Τέταρτη 22 Μαΐου 2024. Ώρα: 14:00-15:00.

Ομιλητής: κ. Παντελής Λιναρδάτος 
(https://scholar.google.fi/citations?...MQZGugAAAAJ&hl),
Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Τίτλος ομιλίας:
Σχεδίαση και Υλοποίηση Προηγμένων Αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης για την 
Ανάλυση και Πρόγνωση Χρονοσειρών

Περίληψη της ομιλίας:

Η διατριβή αυτή επικεντρώνεται στην εφαρμογή και ανάπτυξη προηγμένων
αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης για την ανάλυση και πρόβλεψη χρονοσειρών, με
εφαρμογές σε διάφορους τομείς όπως οι έξυπνες πόλεις, η δημόσια υγεία και η
χρηματοοικονομική τεχνολογία. Οι κύριοι στόχοι της διατριβής είναι η
εφαρμογή υπαρχόντων τεχνικών Μηχανικής Μάθησης σε νέα σύνολα δεδομένων
χρονοσειρών και η ανάπτυξη καινοτόμων αλγορίθμων για την βελτίωση της
ανάλυσης και πρόβλεψης αυτών των δεδομένων.

Αρχίζει με μια εμπεριστατωμένη επισκόπηση των τεχνικών Βαθιάς Μηχανικής
Μάθησης σε πολυμεταβλητές χρονοσειρές, εξερευνώντας εφαρμογές για έξυπνες
πόλεις. Σε αυτή τη μελέτη, παρέχεται μια σαφής εικόνα των ευκαιριών και των
προκλήσεων που συναντώνται στην εφαρμογή αυτών των μεθόδων.

Η ανάλυση και πρόβλεψη της πανδημίας COVID-19 μέσω πολυμεταβλητών
χρονοσειρών αποτελεί την επόμενη εστίαση. Μέσα από τη σύγκριση Παραδοσιακών
Στατιστικών μεθόδων και προηγμένων μοντέλων Μηχανικής Μάθησης, η διατριβή
προσφέρει μια βαθύτερη κατανόηση της δυνατότητας των αλγορίθμων στη
διαχείριση των δεδομένων της υγείας.

Στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, η διατριβή εξετάζει την
πρόβλεψη της τιμής του Bitcoin με την ενσωμάτωση ανάλυσης συναισθημάτων από
tweets, παρουσιάζοντας τις δυνατότητες της Βαθιάς Μηχανικής Μάθησης στην
ανάλυση σύνθετων και νέων πηγών δεδομένων.

Η διατριβή εστιάζει επιπλέον στην εφαρμογή της τεχνικής της Αλληλουχίας
(Cascade) για την επεξεργασία δεδομένων χρονοσειρών με πολλαπλές
μεταβλητές. Αυτή η προσέγγιση αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματική στη
βελτίωση της ακρίβειας των προβλέψεων, συνδυάζοντας διάφορες μεθόδους
Μηχανικής Μάθησης για να επιτύχει την καλύτερη δυνατή απόδοση.

Τέλος, η ανάπτυξη ενός Υβριδικού αλγορίθμου που συνδυάζει τη στατιστική
μέθοδο ARIMA με τον προηγμένο αλγόριθμο Βαθιάς Μηχανικής Μάθησης Temporal
Fusion Transformer αποδεικνύει την αξία της καινοτομίας στην ανάλυση
περιβαλλοντικών δεδομένων και ενισχύει την εφαρμογή των τεχνικών Μηχανικής
Μάθησης.Δευτέρα 22 Απριλίου 2024. Ώρα: 09:00-10:00.

Ομιλητής: κ. Βαγγέλ Καζλάροφ, Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος 
Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Τίτλος ομιλίας: Ανάπτυξη πρωτότυπων αλγορίθμων Ενεργής Μηχανικής Μάθησης

Περίληψη της ομιλίας:

Στην εποχή της πληροφορίας την οποία ζούμε, η συλλογή νέων δεδομένων 
είναι πλέον μια πολύ εύκολη διαδικασία καθώς οι φορητές συσκευές, οι 
εφαρμογές που χρησιμοποιούμε και η περιήγηση στο διαδίκτυο παράγουν 
απεριόριστη ποσότητα από αυτά. Όμως, η πλειονότητα αυτών των δεδομένων 
είναι χωρίς ετικέτα γεγονός που δυσχεραίνει την διαδικασία της 
ταξινόμησής τους. Επιπλέον, η διαδικασία της ετικετοποίησης μπορεί να 
είναι από μόνη της μια πολύ χρονοβόρα και κοστοβόρα διαδικασία καθώς 
μπορεί να χρειαστεί ακριβό εξοπλισμό ή/και εξειδικευμένο προσωπικό. 
Για το λόγο αυτό, μέθοδοι Ενεργητικής Μηχανικής Μάθησης έχουν 
αναπτυχθεί οι οποίοι εκμεταλλεύονται ένα μικρό σύνολο ετικετοποιημένων 
δεδομένων ώστε να εντοπίζουν εκείνα τα δεδομένα χωρίς ετικέτα τα οποία 
παρέχουν την περισσότερη πληροφορία και στη συνέχεια προσφέρονται προς 
ετικετοποίηση από κάποιο εξειδικευμένο προσωπικό. Στόχος λοιπόν της 
Ενεργητικής Μηχανικής Μάθησης είναι η ελαχιστοποίηση της διαδικασίας 
της ετικετοποίησης και η κατασκευή μοντέλων υψηλής επίδοσης με τη 
χρήση ενός μικρού συνόλου ετικετοποιημένων δεδομένων. Αυτή η διατριβή 
εστιάζει κυρίως στην ανάπτυξη πρωτότυπων αλγορίθμων Ενεργητικής 
Μηχανικής Μάθησης με σκοπό την κατασκευή μοντέλων υψηλής επίδοσης με 
τη χρήση μικρών συνόλων ετικετοποιημένων δεδομένων. Επιπλέον, 
παρουσιάζει εφαρμογές της Ενεργητικής Μηχανικής Μάθησης σε προβλήματα 
αναγνώρισης και προτείνει μεθόδους επιλογής της καταλληλότερης 
στρατηγικής για την επιλογή μη-ετικετοποιημένων δεδομένων με τη χρήση 
Δέντρων Απόφασης. Τέλος, προτείνει δύο ομάδες ταξινομητών τα οποία 
παρουσιάζουν πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα ως προς την ακρίβεια 
ταξινόμησης.

Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024. Ώρα: 14:00-15:00

Ομιλητής: κ. Χρήστος Αριδάς, Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος 
Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Τίτλος ομιλίας: Υβριδικές Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης με Εφαρμογές σε μη 
Ισορροπημένα και Μερικώς Ετικετοποιημένα Σύνολα ∆εδομένων

Περίληψη της ομιλίας:

Η παρούσα διατριβή εξετάζει ενδελεχώς τρεις διακριτικές θεματικές περιοχές,
οι οποίες συμβάλλουν στον κύριο στόχο της βελτίωσης της απόδοσης των
μοντέλων μηχανικής μάθησης. Το κύριο θέμα που τα ενώνει είναι η ανάπτυξη
και εφαρμογή υβριδικών προσεγγίσεων, οι οποίες ενσωματώνουν διάφορες
τεχνικές για την αποδοτικότερη προγνωστική ικανότητα.

Η αρχική θεματική περιοχή επικεντρώνεται σε στρατηγικές τροποποιήσεις σε
σύνολα δεδομένων εκπαίδευσης, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης των
μοντέλων. Σε μελέτη που διενεργήθηκε, προτάθηκε μια λύση η οποία επεκτείνει
τον χώρο χαρακτηριστικών ενός ομοιογενούς συνόλου ταξινομητών με την
ενσωμάτωση προγνωστικής πληροφορίας από ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης.
Επιπλέον, ενσωματώθηκε τεχνική επιλογής παραδειγμάτων, για τη συμπίεση και
εξάλειψη θορύβου του συνόλου εκπαίδευσης, με απώτερο στόχο την βελτίωση της
προγνωστικής ακρίβειας αλλά και τη μείωση της πολυπλοκότητας της
αποθήκευσης των δεδομένων σε τοπικά εφαρμοσμένους ταξινομητές. Πειράματα
που διενεργήθηκαν σε πληθώρα συνόλων δεδομένων κατέδειξαν ότι η ενσωμάτωση
αυτών των στρατηγικών σημαντικά βελτιώνει την απόδοση, υπερβαίνοντας τις
αρχικές προσεγγίσεις και συναφείς τεχνικές.

Στη δεύτερη θεματική περιοχή, η έρευνα επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των
προκλήσεων στη μηχανική εκμάθηση όταν το μοντέλο καλείται να αξιοποιήσει
παραδείγματα χωρίς ετικέτα παράλληλα με τα παραδείγματα με ετικέτα. Γίνεται
μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση των προσεγγίσεων που χρησιμοποιούν ταυτόχρονα
παραδείγματα με και χωρίς ετικέτα για την βελτίωση της εκάστοτε εργασίας. Η
συνεισφορά μας περιλαμβάνει την προσαρμογή ενός τοπικού ταξινομητή στο
ημιεποπτευόμενο πλαίσιο. Αναπτύχθηκε μεθοδολογία η οποία αυξάνει το
διαθέσιμο σύνολο προταξινομημένων παραδειγμάτων, ενσωματώνοντας
παραδείγματα υψηλής εμπιστοσύνης τα οποία έχουν φίλτρο επιλογής
παραδειγμάτων.

Η τρίτη θεματική περιοχή επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση του προβλήματος
της μη ισορροπίας στα σύνολα δεδομένων κατά την εκτέλεση εργασιών
ταξινόμησης. Εδώ χρησιμοποιούνται υβριδικές λύσεις για να αντιμετωπιστούν
οι δυσκολίες που προκύπτουν. Οι προτεινόμενες λύσεις περιλαμβάνουν μια
υβριδική προσέγγιση υποδειγματοληψίας, χρησιμοποιώντας ενεργητική επιλογή
παραδειγμάτων επαναληπτικά. Στην πειραματική μελέτη, χρησιμοποιήθηκε ο
απλός ταξινομητής Bayes σε ένα ποικίλο σύνολο μη ισορροπημένων δεδομένων.
Επιπλέον, εξερευνηθηκε η εφαρμογή τυχαίων διαδικασιών επαναδειγματοληψίας
στη στρατηγική One-vs-Rest για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που προκύπτει
κατά την εκπαίδευση δυαδικών ταξινομητών σε σύνολα δεδομένων πολλαπλών
κλάσεων. Τέλος, παρουσιάζεται το imbalanced-learn, μια βιβλιοθήκη γραμμένη
στη γλώσσα προγραμματισμού Python που σχεδιάστηκε για την αντιμετώπιση
θεμάτων που προκύπτουν από τη χρήση μη ισορροπημένων συνόλων δεδομένων σε
εργασίες μηχανικής μάθησης.

Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου. Ώρα: 14.00-15.00

Ομιλητής: Δημήτριος Κοντοκώστας, Επίκουρος Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ.

Τίτλος ομιλίας: Σχετικά με θεωρίες κόμπων σε κάποιες 3-πολλαπλότητες

Περίληψη: Μια θεωρία κόμπων σε κάποια τριδιάστατη πολλαπλότητα είναι η 
μελέτη των θηλιών της αναφορικά με κάποια σχέση ισοδυναμίας στο σύνολο 
όλων των θηλιών ή σε κάποιο υποσυνόλο αυτού (παράδειγμα στο υποσύνολο 
των βασισμένων θηλιών). Στις θεωρίες μπορούμε να συμπεριλάβουμε και 
τις αντίστοιχες μελέτες κάποιων ιδιαίτερων απλών τόξων των 
πολλαπλοτήτων. Σε πολλαπλότητες όπως ο στερεός τόρος που εμπεδώνονται 
με σταθερό τρόπο στον τριδιάστατο ευκλείδειο χώρο υπάρχει συχνά η 
δυνατότητα να προβούμε σε μια τέτοια μελέτη εντός κάποιου 
διαγραμματικού πλαισίου που αφορά μια ισοδυναμία καμπυλών στο επίπεδο 
ή σε κάποιο υποσύνολό του. Στην ομιλία θα αναφερθούμε στον στερεό τόρο 
και σε μια εκδοχή του δίχως "εξωτερική τρύπα" (τον χώρο με επιλεγμένη 
ευθεία ή αλλιώς το ζεύγος (χώρος, ευθεία)) και θα συσχετίσουμε 
διάφορες θεωρίες κόμπων τους με κάποια συγκεκριμένα επίπεδα 
διαγραμματικά πλαίσια. Αν ο χρόνος το επιτρέψει θα κατασκευάσουμε και 
μια αναλλοίωτη σε ένα από αυτά τα διαγραμματικά πλαίσια και ίσως 
συζητήσουμε και για κάποια ακόμη.

Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024. Ώρα: 14:00-15:00

Ομιλήτρια: κα. Αγγελική-Παναγιώτα Παναγοπούλου, Υποψήφια Διδάκτορας 
του Τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Τίτλος ομιλίας: Νέοι Αλγόριθμοι για το Πρόβλημα του Δυικού Υπεργραφήματος

Περίληψη της ομιλίας: Ένα υπεργράφημα είναι μία οικογένεια υποσυνόλων 
ενός πεπερασμένου συνόλου, η οποία πληροί την ιδιότητα Sperner. Το 
Δυικό Υπεργράφημα είναι το πρόβλημα της εύρεσης του υπεργραφήματος, 
του οποίου οι υπερακμές είναι όλες οι ελαχιστικές διατέμνουσες του 
αρχικού υπεργραφήματος. Η ανάγκη του υπολογισμού του δυικού 
υπεργραφήματος προκύπτει σε πολλά επιστημονικά πεδία, όπως στην 
Τεχνητή Νοημοσύνη, στις Βάσεις Δεδομένων, στην Υπολογιστική Γεωμετρία 
και αλλού, αλλά έχει και ιδιαίτερη θεωρητική αξία. Στην ομιλία αυτή θα 
παρουσιαστούν νέες προσεγγίσεις στο πρόβλημα βασιζόμενες κυρίως στην 
μοντελοποίησή του σαν πρόβλημα ικανοποιησιμότητας (satisfiability) 
ειδικού τύπου λογικών εκφράσεων σε Συζευκτική Κανονική Μορφή. Η 
προσέγγιση αυτή οδήγησε σε νέα θεωρητικά αποτελέσματα, όπως στον 
υπολογισμό του λεγόμενου υπολειπόμενου δυικού υπεργραφήματος, καθώς 
και σε υπερπολυωνυμικά κάτω φράγματα στο μέγεθός του. Επίσης, 
εξετάστηκε η χρήση της μεθόδου της Επίλυσης (Resolution) για τη λύση 
του αντίστοιχου προβλήματος ικανοποιησιμότητας, η οποία έδωσε έναν 
καινούριο αλγόριθμο για τον υπολογισμό του δυικού υπεργραφήματος, 
βασιζόμενο σε διαμέριση των υπερακμών του σαν υπερσύνολα ξένων 
υποδιατεμνουσών. Τέλος, εξετάστηκε η επίδοση του αλγορίθμου των 
Fredman-Khachiyan σε διάφορα γνωστά υπεργραφήματα από την βιβλιογραφία 
και σχεδιάστηκαν ευρετικές μέθοδοι για την πολλαπλασιαστική μέθοδο του 
Berge.

Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023. Ώρα 14:00-15:00

Ομιλήτρια: Enya Hsiao, Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences

Τίτλος ομιλίας: Hecke transformation on the Higgs moduli space

Περίληψη της ομιλίας: The semistable Higgs bundle moduli space comes 
naturally equipped with a C*-action and a C*-invariant proper 
fibration projecting onto a vector space called the Hitchin base. A 
C*-fixed point is called very stable if it does not admit any other 
nilpotent Higgs bundle in itsupward flow apart from itself. The 
classification of connected components in the nilpotent cone 
containing very stable C*-fixed points is a topic of current research. 
In this talk, I will speak about Hecke transformations of Higgs 
bundles and demonstrate how they can be utilized to study very stable 
C*-fixed points in the Higgs moduli space.

Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023. Ώρα 15:00-16:00

Ομιλητής: Χατζάκος Δημήτριος ,Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Τίτλος ομιλίας: Πρώτοι αριθμοί και γεωδαισιακές σε επιφάνειες Riemann

Περίληψη της ομιλίας: Το Θεώρημα των Πρώτων αριθμών περιγράφει την 
ασυμπτωτική συμπεριφορά των πρώτων αριθμών, ενώ το Θεώρημα των 
Πρωταρχικών γεωδαισιακών λέει ότι τα μήκη των πρωταρχικών κλειστών 
γεωδαισιακών σε επιφάνειες Riemann ακολουθούν μία παρόμοια ασυμπτωτική 
συμπεριφορά. Θα παρουσιάσουμε την ιστορική εξέλιξη αυτών των δύο 
κεντρικών αποτελεσμάτων, καθώς και κάποιες ακόμα σημαντικές ομοιότητες 
μεταξύ των πρώτων αριθμών και των γεωδαισιακών σε επιφάνειες Riemann. 
Εάν υπάρχει αρκετός χρόνος, θα παρουσιάσουμε και κάποια πρόσφατα 
αποτελέσματα.

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023. Ώρα 15:00-16:00

Ομιλητής: Οδυσσέας Μπάκας, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Τίτλος ομιλίας: Προβλήματα στην κλασική θεωρία Littlewood-Paley

Περίληψη της ομιλίας: Στο πρώτο μέρος της ομιλίας θα γίνει μια σύντομη 
επισκόπηση ορισμένων πτυχών της κλασικής θεωρίας Littlewood-Paley με 
έμφαση σε κάποια ανοιχτά προβλήματα στην περιοχή. Έχοντας εν μέρει ως 
κίνητρο τα προβλήματα αυτά, στο δεύτερο μέρος της ομιλίας θα 
παρουσιαστούν αποτελέσματα της από κοινού εργασίας με την Valentina 
Ciccone, τον Ιωάννη Παρίσση και τον Marco Vitturi που αφορούν σε 
βέλτιστα φράγματα για τετραγωνικές συναρτήσεις Littlewood-Paley και 
τελεστές τύπου Marcinkiewicz υψηλής τάξης.

Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023. Ώρα: 14:00-15:00

Ομιλητής: κ. Πέτρος Καλαμβόκας, Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος 
Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Τίτλος ομιλίας: Ένα ημι-περιοδικό πρόβλημα αρχικών τιμών για την 
εξίσωση Kadomtsev-Petviashvili II

Περίληψη της ομιλίας: Στην ομιλία αυτή παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα 
της διδακτορικής διατριβής μας. Συγκεκριμένα, θεωρούμε το πρόβλημα 
Cauchy στον κύλινδρο (S1 x R) για την μη γραμμική μερική διαφορική 
εξίσωση Kadomtsev-Petviashvili II, με μία χρονική (t) και δύο χωρικές 
ανεξάρτητες μεταβλητές (x, y), με περιοδικότητα στην x διεύθυνση και 
ελάττωση στο μηδέν στην y διεύθυνση. Λόγω της ύπαρξης ζεύγους Lax 
γίνεται χρήση της μεθόδου αντίστροφου φασματικού μετασχηματισμού. Για 
αρχικά δεδομένα με μικρές L1 και L2 νόρμες - υποθέτοντας και τη 
συνθήκη μηδενικής μάζας - το πρόβλημα αρχικών τιμών ανάγεται σε ένα 
πρόβλημα Riemann-Hilbert με μετατόπιση, στο σύνορο συγκεκριμένων 
άπειρων λωρίδων στο μιγαδικό επίπεδο της φασματικής παραμέτρου. Τα 
φασματικά προβλήματα, ευθύ και αντίστροφο, επιλύονται αυστηρά και 
αποδεικνύουμε ότι το πρόβλημα αρχικών τιμών έχει μοναδική λύση για 
κάθε t μη αρνητικό, ομοιόμορφα φραγμένη για κάθε t στον L2(S1 x R), με 
την υπόθεση ότι τα αρχικά δεδομένα έχουν μικρές παραγώγους μέχρι και 
8ης τάξης στους χώρους L1(S1 x R) και L2(S1 x R).

 

Παρασκευή 07 Ιουλίου 2023. Ώρα: 14:00-15:00.

Ομιλητής: κ. Eυάγγελος Παπαπέτρος, Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος 
Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Τίτλος ομιλίας: Μορφές ισοδυναμίας αλγεβρών τελεστών

Περίληψη της ομιλίας:
Στην ομιλία αυτή παρουσιάζουμε μέρος της διδακτορικής μας διατριβής. 
Ορίζουμε την έννοια των Δ-ζευγών αλγεβρών τελεστών και τα 
χαρακτηρίζουμε μέσω των κατηγοριών των αριστερών προτύπων τελεστών 
υπεράνω των αλγεβρών αυτών. Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε το ακόμα 
ανοικτό πρόβλημα ομοιότητας της θεωρίας των C*-αλγεβρών που εισήχθη 
από τον Kadison: Δοθείσης μιας C*-άλγεβρας A και ενός φραγμένου 
μορφισμού u από την A στον B(H), τον χώρο των γραμμικών και φραγμένων 
τελεστών από τον χώρο Hilbert H στον ευατό του, υπάρχει αντιστρέψιμος 
τελεστής S στον B(H) ώστε η απεικόνιση π(.)=S^{-1} u(.) S να ορίζει 
*-μορφισμό της Α? Δίνουμε κριτήρια για το πότε το πρόβλημα αυτό έχει 
θετική απάντηση καθώς και νέα παραδειγμάτα von Neumann αλγεβρών που 
ικανοποιούν την εικασία της ομοιότητας. Αποδεικνύουμε τέλος ότι το 
πρόβλημα ομοιότητας είναι ισοδύναμο με άλλο ανοικτό πρόβλημα της 
θεωρίας των von Neumann αλγεβρών: Είναι κάθε υπερανακλαστικη von 
Neumann άλγεβρα πληρως υπερανακλαστική?

 

Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023. Ώρα 16:00 -17:00.

Ομιλητής: Παναγής Καραζέρης, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Τίτλος ομιλίας: Τοπολογία χωρίς σημεία και locales εσωτερικά σε τόπους

Περίληψη της ομιλίας:
Σκοπός μας είναι να εκθέσουμε τις βασικές ιδέες της θεωρίας των locales,
δηλαδή της θεωρίας εκείνης που εξετάζει τους τοπολογικούς χώρους από τη
σκοπιά των διατεταγμένων συνόλων των ανοικτών τους υποσυνόλων.
Πολλές φορές η παρουσίαση ενός χώρου με αυτόν τον τρόπο είναι φυσικότερη
από το να προσδιορίσουμε πρώτα τα σημεία του χώρου και στη συνέχεια να
ορίσουμε μια τοπολογία επί αυτών, ιδιαίτερα όταν τα σημεία ανακύπτουν
μέσω χρήσης του αξιώματος επιλογής, για παράδειγμα στο φάσμα ενός
αντιμεταθετικού δακτυλίου ή μίας C*-άλγεβρας. Αυτό αποτελεί αναγκαιότητα
σε περιβάλλοντα όπου το αξίωμα επιλογής δεν επαληθεύεται, όπως οι τόποι,
οι οποίοι ενώ εμφανίζονται στα κλασικά μαθηματικά μπορούν να αντιμετωπιστούν
ως σύμπαντα συνόλων αρκεί τα λογικά επιχειρήματα να είναι κατασκευαστικά.
Θα δώσουμε κάποια παραδείγματα τέτοιων συμπάντων και θα εξηγήσουμε πώς η
θεωρία των locales μπορεί να αξιοποιηθεί για να πάρουμε αποτελέσματα στα
κλασικά μαθηματικά και πώς για να αναπτύξουμε εναλλακτικές μαθηματικές
θεμελιώσεις κάποιων βασικών μαθηματικών θεωριών. Θα σκιαγραφήσουμε μερικές
βασικές τεχνικές της θεωρίας, οι οποίες είναι παρεμφερείς με εκείνες της
αντιμεταθετικής άλγεβρας, και θα αναφερθούμε σε κάποια πρόσφατα 
αποτελέσματά μας.

 

Τετάρτη 24 Μαΐου 2023. Ώρα 14:00-15:00.

Ομιλητής: Athanasios Chatzikaleas, Postdoctoral Researcher, 
Mathematisches Institut, Universität Münster.

Τίτλος ομιλίας: Non-linear periodic waves in the Anti-de Sitter 
spacetime and islands of stability

Περίληψη της ομιλίας: In 2006, Dafermos-Holzegel conjectured that 
Anti-de Sitter spacetime is an unstable solution to the Einstein 
equations with negative cosmological constant under reflective 
boundary conditions. In 2018, Moschidis established new fascinating 
rigorous proofs of the conjectured instability in various settings. 
Moreover, Rostworowski-Maliborski studied the evolution of a 
Klein-Gordon field coupled to the Einstein equations in spherical 
symmetry and enhanced the conjecture of Dafermos-Holzegel by providing 
strong numerical evidence that indicate the existence of ”special” 
initial data leading to time-periodic and stable evolution. In this 
talk, I am going to speak about two joint works with Jacques Smulevici 
(Pierre et Marie Curie) that provide a rigorous proof for the 
numerical arguments of Rostworowski-Maliborski in a simpler setting. 
In particular, we develop methods that rigorously prove both the 
existence and the nonlinear stability over exponentially long times of 
small amplitude time-periodic solutions to several toy models on the 
fixed Anti-de Sitter background.

 

Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 15:00-16:00.

Ομιλητής: Κώστας Τσάμης, υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Μαθηματικών 
του Πανεπιστημίου Πατρών

Τίτλος ομιλίας: Κατηγορίες Χώρων χωρίς Σημεία πάνω από έναν Τόπο–Βάση

Περίληψη της ομιλίας:

Συνεισφέρουμε στη θεωρία των ``χώρων χωρίς σημεία'' (locales) ως 
θεμελιωτικού εργαλείου για την
ανάπτυξη ιδεών της γενικής τοπολογίας σε περιβάλλοντα (τόπους) όπου 
μορφές του αξιώματος επιλογής
δεν ισχύουν κι επομένως τα ``ανοικτά υποσύνολα'' του χώρου είναι 
διαθέσιμα (ως πλήρες δικτυωτό)
ενώ τα σημεία του χώρου μπορεί να μην υπάρχουν (πρώτα ή μεγιστικά 
ιδεώδη) ή να οδηγούν σε μη-ισόμορφα
αποτελέσματα (πραγματικοί αριθμοί). Ειδικότερα θα μας απασχολήσουν η 
κατηγορία των συμπαγών
Hausdorff locales CHLoc, λόγω του σημαντικού ρόλου που παίζει στη 
θεωρία των C*-αλγεβρών και εκείνη των
συμπαγώς γεννώμενων Hausdorff locales CGHLoc, λόγω του ρόλου που 
παίζει στην ανάπτυξη της ομοτοπικής θεωρίας.

Γενικεύουμε το γνωστό αποτέλεσμα για κλασικούς χώρους ότι κλειστά 
πηλίκα συμπαγών Hausdorff locales
είναι (συμπαγή) Hausdorff κι αυτό μας επιτρέπει να ορίσουμε έναν 
συναρτητή από μία κατηγορία που είναι
προ-τόπος με κατάλληλες περαιτέρω ιδιότητες προς την CHLoc, ο οποίος 
έχει μία σειρά από καλές ιδιότητες
στην κατεύθυνση του να χαρακτηρίσουμε στη γλώσσα της θεωρίας 
κατηγοριών αυτήν την κατηγορία.
Μέσω αυτού ανακτούμε ένα γνωστό αποτέλεσμα χαρακτηρισμού της 
κατηγορίας των συμπαγών Hausdorff τοπολογικών χώρων.

Δείχνουμε ότι η κατηγορία CGHLoc, υπό την εύλογη αλλά ανοικτή ακόμα 
εικασία ότι είναι συν-ανακλαστική
κατηγορία εντός των Hausdorff locales, είναι ομαλή κατηγορία, 
ανακτώντας έτσι και το αποτέλεσμα ότι η αντίστοιχη
κατηγορία τοπολογικών χώρων είναι ομαλή. Η τελευταία είναι καρτεσιανά 
κλειστή (δηλαδή κλειστή ως προς χώρους συναρτήσεων).
Σε αυτήν την κατεύθυνση, αναφορικά με τα locales, δείχνουμε την 
αναγκαία συνθήκη ότι ο συναρτητής του γινομένου
με κάποιο αντικείμενο της CGHLoc διατηρεί συν-όρια.


Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022, ώρα 14:00-15:00.

Ομιλήτρια: Δήμητρα Α. Καρατζιά, υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος 
Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Τίτλος ομιλίας: Στοχαστική ανάλυση συστημάτων με γραμμικές και μη 
γραμμικές συσκευές ελέγχου ταλαντώσεων

Περίληψη της ομιλίας:

Οι ταλαντώσεις που εμφανίζουν οι κατασκευές είναι εν γένει 
ανεπιθύμητες. Ο έλεγχος τους επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση ειδικών 
συσκευών, που συνδέονται σε ένα επιλεγμένο σημείο της κατασκευής. Οι 
συσκευές αυτές διακρίνονται γενικά σε τρεις κατηγορίες: τις παθητικές, 
τις ενεργητικές και τις ημι-ενεργητικές, με τις παθητικές να 
παρουσιάζουν πλεονέκτημα έναντι των άλλων δύο λόγω χαμηλότερου κόστους 
εγκατάστασης και συντήρησης. Στην παρούσα διατριβή διερευνήθηκε η 
απόδοση γραμμικών και μη γραμμικών παθητικών συσκευών ελέγχου των 
ταλαντώσεων λαμβάνοντας υπόψη τόσο την αβεβαιότητα στη φόρτιση όσο και 
στις παραμέτρους του δυναμικού συστήματος.

Στο πρώτο μέρος της διατριβής, τα υπό εξέταση δυναμικά συστήματα 
αποτελούνται από την συσκευή ελέγχου των ταλαντώσεων η οποία είναι 
προσαρτημένη στην οροφή ενός μονοβάθμιου γραμμικού ταλαντωτή όταν η 
στήριξη του υποβάλλεται σε τυχαία δυναμική φόρτιση, που περιγράφεται 
από μια στοχαστική διαδικασία τύπου λευκού θορύβου. Αρχικά, 
υπολογίστηκαν τα στατιστικά χαρακτηριστικά της απόκρισης του γραμμικού 
ταλαντωτή στον οποία συνδέεται η παθητική μη γραμμική συσκευή ελέγχου 
NES (Nonlinear Energy Sink - Μη γραμμικός Ενεργειακός Ελκυστής) με 
κυβική μη γραμμικότητα δυσκαμψίας. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης 
συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα της γραμμικής συσκευής ελέγχου LMD 
(Linear Mass Damper - Γραμμικός Αποσβεστήρας Μάζας). Στη συνέχεια, 
διερευνήθηκε η απόδοση μιας μη γραμμικής συσκευής NES, η οποία 
εφοδιάζεται με στοιχεία τριβής ολίσθησης τύπου Coulomb (CNES) ή τύπου 
Bouc-Wen (FNES). Να σημειωθεί ότι τα στατιστικά χαρακτηριστικά- οι 
διασπορές- των μη γραμμικών συστημάτων υπολογίζονται με τη Μέθοδο της 
Στατιστικής Γραμμικοποίησης (Statistical Linearization Method) και 
επαληθεύονται με τη Μέθοδο Monte Carlo (Monte Carlo Method).

Στο δεύτερο μέρος της διατριβής, μελετήθηκαν γραμμικά και μη γραμμικά 
δυναμικά συστήματα λαμβάνοντας υπόψη τις αβεβαιότητες των παραμέτρων 
τους. Τα συστήματα αυτά αποτελούνται από τη συσκευή ελέγχου 
προσαρτημένη στην κορυφή ενός μονοβάθμιου γραμμικού ταλαντωτή όταν 
αυτός υποβάλλεται σε πλήγμα. Η απόδοση των συστημάτων ελέγχεται μέσω 
της ανηγμένης ενέργειας απορρόφησης ως προς την αρχική ενέργεια του 
συστήματος. Διερευνήθηκαν γραμμικοί μονοβάθμιοι ταλαντωτές με 
προσαρτημένες συσκευές ελέγχου LMD και FNES στην οροφή τους. Επίσης, 
μελετήθηκε και μια μη γραμμική παθητική συσκευή ελέγχου με 
ενσωματωμένα στοιχεία αρνητικής στιβαρότητας και υστέρησης, η οποία 
ονομάζεται HNES (Hysteretic Nonlinear Energy Sink – Υστερητικός Μη 
γραμμικός Ενεργειακός Ελκυστής). Η αξιοπιστία του εν λόγω συστήματος, 
εξετάστηκε μέσω του δείκτη αξιοπιστίας (reliability index) για 
συγκεκριμένα ποσοστά ανηγμένης ενέργειας απορρόφησης, θεωρώντας ως 
αβεβαιότητες διάφορες παραμέτρους του δυναμικού συστήματος (την 
ιδιοσυχνότητα του γραμμικού ταλαντωτή, την παράμετρο 𝛼 του μοντέλου 
Bouc- Wen, και το συνδυασμό τους).

Τέλος, χρήσιμα συμπεράσματα προέκυψαν σχετικά με την επίδραση των 
αβεβαιοτήτων στην απόδοση γραμμικών και μη γραμμικών συστημάτων, 
αναδεικνύοντας τη σημαντικότητα των συσκευών ελέγχου των ταλαντώσεων.


Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022, ώρα 14:00-15:00.

Ομιλητής: Γιώργος Σακελλάρης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τίτλος ομιλίας: Εκτιμήσεις αναλλοίωτες στις αλλαγές κλίμακας για 
δευτεροβάθμιες ελλειπτικές εξισώσεις με όρους χαμηλότερης τάξης σε 
βέλτιστους χώρους

Περίληψη της ομιλίας:

Θα μιλήσουμε για θεωρία ομαλότητας λύσεων δευτεροβάθμιων μερικών 
διαφορικών εξισώσεων. Θα επικεντρωθούμε σε τελεστές της μορφής 
$\mathcal{L}u=-\text{div}(A\nabla u+bu)+c\nabla u+du$ σε περιοχές 
$\Omega\subseteq\mathbb R^n$, όπου $n\geq 3$, υποθέτοντας ότι ο $A$ 
είναι ελλειπτικός και φραγμένος.

Ξεκινώντας από το 19ο πρόβλημα του Hilbert και το ερώτημα της 
ομαλότητας ελαχιστοποιητών  συναρτησοειδών, θα δούμε με ποιον τρόπο 
εμφανίζεται ο τελεστής $\mathcal{L}_0u=-\text{div}(A\nabla u)$ και τα 
κλασσικά αποτελέσματα για λύσεις της $\mathcal{L}_0u=0$. Γενικεύοντας 
αυτά τα αποτελέσματα, θα αναλύσουμε τις βέλτιστες υποθέσεις για τους 
συντελεστές χαμηλότερης τάξης οι οποίες μας εγγυώνται ``καλές" 
εκτιμήσεις, και θα οδηγηθούμε με φυσιολογικό τρόπο στη θεώρηση χώρων 
Lorentz.

Οι εκτιμήσεις μας θα είναι αναλλοίωτες στις αλλαγές κλίμακας, και δεν 
θα υπάρχει καμία υπόθεση κανονικότητας για το $\partial\Omega$. 
Επιπλέον, ο $\mathcal{L}$ δεν θα είναι απαραίτητα coercive, και οι 
όροι χαμηλότερης τάξης δεν θα είναι αναγκαστικά ``μικροί" σε κάποια 
νόρμα.


Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 14:00-15:00.

Ομιλητής: Ανδρέας Σάββας-Χαλιλάι, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα 
Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τίτλος ομιλίας: Ροή μέσης καμπυλότητας και ομοτοπικός τύπος 
απεικονίσεων μεταξύ σφαιρών.

Περίληψη της ομιλίας: Η ροή μέσης καμπυλότητας είναι μια διαδικασία 
παραμόρφωσης
ενός υποπολυπτύγματος στη διεύθυνση του διανύσματος της μέσης 
καμπυλότητάς της.
Στην ομιλία θα παρουσιάσω κοινά αποτελέσματα με τους R. Assimos (Hannover) και
K. Smoczyk (Hannover) και θα δείξω πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ροή 
μέσης καμπυλότητας
για την απόδειξη τοπολογικών αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, θα εστιάσω 
στο παρακάτω:

Πρόβλημα (Gromov): Είναι αλήθεια ότι ο Ιακωβιανός μιας διαφορίσιμης 
απεικόνισης
μεταξύ δύο σφαιρών καθορίζει και τον ομοτοπικό τύπο της;


Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 14:00-15:00.

Ομιλητής: Παύλος Κασσωτάκης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τίτλος ομιλίας: Non-Abelian hierarchies of compatible maps,
associated integrable difference systems and Yang-Baxter maps.

Περίληψη της ομιλίας: We introduce families of non-Abelian compatible maps
associated with Nth order discrete spectral problems. In that respect we
have hierarchies of families of compatible maps that in turn are associated
with hierarchies of set-theoretical solutions of the 2-simplex equation
a.k.a Yang-Baxter maps. Furthermore, these hierarchies are naturally
associated with integrable difference systems with variables defined
on edges of an elementary cell of the Ζ2 graph, that in turn lead to,
Backlund related hierarchies of difference systems with variables defined
on vertices of the same cell.


Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023. Ώρα: 15:00-16:00.

Ομιλητής: κ. Εμμανουήλ Πιντέλας, Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος 
Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Τίτλος ομιλίας: Intrinsic Interpretable Machine Learning Frameworks 
for Image Classification

Περίληψη της ομιλίας:


Η κύρια εστίαση αυτής της διδακτορικής διατριβής είναι η ανάπτυξη 
συστημάτων μηχανικής μάθησης για εφαρμογές ταξινόμησης εικόνων που 
είναι αξιόπιστα, με μεγάλη ακρίβεια πρόβλεψης, και παράλληλα εξηγήσιμα 
με ικανότητα ερμήνευσης των αποφάσεών τους.
Συγκεκριμένα, επινοήσαμε και αναπτύξαμε νέες καινοτόμες τεχνικές 
Εξόρυξης Δεδομένων και Εξόρυξης Χαρακτηριστικών, προκειμένου να 
δημιουργήσουμε μοντέλα μηχανικής μάθησης με Εγγενή 
Ερμηνεύσιμα/Εξηγήσιμα μοντέλα για εφαρμογές αναγνώρισης εικόνων. Τα 
πειραματικά μας αποτελέσματα αποκάλυψαν την αποτελεσματικότητα των 
προτεινόμενων μεθόδων. Οι γενικές κύριες ερευνητικές συνεισφορές μας 
συνοψίζονται ως εξής:
        •       Παρουσιάσαμε και αναπτύξαμε νέα Πλαίσια Ερμηνεύσιμης Μηχανικής 
Μάθησης με έμφαση σε εφαρμογές ταξινόμησης εικόνων, τα οποία 
επιτυγχάνουν συγκρίσιμη ακρίβεια απόδοσης σε σύγκριση με τα σύγχρονα 
μοντέλα CNNs μαύρου κουτιού. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα 
μοντέλα μας είναι εγγενώς ερμηνεύσιμα, οι επιδόσεις αυτές θεωρούνται 
αξιοσημείωτες.
        •       Προτείναμε Πλαίσια Μηχανικής Μάθησης με τα υψηλότερα πρότυπα 
επεξηγηματικότητας σε σύγκριση με τις σύγχρονες μεθόδους ερμηνείας της 
ταξινόμησης εικόνων, παρέχοντας εξηγήσεις υψηλής ποιότητας, απολύτως 
ουσιαστικές με ανθρώπινους όρους, που πληρούν όλα τα κριτήρια που 
απαιτούνται για την εμπιστοσύνη σε πραγματικές εφαρμογές.
        •       Οι ερευνητικές μας ιδέες μπορούν να συμβάλουν γενικά στον τομέα της 
ερμηνεύσιμης μηχανικής μάθησης για την ανάπτυξη επεξηγήσιμων, 
αξιόπιστων και αξιόπιστων συστημάτων λήψης αποφάσεων σε ορισμένες από 
τις πιο απαιτητικές προς ερμηνεία εφαρμογές πρόβλεψης, όπως η 
ταξινόμηση εικόνων.

Παρασκευή 5 Μαΐου 2023. Ώρα: 18:00-19:00.

Ομιλητής: Διονύσιος Μαντζαβίνος, Associate Professor, Department of 
Mathematics, University of Kansas

Τίτλος ομιλίας: Initial-boundary value problems for the nonlinear 
Schrödinger equation in one and two dimensions

Περίληψη της ομιλίας:

A method for establishing the Hadamard well-posedness (existence, 
uniqueness, and continuous dependence of solution on the data) of 
dispersive partial differential equations in the setting of 
initial-boundary value problems has been developed in recent years by 
Athanassios Fokas, Alex Himonas and the speaker. In this talk, new 
developments via this method are discussed in the context of the 
nonlinear Schrödinger equation and, more specifically, for boundary 
conditions of Robin type in one as well as in two spatial dimensions. 
The Neumann problem is also covered as a special case. A key role in 
the analysis is played by the solution formulae for the linear 
Schrödinger equation obtained via Fokas's unified transform, which are 
used for establishing suitable linear estimates that are then combined 
with a contraction mapping argument to yield well-posedness for the 
nonlinear problems.


Τετάρτη 17 Μαΐου 2023. Ώρα 14:00-15:00.

Ομιλητής: Αλέξανδρος Καραγρηγορίου, Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής 
και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου.

Τίτλος ομιλίας: Μέτρα απόκλισης: Ένα πολυεργαλείο στατιστικής 
συμπερασματολογίας

Περίληψη της ομιλίας:

Στην ομιλία αυτή παρουσιάζονται διάφορα μέτρα απόκλισης, 
συμπεριλαμβανομένης μιας
τροποποιημένης γενικής κατηγορίας μέτρων και εξετάζονται ζητήματα 
μοντελοποίησης
και στατιστικής συμπερασματολογίας κυρίως σε σχέση με ελέγχους καλής 
προσαρμογής
καθώς και κριτηρίων επιλογής μοντέλων.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος θα τεθεί η περίπτωση πολυωνυμικών 
πληθυσμών όπου
εμφανίζονται κελιά μηδενικής συχνότητας. Προτείνονται και μελετώνται 
κατάλληλοι
εκτιμητές των εμπλεκομένων παραμέτρων και προτείνεται κατάλληλη στατιστική
ελεγχοσυνάρτηση διπλού δείκτη. Τα ασυμπτωτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται κάτω
από δύο σενάρια, αυτό του λανθασμένου προσδιορισμού του μοντέλου καθώς 
και εκείνου
όπου το υποθετικό παραμετρικό μοντέλο έχει οριστεί ορθά. Η συμπεριφορά της
προτεινόμενης οικογένειας εκτιμητών και της στατιστικής 
ελεγχοσυνάρτησης εξετάζονται,
μέσω μιας εκτενούς μελέτης προσομοίωσης, όχι μόνο για συνήθη δεδομένα 
αλλά και για
δεδομένα υπό μόλυνση (contaminated data).

Ανοικτά προβλήματα που σχετίζονται με τη Θεωρία Αξιοπιστίας (π.χ. 
υπολειπόμενη και παρελθούσα ζωή),
την Ανάλυση Επιβίωσης (δηλ. υπό λογοκρισία) και την Ανάλυση Δεδομένων, 
θα συζητηθούν εν συντομία.

Λέξεις κλειδιά: Μέτρα Απόκλισης, Εκτίμηση, Έλεγχοι Καλής Προσαρμογής, 
Κριτήρια Επιλογής Μοντέλων,
Κελιά Μηδενικής Συχνότητας, Δεδομένα υπό μόλυνση.

17.12.2020     Γενικό Σεμινάριο Τμήματος
       
      Η κ. Παρασκευή Α. Τσούτσα, Υποψήφια Διδάκτορας του Τμήματος, θα παρουσιάσει τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Ένα Διευρυμένο Μοντέλο Σύνθεσης Υπηρεσιών Ιστού με Συνεργατική Σημασιολογία" στη διαδικτυακή αίθουσα του SfB https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/ragos/QQD0HI2A την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου και ώρα 13:00 (Περισσότερα...)

 

10.06.2020     Γενικό Σεμινάριο του Τμήματος
       
      Η κ. Βασιλική Καρυώτη, Επικουρος Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, θα δώσει διάλεξη με τίτλο "Ανίχνευση Απομονωμένης Χρονοσειράς σε ένα Σύνολο Χρονοσειρών" την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 13:00 μέσω e:presence. (Περισσότερα...)

 

11.02.2020     Γενικό Σεμινάριο Τμήματος
       
      Ο κ. Σταμάτιος-Άγγελος Ν. Αλεξανδρόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος, θα παρουσιάσει τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Ανάπτυξη και θεμελίωση νέων μεθόδων Υπολογιστικών Μαθηματικών στην Υπολογιστική Νοημοσύνη" την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου και ώρα 13:00 στην αίθουσα 235. (Περισσότερα...)

 

10.02.2020     Γενικό Σεμινάριο Τμήματος
       
      Ο κ. Σταμάτης Κάρλος, Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος, θα παρουσιάσει τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Ανάπτυξη Πρωτότυπων Μερικώς Επιβλεπόμενων Αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης" τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου και ώρα 13:00 στην αίθουσα 235. (Περισσότερα...)

 

23.01.2020     Γενικό Σεμινάριο Τμήματος
       
      Ο κ. Δημήτριος Ραζής, Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος, θα παρουσιάσει τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Μη Γραμμικά Κύματα στη Ροή Κοκκώδους Ύλης" την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου και ώρα 13:00 στην αίθουσα 342. (Περισσότερα...)

 

15.01.2020     Γενικό Σεμινάριο Τμήματος
       
      Ο κ. Ζήσιμος Μπραέσσας, Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος, θα παρουσιάσει τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Οι αντιλήψεις των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου για την τυχαιότητα και την πιθανότητα μέσω των ‘δυνητικών κόσμων’ τους" την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου και ώρα 13:00 στην αίθουσα 342. (Περισσότερα...)

 

19.12.2019     Γενικό Σεμινάριο Τμήματος
       
      Ο κ. Γεώργιος Κωστόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος, θα παρουσιάσει τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Ανάπτυξη πρωτότυπων αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης για χρήση σε εκπαιδευτικά δεδομένα και σε Συστήματα Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Περιεχομένου" την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου και ώρα 13:00 στην αίθουσα 235. (Περισσότερα...)

 

13.12.2019     Γενικό Σεμινάριο Τμήματος
       
      Ο κ. Ιωάννης ΔημητρακόπουλοςΜεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, θα δώσει διάλεξη με τίτλο "Στρατηγικές Ισορροπίας σε Μαρκοβιανές Ουρές Αναμονής με Ασταθή  Μηχανισμό Πληροφόρησης" την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου και ώρα 13:00 στην αίθουσα 342. (Περισσότερα...)

 

12.12.2019     Γενικό Σεμινάριο Τμήματος
       
      Ο κ. Sigmundur Gudmundsson, Καθηγητής στο Department of Mathematics, Lund University, Sweden, θα δώσει διάλεξη με τίτλο "Complex-Valued Harmonic Morphisms from Lie Groups and Symmetric Spaces" την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου και ώρα 13:00 στην αίθουσα 342.

 

11.12.2019     Γενικό Σεμινάριο Τμήματος
       
      Ο κ. Επαμεινώνδας Κεχαγιάς, Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, θα δώσει διάλεξη με τίτλο "Η εξέλιξη της Αλγεβρικής Τοπολογίας και εφαρμογές" την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου και ώρα 13:00 στο αμφιθέατρο ΑΘΕ12. 

 

10.12.2019     Γενικό Σεμινάριο Τμήματος
       
      Ο κ. Ιωάννης Πλατής, Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, θα δώσει διάλεξη με τίτλο "Bisectors in the Heisenberg group" την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου και ώρα 13:00 στην αίθουσα 342. 

 

18.11.2019     Διάλεξη με τίτλο "Generalized Compounding: Reconciling Kelly and Samuelson"
       
      Ο κ. Umberto Cherubini, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Department of Economics, University of Bologna, θα δώσει διάλεξη με τίτλο "Generalized Compounding: Reconciling Kelly and Samuelson" τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου και ώρα 13:00 στην αίθουσα 342.

 

06.11.2019     Γενικό Σεμινάριο Τμήματος
       
      Ο κ. Γεώργιος Πρίνος,Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος, θα παρουσιάσει τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Μελέτη στατιστικών συγκλίσεων και Ι-συγκλίσεων  σε Τοπολογικούς Χώρους" την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου και ώρα 13:00 στην αίθουσα 342. (Περισσότερα...)

 

04.11.2019     Γενικό Σεμινάριο Τμήματος
       
      Ο κ. Konstantin Kozlov, Καθηγητής στο Moscow State University (M.V. Lomonosov), στα πλαίσια επίσκεψης με το πρόγραμμα Erasmus+, θα δώσει διάλεξη με τίτλο "Homogeneous spaces and topological transformation groups" τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου και ώρα 13:00 στην αίθουσα 342. (Περισσότερα...)

 

31.10.2019     Γενικό Σεμινάριο Τμήματος
       
      Ο κ. Βασίλειος Ρόθος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, θα δώσει διάλεξη με τίτλο "Wave Propagation in Nonlinear Implicit Lattices (Κύματα σε μη γραμμικά πλέγματα)" την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου και ώρα 13:00 στην αίθουσα 342. 

 

30.10.2019     Γενικό Σεμινάριο Τμήματος
       
      Η κ. Φωτεινή Σερέτη,Υποψήφια Διδάκτορας του Τμήματος, θα παρουσιάσει τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Μελέτη της Θεωρίας Διαστάσεων στην περιοχή των Τοπολογικών Χώρων και των Δικτυωτών" την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου και ώρα 13:00 στην αίθουσα 342. (Περισσότερα...)

 

24.10.2019     Γενικό Σεμινάριο Τμήματος
       
      Ο κ. Βασίλειος Ρόθος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, θα δώσει διάλεξη με τίτλο "Wave Propagation in Nonlinear Implicit Lattices (Κύματα σε μη γραμμικά πλέγματα)" την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου και ώρα 13:00 στην αίθουσα 342. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ. 

 

18.09.2019     Γενικό Σεμινάριο Τμήματος
       
      Ο κ. Γιώργος Τσαπόγας, Καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα δώσει διάλεξη με τίτλο "Γεωμετρία Hilbert" την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:00 στην αίθουσα 342.

 

11.09.2019     Γενικό Σεμινάριο Τμήματος
       
      Ο κ. Γιώργος Γαλάνης, Καθηγητής στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, θα δώσει διάλεξη με τίτλο "Γεωμετρία της Πληροφορίας (Information Geometry) και εφαρμογές σε μοντέλα προσομοίωσης και ανάλυσης δεδομένων" την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:00 στην αίθουσα 342. (Περισσότερα...)

 

19.06.2019     Γενικό Σεμινάριο Τμήματος
       
      Η κ. Φωτεινή Μεγάλου,Υποψήφια Διδάκτορας του Τμήματός, θα παρουσιάσει τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Η κατανόηση της έννοιας του ορίου πραγματικών συναρτήσεων δύο μεταβλητών σε πανεπιστημιακό επίπεδο" την Τετάρτη 19 Ιουνίου και ώρα 13:00 στην αίθουσα 342. (Περισσότερα...)

 

06.06.2019     Γενικό Σεμινάριο Τμήματος
       
      Ο κ. Alin Pohoata, Lecturer στο Valahia University Targoviste, στα πλαίσια επίσκεψης με το πρόγραμμα Erasmus+, θα δώσει διάλεξη με τίτλο "Mathematical models used for the developing of the ROKIDAIR  air pollution monitoring system" την Πέμπτη 6 Ιουνίου και ώρα 15:00 στην αίθουσα 342. (Περισσότερα...)

 

17.04.2019     Σειρά διαλέξεων με τίτλο "Η χρήση Python και Sage στην Θεωρία Αριθμών"
       
      Ο κ. Fredrik Stromberg, Επίκουρος Καθηγητής στο School of Mathematical Sciences, University of Nottingham, θα δώσει σειρά διαλέξεων με τίτλο "Η χρήση Python και Sage στην Θεωρία Αριθμών" την Τετάρτη 17 Απριλίου και ώρα 14:00 - 16:00 και την Πέμπτη 18 Απριλίου και ώρα 16:00 - 18:00. Οι διαλέξεις (στην Αγγλική γλώσσα) θα γίνουν στο Εργαστήριο Η/Υ 035. Μπορείτε να φέρετε τον φορητό υπολογιστή σας.

 

17.04.2019     Διάλεξη με τίτλο "Modular forms και μια εικασία των Mazur, Rubin και Stein"
       
      Ο κ. Νίκος Διαμάντης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο School of Mathematical Sciences, University of Nottingham, θα δώσει διάλεξη με τίτλο "Modular forms και μια εικασία των Mazur, Rubin και Stein" την Τετάρτη 17 Απριλίου και ώρα 13:00 στην αίθουσα 342.

 

03.04.2019     Γενικό Σεμινάριο Τμήματος
       
      Ο κ. Mancho Manev, Καθηγητής στο Plovdiv University "Paisii Hilendarski", στα πλαίσια επίσκεψης με το πρόγραμμα Erasmus+, θα δώσει διάλεξη με τίτλο "On manifolds with almost hypercomplex structures and almost contact 3-structures, equipped with metrics of Hermitian-Norden type" την Τετάρτη 3 Απριλίου και ώρα 13:00 στην αίθουσα 342. (Περισσότερα...)

 

25.02.2019     Γενικό Σεμινάριο Τμήματος
       
      Ο κ. Βασίλειος Νεστορίδης, Ομότιμος Καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), θα δώσει διάλεξη με τίτλο "Προσεγγίσεις τύπου Mergelyan σε πολλές μιγαδικές μεταβλητές και μιά καινούργια άλγεβρα συναρτήσεων" τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου και ώρα 13:00 στην αίθουσα 342.
keyboard_arrow_up