Το ERASMUS+, είναι το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης που συμβάλλει στην επίτευξη ενός βασικού στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανάπτυξη της κοινωνίας που θα βασίζεται στη γνώση, παρέ­χοντας στους πολίτες της Ευρώπης εκπαίδευση υψηλής ποιό­τητας και ευκαιρίες ανανέωσης αυτών των γνώσεων σε όλη τη διάρκεια του βίου τους.

Το πρόγραμμα ERASMUS+ προσφέρει στους φοιτητές  τη δυνατότητα να φοιτήσουν σε τμήματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών και να επωφεληθούν από τα προσφερόμενα αντικείμενα σπουδών, αποκτώντας ψηλή εξειδίκευση, ευρεία αντίληψη και διεθνή εμπειρία. Παράλληλα, μέσω του προγράμματος, οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις γνώσεις τους πάνω στα μαθηματικά, αλλά και τις γλωσσικές τους ικανότητας, ερχόμενοι ταυτόχρονα σε επαφή με άλλους πολιτισμούς και τρόπους μάθησης. Σε έναν εργασιακό χώρο που απαιτεί ευελιξία και προσαρμοστικότητα, οι φοιτητές ERASMUS+ κάνουν το πρώτο βήμα στην πορεία τους ως επαγγελματίες και επιστήμονες.

Τα οφέλη του να είναι κάποιος φοιτητής ή φοιτήτρια ERASMUS αναγνωρίζονται από όλους τους νέους ανθρώπους οι οποίοι αξιοποίησαν τη μοναδική αυτή ευκαιρία διεύρυνσης των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τους εμπειριών αλλά και των εμπειριών της ίδιας τους της ζωής.


Βασικοί Όροι του Προγράμματος ERASMUS+

  • Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό διαρκεί όσο χρειάζεται προκειμένου να συμπληρωθεί η παρακολούθηση και η εξέταση εξαμηνιαίων μαθημάτων, δηλαδή 4-5 μήνες, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών του Τμήματός μας, αντικαθιστά αντίστοιχη περίοδο σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πατρών και αναγνωρίζεται πλήρως. 
  • Οι ανταλλαγές φοιτητών που προτείνονται για κινητικότητα βασίζονται σε διαπανεπιστημιακές συμφωνίες. Ο κατάλογος των Πανε­πιστημίων με τα οποία το Τμήμα μαθηματικών έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες και ο οποίος ανανεώνεται τακτικά, μπορεί να αναζητηθεί εδώ.
  • Τα μαθήματα τα οποία ο φοιτητής θα παρα­κολουθήσει στο εξωτερικό, πρέπει να επιλεγούν με πολύ προσοχή προκειμένου να υπάρχει κάποιο αντίστοιχο μάθημα στο δικό μας πρόγραμμα σπουδών και το περιεχόμενό τους να μην συμπίπτει με την ύλη μαθημάτων του Τμήματος στα οποία ο φοιτητής έχει ήδη εξεταστεί επιτυχώς. Ο φοιτητής οφείλει να εξεταστεί στα μαθήματα που θα παρακολουθήσει στο συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο και να εξασφαλίσει ικανο­ποιητική επίδοση αξιοποιώντας τον χρόνο σπουδών του στο εξωτερικό. Στόχος είναι η συγκέντρωση 30 πιστωτικών μο­νάδων ECTS. Ανάλογα βέβαια και με τον αριθμό των πιστω­τικών μονάδων που έχει το κάθε μάθημα, οι 30 ECTS μονάδες αντιστοιχούν συνήθως σε 5-6 μαθήματα. Τα μαθήματα τα οποία έχει παρακολουθήσει κάποιος στο εξωτερικό, δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν (και) στο Πανεπιστήμιο Πατρών την αντίστοιχη πρώτη εξεταστική περίοδο.
  • Το συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο Υποδοχής χορηγεί αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο πιστοποιείται η ολοκλήρωση του συμφωνημένου προ­γράμματος σπουδών (μαθήματα στα οποία ο φοιτητής εξετά­στηκε επιτυχώς) και αναγράφεται η βαθμολογία. Η βαθμολογία των μαθημάτων αυτών, μαζί με τις μονάδες ECTS που έχουν στο Τμήμα μας, καταχωρούνται στην καρτέλα του φοιτητή, πιστο­ποιώντας την επιτυχή τους ολοκλήρωση (: υπολογίζονται στην εξαγωγή του βαθμού πτυχίου). Σε κάθε περίπτωση, η κατοχύρωση αυτή προϋποθέτει την ύπαρξη σχετικής απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος ύστερα από εισήγηση της επιτροπής Erasmus.
  • Στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής δεν καταβάλλονται δίδακτρα, ωστόσο ενδέχεται να υπάρχουν μικρές επιβαρύνσεις για ορισμένες δαπάνες εξίσου με τους λοιπούς φοιτητές. Το κόστος διαμονής εξαρτάται από την χώρα. Οι επιλεγέντες φοιτητές για το πρόγραμμα Erasmus+ υποστηρίζονται με οικονομική βοήθεια από το Πανεπιστήμιό μας μέσω του ΙΚΥ, το ποσό της οποίας είναι διαφορετικό για κάθε χώρα και κυμαίνεται μεταξύ 350-400 ευρώ το μήνα. Η εμπειρία λέει ότι χρειάζεται κάποιο επιπλέον συμπλήρωμα, της τάξης των 200-300 ευρώ το μήνα.
  • Από το 2007 στα πλαίσια της δράσης ERASMUS+ Placement οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να εκπονήσουν πρακτική άσκηση σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις για μια σύντομη περίοδο των σπουδών τους ή αμέσως μετά την αποφοίτησή τους.
  • Οι αιτήσεις γίνονται μετά από προκήρυξη της Διεύθυνσης Διεθνών, Δημοσίων Σχέσεων & Δημοσιευμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, συνή­θως περί τα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμή­ματος. Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται στην Γραμματεία σε συγκεκριμένη προθεσμία.


Επιτροπή Erasmus+ Studies για το Τμήμα Μαθηματικών

Συντονιστής: Σωτήριος Κωτσιαντής, Επίκουρος Καθηγητής
Μέλη:
1. Ανδρέας Αρβανιτογεώργος, Καθηγητής
2. Ιάκωβος Βαν Ντερ Βέιλε, Καθηγητής
3. Δημήτριος Γεωργίου, Καθηγητής
4. Νικόλαος Τσάντας, Καθηγητής

keyboard_arrow_up