καββαδίας Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής
Ιστοσελίδα: http://cilab.math.upatras.gr/ 

 

Σπουδαστήριο Διαφορικών Εξισώσεων και Εφαρ­μογών «Παναγιώτης Σιαφαρίκας» 
Το Σπουδαστήριο Διαφορικών Εξισώσεων και Εφαρ­μογών «Παναγιώτης Σιαφαρίκας» (ΔΕκΕ 'Π.Σ.')  ιδρύθηκε από το Τμήμα Μαθηματικών, στην μνήμη του Παναγιώτη Δ. Σιαφαρίκα, καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών, αναγνωρίζοντας το επιστημονικό του έργο και την ακαδημαϊκή του παρουσία. Στεγάζεται στην αίθουσα Β/Μ 313 του κτηρίου Βιολογίας/Μαθηματικών, η οποία υπήρξε το γραφείο του καθηγητή. Σκοπός του Σπουδαστηρίου είναι η εκπαίδευση προπτυ­χιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και η ανάπτυξη της έρευνας στις Διαφορικές Εξισώσεις (Συνήθεις και Μερικές, Γραμμικές και μη Γραμμικές) και στις Εφαρμογές αυτών. Στις εφαρμογές περιλαμβάνονται και οι Ολοκλη­ρωτικές Εξισώσεις, οι Εξισώσεις Διαφορών, οι Ειδικές Συναρτήσεις, τα Ορθογώνια Πολυώνυμα και τα Δυναμικά Συστήματα, μέσω των οποίων μοντελοποιούνται και λύνονται προβλήματα διαφόρων επιστημών, όπως της Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Ιατρικής καθώς και της βιομηχανίας. Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη της έρευνας γίνεται τόσο από μέλη του Τμήματός μας, τα οποία έχουν ερευνητική δραστηριότητα σ’ αυτά τα θέματα, όσο και σε συνεργασία με μέλη άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας, αλλά και άλλων Πανεπιστημίων. Στις δραστηριότητες του Σπουδαστηρίου εντάσσονται διαλέξεις και ημερίδες που αφορούν σε Διαφορικές Εξισώσεις και Εφαρμογές αυτών. Τα βιβλία και οι τόμοι των επιστημονικών περιοδικών, που υπάρχουν στο χώρο του σπουδαστηρίου, είναι στη διάθεση των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) καθώς και των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.
Διευθυντής: Ρόιδος Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής
Ιστοσελίδα: 

 

 

keyboard_arrow_up