Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024) - Αριθμ. 287/04.01.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_ Προσωρινά Αποτελέσματα (ΦΚ 82838, Ε.Υ.: Δ. Μαντζαβίνος).

Σε συνέχεια της αριθμ. 287/04.01.2024 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος Μαθηματικών για την ανάθεση συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Πράξης  «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Δ. Μαντζαβίνο, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (αρχείο)

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών στα email: mathsecr@upatras.gr και secr-math@math.upatras.gr εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης από το Τμήμα Μαθηματικών.

Ημερομηνία ανάρτησης αποτελεσμάτων: 07.03.2024

 Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ενστάσεις επί του αποτελέσματος τα προσωρινά αποτελέσματα καθίστανται αυτόματα οριστικά.

04/01/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 3 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Κωδ. Προγρ. 82838, Κωδικός ΟΠΣ: 6003416 – Επιστημονικά Υπεύθυνος: Διονύσιος Μαντζαβίνος)

Το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με απόφαση της αρ. 896ης / 29.12.2023 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Πατρών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή»» που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –Ε.Κ.Τ.) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Πράξης  «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Πατρών», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών Διονύσιο Μαντζαβίνο, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Απαιτούμενο Υποστηρικτικό Υλικό

 1. Διαβιβαστικό Υποψηφιότητας

 2. Υπεύθυνη Δήλωση με περιορισμούς Πρόσκλησης

 3. Υπεύθυνη Δήλωση σωρευτικής άσκησης αυτοδύναμου έργου

 4. Υπεύθυνη Δήλωση Στρατιωτικών Υποχρεώσεων

 Προθεσμία λήξης Υποβολής Προτάσεων: 14.01.2024

 Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών, τηλέφωνα επικοινωνίας 2610.996749 και 2610.996735, e-mail: secr-math@math.upatras.gr

 

 

12/11/2022 

Πρόσληψη Εντεταλμένου Διδάσκοντα για διδασκαλία του μαθήματος: Διακριτά Μαθηματικά

Περισσότερα

  

 

25/03/2022 

Προκύρηξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Επίκουρου με θητεία με γνωστικό αντικείμενο "Μαθηματική Στατιστική"

Περισσότερα

 

 

 

06/10/2021 

Προκύρηξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή ή Επίκουρου με θητεία με γνωστικό αντικείμενο "Γεωμετρία"

Περισσότερα

 

 

 

 

06/10/2021 

Προκύρηξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή ή Επίκουρου με θητεία με γνωστικό αντικείμενο "Μαθηματική Ανάλυση"

Περισσότερα

 

 

 

 

28/07/2021 

Προκύρηξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Επίκουρου με θητεία με γνωστικό αντικείμενο "Μαθηματική Μοντελοποίηση με Διαφορικές Εξισώσεις"

Περισσότερα

 

 

 

 

05/07/2021 (2η ορθή επανάληψη)

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας 2021-22: Ανάρτηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 144 θέσεων

Περισσότερα

 

 

 

 

18/5/2021

Προκύρηξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μηχανική του παραμορφώσιμου στερεού, ευστάθεια και δυναμική δομικών συστημάτων"

Περισσότερα

 

 

 

 

23/12/2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Διδάσκοντα 407/80 για τη διδασκαλία του μαθήματος "Πραγματική Ανάλυση"

Περισσότερα

 

 

 

 

17/12/2020

Προκύρηξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μαθηματική Στατιστική"

Περισσότερα

 

 

 

 

29/7/2020

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας 2020-21: Ανάρτηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 131 θέσεων

Περισσότερα

 

 

 

 

16/5/2020

Προκύρηξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ολοκληρώσιμα Συστήματα στη Μαθηματική Φυσική"

Περισσότερα

 

 

 

 

20/2/2020

Προκύρηξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Άλγεβρα"

Περισσότερα

 

 

 

 

21/1/2020

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας 2019-20: Ανάρτηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10 θέσεων

Περισσότερα

 

 

 

 

19/9/2019

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας 2019-20: Ανάρτηση Πρακτικού Αξιολόγησης για το Τμήμα Μαθηματικών

Περισσότερα

 

 

 

 

17/9/2019

Πρόσληψη Διδασκόντων 407/80 για τη διδασκαλία των μαθημάτων "Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ" και "Άλγεβρα Ι"

Περισσότερα

 

 

 

 

29/7/2019

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας 2019-20: Ανάρτηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 93 θέσεων

Περισσότερα

 

 

 

 

5/3/2019

Προκύρηξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μιγαδική Ανάλυση"

Περισσότερα

 

 

 

 

15/2/2019

Πρόσληψη Διδασκόντων 407/80 για τη διδασκαλία των μαθημάτων "Μιγαδική Ανάλυση" και "Άλγεβρα Ι"

Περισσότερα

 

 

 

 

12/10/2018

Προκύρηξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Αριθμητικές Μέθοδοι σε Συστήματα μη Γραμμικών Αλγεβρικών και Υπερβατικών Εξισώσεων"

Περισσότερα

 

 

 

 

12/10/2018

Προκύρηξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Στοχαστικές Διαδικασίες"

Περισσότερα

 

 

 

 

27/7/2018

Προκύρηξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Διαφορική Γεωμετρία"

Περισσότερα

 

 

 

 

23/7/2018

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας 2018-19: Ανάρτηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 92 θέσεων

Περισσότερα

 

 

 

 

22/1/2018

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας 2017-18: Ανάρτηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 36 θέσεων (εαρινό εξάμηνο)

Περισσότερα

 

 

 

 

18/1/2018

Πρόσληψη Διδάσκοντος 407/80 για τη διδασκαλία του μαθήματος "Θεωρία Μιγαδικών Συναρτήσεων"

Περισσότερα

 

 

 

 

2/12/2017

Προκύρηξη θέσης ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Τεχνητή Νοημοσύνη"

Περισσότερα

 

 

 

 

22/11/2017

Προκύρηξη θέσης ΔΕΠ βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Διαφορικές Εξισώσεις – Ειδικές Συναρτήσεις"

Περισσότερα

 

 

 

 

7/7/2017

Προκύρηξη θέσης ΔΕΠ βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Κατανομές Πιθανότητας – Στοχαστικές Εφαρμογές"

Περισσότερα

 

 

 

 

16/5/2017

Προκύρηξη θέσης ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Θεωρία Τελεστών"

Περισσότερα

 

 

 

 

25/10/2016

Προκύρηξη θέσης ΔΕΠ βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Υπολογιστικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά σε Φυσικές και Κοινωνικές Επιστήμες"

Περισσότερα

keyboard_arrow_up