Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο και τη διαδικτυακή πύλη του Τμήματος Μαθηματικών (ΤΜΘ) της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΠ).
Η επίσκεψη και χρήση του διαδικτυακού τόπου, της διαδικτυακής πύλης του ΤΜΘ, στο εξής αναφερόμενα ως διαδικτυακή παρουσία του ΤΜΘ, και των Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων (οι οποίοι ισχύουν αμέσως από την πρώτη επίσκεψη στην διαδικτυακή παρουσία του Τμήματος):
 • Η χρήση της διαδικτυακής παρουσίας του ΤΜΘ υπόκειται στην ισχύουσα Νομοθεσία, τους εθιμικούς κανόνες, καθώς επίσης και στα χρηστά ήθη. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον διαδικτυακό τόπο του ΤΜΘ, διατίθενται στους χρήστες του για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον για πληροφοριακούς και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς και δύνανται να αλλάζουν ή να αφαιρούνται χωρίς καμία προειδοποίηση. Απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση τους, ολική ή μερική, με οποιαδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, χωρίς την γραπτή άδεια των αρμόδιων οργάνων του ΤΜΘ και/ή του ΠΠ, του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η χρήση των στοιχείων της διαδικτυακής παρουσίας του ΤΜΘ για τους σκοπούς μελέτης από τον επισκέπτη της διαδικτυακής παρουσίας, με την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά δεν θα αλλοιωθούν ή θα χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά. Δεν επιτρέπεται καμία απολύτως επέμβαση στα στοιχεία της διαδικτυακής παρουσίας του ΤΜΘ.
 • Τα στοιχεία και το υλικό που εμπεριέχονται στην διαδικτυακή παρουσία του ΤΜΘ παρέχονται με έμφαση στην ορθότητα του αρμόδιου προσώπου, την αρμόδια υπηρεσία ή λειτουργική μονάδα του ΤΜΘ και του ΠΠ. Η ακρίβεια των στοιχείων και του υλικού εξασφαλίζεται κατά το χρόνο της δημοσίευσης τους. Ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τα στοιχεία και το υλικό αποκλειστικά με δική του ευθύνη. Το ΤΜΘ ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για τυχόν (θετική ή αποθετική) ζημία του επισκέπτη από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου του ή/και των στοιχείων που περιέχονται σ' αυτόν.
 • Το ΤΜΘ δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, καθώς και από τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις σελίδες των συνδέσμων της διαδικτυακής του παρουσίας. Το ΤΜΘ δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνο για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.
 • Το περιεχόμενο (άρθρα, στοιχεία, υλικό και σελίδες) που δημοσιεύεται από τα μέλη, εργαστήρια και υπηρεσίες του ΤΜΘ που φιλοξενούνται μέσα από ανάλογο σύνδεσμο στη διαδικτυακή παρουσία του ΤΜΘ, εκφράζουν την άποψη των δημιουργών τους και όχι κατ' ανάγκη την άποψη του φορέα που επιμελείται τεχνολογικά και τεχνικά τη διαδικτυακή παρουσία του ΤΜΘ, εκτός και αν κάτι τέτοιο αναφέρεται ρητά στα άρθρα. Το ΤΜΘ δεν φέρει καμία ευθύνη για τα άρθρα, τα στοιχεία, το υλικό και τις σελίδες των μελών και των εργαστηρίων του που φιλοξενούνται μέσα από ανάλογο σύνδεσμο στη διαδικτυακή παρουσία του ΤΜΘ. Σε ανάλογο περιεχόμενο οι συντάκτες-δημιουργοί του φέρουν την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου.
 • Το ΤΜΘ δεν ευθύνεται για τυχόν προσωπικά δεδομένα που εμφανίζονται στη διαδικτυακή παρουσία του με οποιονδήποτε τρόπο, ειδικά όταν αυτά είναι δημοσιοποιήσιμα δεδομένα σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο των δημοσίων υπηρεσιών και προσώπων ή/και όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία έχουν αναρτήσει άμεσα ή έμμεσα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.
 • Όταν αποστέλλετε πληροφορίες προς τη διαδικτυακή παρουσία του ΤΜΘ με την συμπλήρωση των σχετικών ηλεκτρονικών φορμών, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από το ΤΜΘ, οι πληροφορίες πρέπει να συμπληρώνονται ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες που συμπληρώνετε για την εξυπηρέτηση του αιτήματος σας θεωρούνται εμπιστευτικές. Πληροφορίες δύναται να μεταβιβάζονται στην αρμόδια, σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές ή στον άμεσα ενδιαφερόμενο, μόνο σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε περίπτωση που η χρήση των υπηρεσιών του ΤΜΘ από τον επισκέπτη ή το χρήστη αντίκειται στους κανόνες χρήσης και την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο όταν η χρήση των ΤΠΕ από κάποιον επισκέπτη παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας τους. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη ή του χρήστη αυτού καθώς και η διαδικτυακή (ΙΡ) διεύθυνση από την οποία ο επισκέπτης ή ο χρήστης αποκτά πρόσβαση σε οποιαδήποτε μορφή διαδικτυακής παρουσίας και τις ΤΠΕ του ΤΜΘ, θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας νομικής προστασίας.
 • Ειδικά για την υποβολή ανακοινώσεων στη διαδικτυακή παρουσία του Τμήματος, αυτές πραγματοποιούνται από το προσωπικό του Τμήματος χωρίς διαμεσολάβηση των τεχνικών διαχειριστών της διαδικτυακής παρουσίας, ενώ για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες χρηστών ή επισκεπτών, θα γίνονται αποδεκτές ανακοινώσεις, μόνο αν ανήκουν σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες:
  • Ανακοινώσεις των θεσμοθετημένων οργάνων και μονάδων του Τμήματος και του ΠΠ.
  • Ανακοινώσεις για εκδηλώσεις και συνέδρια πολιτιστικού ή επιστημονικού περιεχομένου.
  • Ανακοινώσεις για παρουσιάσεις διδακτορικών διατριβών και μεταπτυχικαών διπλωματικών εργασιών του Τμήματος.
  • Ανακοινώσεις καθηγητών που αφορούν μαθήματα ή εργαστήρια του Τμήματος.
  • Ανακοινώσεις για θέσεις εργασίας σχετικές με το επιστημονικό αντικείμενο του Τμήματος.
  • Ανακοινώσεις που αφορούν την λειτουργία του Τμήματος.
  • Ανακοινώσεις της αγοράς εργασίας που απευθύνονται σε απόφοιτους του Τμήματος.
 • Δεν είναι αποδεκτές οι υποβολές που συμπεριλαμβάνουν:
  • Ανακοινώσεις πολιτικού/συνδικαλιστικού περιεχομένου.
  • Ανακοινώσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες ανακοινώσεων.
  • Ανακοινώσεις που απευθύνονται σε μεμονωμένα μέλη του Τμήματος για θέματα που δεν αφορούν τις δραστηριότητες του Τμήματος.
 • Το ΤΜΘ δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας του δικτυακού του τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους εργασίας ή επαγγελματική διακοπή που οφείλεται στη αδυναμία παροχής σύνδεσης στον δικτυακό τόπο αυτό.
 • Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης ή χρήστης ζητήσει από τους εκάστοτε υπευθύνους τεχνικής υποστήριξης του ΤΜΘ την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το ΤΜΘ (π.χ. πρόβλημα πρόσβασης, πρόβλημα με την ηλεκτρονική αλληλογραφία, κ.λπ.), τότε ο υπεύθυνος για την αντιμετώπιση του προβλήματος δύναται να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών σχετικό με το αίτημα του χρήστη (μηνύματα, συνδέσεις, κ.λπ.), για την αντιμετώπιση του τεχνικού προβλήματος. Ο υπεύθυνος διαχειριστής δεσμεύεται από την εν λόγω δήλωση εχεμύθειας.
 • Το όνομα χρήστη (username) και ο κωδικός πρόσβασης (password), χορηγούνται στον χρήστη από το ΤΜΘ για αυστηρά προσωπική χρήση. Ο χρήστης υποχρεούται να διαφυλάσσει το απόρρητο του προσωπικού κωδικού πρόσβασής στο ΤΜΘ με την επιλογή μη προφανών λέξεων ως κωδικό πρόσβασης. Παραχώρηση καθ' οποιοδήποτε τρόπο σε τρίτους με ή χωρίς αντάλλαγμα απαγορεύεται. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του κωδικού πρόσβασης ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει χωρίς καθυστέρηση εγγράφως μέσα από την προβλεπόμενη διαδικασία (π.χ. υπηρεσία Helpdesk) το ΤΜΘ, για απενεργοποίηση του σχετικού κωδικού. Σε περίπτωση χρήσης του κωδικού πρόσβασης από τρίτον με ή χωρίς την συναίνεση του χρήστη, το Τμήμα έχει δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση του χρήστη στις υπηρεσίες ΤΠΕ του Τμήματος, χωρίς καμιά προειδοποίηση. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει εγγράφως και αιτιολογημένα, προς την αρμόδια διοικητική αρχή του Τμήματος, την επανασύνδεση.
 • Ο χρήστης υποχρεούται να μην προβαίνει σε κάθε μορφής παρέμβαση στη λειτουργία των ΤΠΕ που θα αποσκοπεί στην πρόκληση προβλημάτων.
 • Για την αποστολή στοιχείων στη διαδικτυακή παρουσία του ΤΜΘ για δημοσίευση ή χρήσης υπηρεσιών δημόσιας συνομιλίας δεν επιτρέπονται:
  • H χρήση απρεπών, προσβλητικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών, καταχρηστικών και υβριστικών εκφράσεων, τα υπονοούμενα σεξουαλικής μορφής και κάθε είδους σχόλια που παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή τρίτων (σύμφωνα και με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και την προστασία προσωπικών δεδομένων).
  • Να αλλοιώνονται -από τον επισκέπτη- τα στοιχεία που δημοσιεύει είτε από τον ίδιο είτε εν γνώσει του από άλλους.
  • Να περιέχονται κείμενα στο πληροφοριακό υλικό, με διαφημιστική χροιά και στόχο, ενώ τα στοιχεία που δημοσιεύονται οφείλουν να έχουν μόνο ενημερωτική χροιά ή σκοπό την πληροφόρηση.
  • Η δημοσίευση άσεμνου υλικού που προσβάλει την δημόσια αιδώ και η διάθεση ή διακίνηση οποιουδήποτε υλικού προσβάλει τα χρηστά ήθη, συκοφαντικού, δυσφημιστικού ή ρατσιστικού περιεχομένου και γενικότερα περιεχομένου που παρενοχλεί τρίτους.
  • Να θίγονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.
  • Η χρήση άλλου λογαριασμού εκτός από τον προσωπικό του κάθε χρήστη, για πρόσβαση σε οποιαδήποτε από τις παρεχόμενες υπηρεσίες ΤΠΕ του ΤΜΘ.
  • Η δημοσίευση μεγάλων αρχείων (π.χ. εικόνων) που ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα σε άλλους χρήστες και στη σωστή λειτουργία του forum. Τέτοιου είδους αρχεία μπορούν να δημοσιεύονται με τη μορφή υπερσυνδέσμου (hyperlink).
  • Οι ενέργειες που δυσχεραίνουν την ομαλή λειτουργία του forum, όπως για παράδειγμα εμπρηστικά σχόλια, δημιουργία νέων θεμάτων συζήτησης ενώ το θέμα συζητείται ήδη αλλού, κ.λπ.
 • Το ΤΜΘ έχει την δυνατότητα να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο της διαδικτυακής του παρουσίας και στους ανωτέρω όρους χωρίς καμία προειδοποίηση.
 • Ένα cookie είναι ένα αρχείο κειμένου τοποθετημένο στο σκληρό σας δίσκο από ένα διακομιστή ενός διαδικτυακού τόπου (web server). Όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται τα σημεία διαδικτυακής παρουσίας του ΤΜΘ ενδεχομένως να τοποθετείται ένα cookie στον υπολογιστή του ή να γίνεται ανάγνωση ενός cookie, εάν ο χρήστης έχει επισκεφτεί τον διαδικτυακό τόπο παλαιότερα. Κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να δεχθεί ή να απορρίψει τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα cookies, μπορείτε όμως να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που διαθέτετε, ώστε να απορρίπτετε τα cookies, εάν το επιθυμείτε.
 • Οι χρήστες θα πρέπει να τηρούν και τα κανονισμούς του ΠΠ για:
Κάθε χρήστης και επισκέπτης στα σημεία διαδικτυακής παρουσίας του ΤΜΘ και κάθε χρήστης των ΤΠΕ του ΤΜΘ συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως τους ανωτέρω όρους.


keyboard_arrow_up