Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 έως και είκοσι (20) νέες θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ), για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά».

Για να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά τους, οι υποψήφιοι ΜΦ πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

1. Για την πρώτη χρονική περίοδο της προκύρηξης, να υποβάλουν από 16/05/2022 έως και 01/07/2022, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του Πανεπιστημίου Πατρών https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# αίτηση υποψηφιότητας συμπληρώνοντας όλα τα υποχρεωτικά πεδία. Για τη δεύτερη χρονική περίοδο της προκύρηξης, να υποβάλουν από 25/07/2022 έως και 16/09/2022, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του Πανεπιστημίου Πατρών https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# αίτηση υποψηφιότητας συμπληρώνοντας όλα τα υποχρεωτικά πεδία. 
2. Για την πρώτη χρονική περίοδο της προκύρηξης, να αποστείλουν με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ ή άλλη εταιρεία ταχυμεταφορών) το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου) φάκελο υποψηφιότητας στη διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Ρίο, Πάτρα (Με την ένδειξη: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Π.Μ.Σ «Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά»). Για τη δεύτερη χρονική περίοδο της προκύρηξης, να αποστείλουν με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ ή άλλη εταιρεία ταχυμεταφορών) το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου) φάκελο υποψηφιότητας στη διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Ρίο, Πάτρα (Με την ένδειξη: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Π.Μ.Σ «Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά»).

Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά (η μη προσκόμισή τους οδηγεί σε αποκλεισμό του υποψηφίου):

 1. Έντυπη αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (βρείτε εδώ την αίτηση σε αρχείο μορφής docx και σε pdf).
 2. Βιογραφικό σημείωμα (κατά προτίμηση στα πρότυπα του europass).
 3. Περιγραφή σκοπού και κινήτρων για μεταπτυχιακές σπουδές (έως 300 λέξεις). Ενδεικτικά, ο υποψήφιος μπορεί να αναφερθεί: στους λόγους για τους οποίους επέλεξε το ΠΜΣ, πως συνδέεται η ολοκλήρωση του ΠΜΣ με την επαγγελματική του εξέλιξη, επιπλέον λόγους οι οποίοι τον κινητοποίησαν για την επιλογή του συγκεκριμένου ΠΜΣ.
 4. Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών από ΑΕΙ. Κάτοχοι τίτλων της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την πράξη αναγνώρισης του τίτλου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι ακόμη πτυχιούχος/διπλωματούχος, υποβάλει υπεύθυνη δήλωση (δείτε πρότυπο της υπεύθυνης δήλωσης εδώ) στην οποία αναφέρεται ότι, εφόσον επιλεγεί, θα προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης σπουδών ή το πτυχίο/δίπλωμα πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων στο ΠΜΣ δηλαδή μέχρι 14/07/2022 (για την πρώτη περίοδο) και πριν την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2022 (για τη δεύτερη περίοδο).
 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας βασικού τίτλου σπουδών στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι ακόμη πτυχιούχος/διπλωματούχος, στην αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμητικός Μ.Ο. της βαθμολογίας των μαθημάτων τα οποία έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μέχρι στιγμής, καθώς επίσης και το πλήθος των μαθημάτων που απομένουν για την ολοκλήρωση των σπουδών.
 6. Παράρτημα διπλώματος, εάν έχει χορηγηθεί.
 7. Αντίγραφο αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Όλοι οι υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς αγγλικά. Ο έλεγχος της επάρκειας στα αγγλικά γίνεται με μία γραπτή εξέταση, που συνίσταται στη μετάφραση ενός μαθηματικού κειμένου και διεξάγεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΑΥ) . Η ΕΑΥ μπορεί να εξαιρέσει από αυτήν την εξέταση υποψηφίους, που διαθέτουν αναγνωρισμένα διπλώματα, που πιστοποιούν την επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΑΣΕΠ.

Ο φάκελος υποψηφιότητας μπορεί να περιέχει επιπλέον τα κάτωθι δικαιολογητικά για τα επικαλούμενα στην αίτηση ειδικά προσόντα (η μη προσκόμιση τους οδηγεί σε μη μοριοδότηση των αντίστοιχων προσόντων):

 1. Πιστοποιητικό κατεύθυνσης βασικών σπουδών (εάν προβλέπεται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του υποψηφίου).
 2. Περίληψη πτυχιακής εργασίας έως 300 λέξεις και αντίγραφο εξωφύλλου, εάν έχει εκπονηθεί. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι τελειόφοιτος και εκπονεί πτυχιακή εργασία, μπορεί να υποβάλει έκθεση προόδου εκπόνησης του επιβλέποντά του στην οποία, μεταξύ των άλλων, πρέπει να γίνεται αναφορά στον αναμενόμενο χρόνο υποστήριξης και να υπάρχει μια γενική αξιολόγηση του έργου του/της φοιτητή/τριας. Υποψήφιοι ΜΦ, οι οποίοι δηλώνουν ότι έχουν εκπονήσει πτυχιακή εργασία, καλούνται να την προσκομίσουν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης (το αντίγραφο θα τους επιστραφεί).
 3. Αποδεικτικά δημοσιεύσεων σε πρακτικά συνεδρίων ή σε επιστημονικά περιοδικά ή βιβλία ή μονογραφίες του υποψηφίου, εάν υπάρχουν. Ως αποδεικτικά νοούνται οι φωτοτυπίες των περιεχομένων του τόμου πρακτικών ή του περιοδικού ή του συλλογικού τόμου, κ.λπ. από τις οποίες αποδεικνύεται η συμμετοχή του υποψηφίου.
 4. Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο, φέρουν σήμανση γνησιότητας του γράφοντος, είναι πρόσφατες και προέρχονται είτε από μέλη ΔΕΠ, είτε από άτομα αναγνωρισμένου επαγγελματικού κύρους, με τα οποία ο υποψήφιος είχε ή έχει ακαδημαϊκή – επαγγελματική σχέση.
 5. Αντίγραφα άλλων τίτλων σπουδών που κατέχουν, εάν υπάρχουν (π.χ. άλλο πτυχίο/δίπλωμα ΑΕΙ/ΤΕΙ, Μ.Δ.Ε., Διδακτορικό Δίπλωμα, κ.λπ.). Εάν ο τίτλος έχει χορηγηθεί από ίδρυμα του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθεί επίσης και η σχετική πράξη αναγνώρισης.
 6. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας των ως άνω άλλων τίτλων σπουδών, εάν υπάρχουν.
 7. Παράρτημα διπλώματος των ως άνω άλλων τίτλων σπουδών, εάν υπάρχουν.
 8. Αντίγραφο αποδεικτικού ξένης γλώσσας (εκτός της αγγλικής) εάν υπάρχει.
 9. Οποιαδήποτε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγησή του, π.χ. υποτροφίες, βραβεία σε διαγωνισμούς μαθηματικών, συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus, κ.λπ.

Για την αξιολόγηση και επιλογή των ΜΦ, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ συνεκτιμάται και η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης. Η συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος και αποβλέπει: (α) στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης του υποψηφίου και της δυνατότητάς του να ενταχθεί στο ΠΜΣ, (β) στην επισή­μανση ειδικών προσόντων κι άλλων χαρακτηριστικών δραστηριοτήτων του, (γ) στην αξιολό­γηση των γενικών ικανοτήτων του υποψηφίου, της θέλησής του για μεταπτυχιακές σπουδές και των μελλοντικών προοπτικών του, (δ) στον προσδιορισμό πιθανών ελλείψεών του, οι οποίες θα οδηγούσαν στην παρακολούθηση προπτυχιακών μαθημάτων, (ε) στον εντοπισμό πιθανών προσκομμάτων ως προς την ανελλιπή παρακολούθηση των μαθημάτων, (στ) σε διευκρινήσεις επί του βιογραφικού του, κ.λπ. 

Οι ημερομηνίες και το πρόγραμμα διεξαγωγής των συνεντεύξεων θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως στις ιστοσελίδες του Τμήματος Μαθηματικών και στους υποψηφίους τηλεφωνικά.

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ δεν προβλέπεται καταβολή διδάκτρων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών (τηλ. 2610-996747 κ. Παναγιωτοπούλου) .


ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ συνιστάται να έχετε διαβάσει πολύ προσεκτικά την Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 και τον Κανονισμό Λειτουργίας του προγράμματος.

 

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ από εδώ.
Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

keyboard_arrow_up