Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Μαθηματικών

“We’ve taught you that the earth is round,
that red and white make pink,
and something else that matters more,
we’ve taught you how to think.” 

Dr. Seuss (Hooray for Diffendoofer Day)

Αγαπητοί/ές πρωτοετείς

Σας καλωσορίζω στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Καλείστε να σπουδάσετε μια επιστήμη που είναι όχι μόνο ιδιαίτερα απαιτητική αλλά και εξόχως συναρπαστική, όμορφη και χρήσιμη. Στο Τμήμα μας θα έχετε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα καλό υπόβαθρο βασικής μαθηματικής γνώσης αλλά και να εξειδικεύσετε τις επιλογές σας σε συγκεκριμένες περιοχές της μαθηματικής επιστήμης. Αν τα μαθηματικά ήταν η πρώτη επιλογή για τις σπουδές σας, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μη σας απογοητεύσουμε. Αν όχι, σας παροτρύνω να κάνετε μια συνειδητή προσπάθεια να μελετήσετε, να εκτιμήσετε και εν τέλει να αγαπήσετε τη «Βασίλισσα των Επιστημών».

Οι δυσκολίες που θα αντιμετωπίσετε στο πρόγραμμα έχουν οξυνθεί λόγω της πανδημίας, της οικονομικής κρίσης και των λανθασμένων επιλογών που έχουν γίνει διαχρονικά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ελπίζουμε όμως ότι, με την προσωπική σας προσπάθεια και τη δική μας καθοδήγηση, θα βρείτε τον βηματισμό σας στο Τμήμα μας και θα ανταμειφθείτε με τα ουσιαστικά και τυπικά εφόδια που είναι σε θέση να σας παράσχει.

Καλή αρχή και καλή συνέχεια!

 

Εγγραφή Πρωτοετών
Τα ονόματα των φοιτητών που εισάγονται στο Τμήμα, σύμ­φωνα με τα αποτελέσματα των Γενικών Εξετάσεων και των Απολυτηρίων Εξετάσεων του Ενιαίου Λυκείου (συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών ειδικών κατηγοριών), γνωστο­ποιούνται με ανακοινώσεις δημόσια αναρτημένες σε πινακίδες των Λυκείων των υποψηφίων. Η πρόσκληση για την εγγραφή τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που καθορίζονται από απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ανακοινώνεται από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Παράλληλα, οι νεοεισαχθέντες φοιτητές, μέσω της πλατ­φόρμας του Ψηφιακού Άλματος του Πανεπιστημίου Πατρών οφείλουν να εγγράφονται στην Ηλεκτρονική Γραμματεία, προκειμένου, μετά τη συμπλήρωση των ζητούμενων στοιχείων, να μπορεί να διεκπεραιωθεί η διαδικασία χορήγησης αριθμού μητρώου φοιτητή, έκδοσης πιστοποιητικών εγγραφής για κάθε νόμιμη χρήση και χορήγησης των απαραίτητων κωδικών πρόσβασης (Username/Password) στις Υπηρεσίες Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών (@upnet.gr) και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και επιλογής των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων Εύδοξος.
Για τεχνική υποστήριξη κατά τη διαδικασία καταχώρισης των δεδομένων στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών, οι νεοεισαχθέντες φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέ­φωνα 2610962632, 2610962633 και 2610962636 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής πρόσβασης, οι νεοεισαχθέντες φοιτητές μπορούν να εξυπηρετηθούν στο Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματός μας (αίθουσες Β/Μ Ο.35 έως Ο.40).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στη Γραμματεία του Τμήματος: κ. Θωμοπούλου (email: mthomopoulou@math.upatras.gr), κ. Πολυχρονάκη (email: eutuxia@math.upatras.gr).

Ενημερώνεστε επίσης στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ: https://www.minedu.gov.gr/ και την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών: https://www.upatras.gr/foitites/protoeteis/

Φοιτητική Ιδιότητα

Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται με την αρχική εγγραφή στο Τμήμα Μαθηματικών και αποβάλλεται με την λήψη του Πτυχίου Μαθηματικών, πλην περιπτώσεων παροδικής ανα­στολής της φοίτησης, πειθαρχικής ποινής ή αιτήματος δια­γραφής. Οι φοιτητές του Τμήματός μας θεωρούνται πλήρους φοίτησης.

 

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα
Μετά την εγγραφή του ο φοιτητής, πρέπει να υποβάλλει ηλεκ­τρονική αίτηση στον ιστότοπο http://academicid.minedu.gov.gr προκειμένου να του χορηγηθεί Ακαδημαϊκή Ταυτότητα. Για την είσοδο στο σύστημα, χρησιμοποιείται ο λογαριασμός πρόσ­βασης στις υπηρεσίες τηλεματικής του Ιδρύματος (@upnet.gr) που δίνεται κατά την εγγραφή των φοιτητών στο Τμήμα. Η ταυτότητα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα και να καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο) για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, π.χ. μειωμένα εισιτήρια ή και ελεύ­θερη είσοδο σε πολλούς κινηματογράφους, θέατρα, μουσεία και διάφορα πολιτιστικά ιδρύματα. Οι ταυτότητες παραδί­δονται στο σημείο παραλαβής που έχει επιλέξει ο κάθε φοι­τητής κατά την υποβολή της αίτησής του, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

 

@student.math.upatras.gr
Στους φοιτητές χορηγείται επίσης λογαριασμός email και στο Τμήμα Μαθηματικών (@student.math.upatras.gr). Προσοχή: ο λογαριασμός αυτός είναι διαφορετικός από εκείνον των υπηρεσιών τηλεματικής του Ιδρύματος και πρέπει να χρησι­μοποιείται για την πρόσβαση στα τερματικά του Εργαστηρίου Η/Υ & Εφαρμογών (στις αίθουσες B/M 0.35-0.36, 0.15 και 0.39-0.40), το e-Class του Τμήματος (πιστοποίηση), το WiFi δίκτυο, την FTP πρόσβαση στον λογαριασμό για την δημιουρ­γία σελίδων, τη δημιουργία ηλεκτρονικών καταλόγων αλληλο­γραφίας ανά έτος εισαγωγής, κ.λπ.

 

Σύμβουλος Σπουδών
Σε κάθε πρωτοετή φοιτητή ορίζεται ένας από τους καθηγητές του τμήματος ως ο "Σύμβουλος Καθηγητής του". Οι πρωτοετείς φοιτητές συναντώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα με τον ΣΚ τους. Οι φοιτητές θα πρέπει να αισθάνονται ελεύ­θεροι να συζητούν με τον ΣΚ τους οποιοδήποτε θέμα της ακαδημαϊκής τους ζωής που τους απασχολεί, π.χ. προβλή­ματα με μαθήματα, εργαστήρια, θέματα που αφορούν τον κανονισμό σπουδών, επιλογή μαθημάτων, ή ακόμη και προ­σωπικές δυσκολίες (οικογενειακά προβλήματα, προβλήματα υγείας) οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν τις σπουδές τους. Ο ΣΚ θα προσπαθεί, όσο είναι δυνατόν, να δίνει ή να προτείνει λύσεις στα τυχόν προβλήματα που προκύπτουν. Ο ΣΚ ενός φοιτητή παραμένει ο ίδιος μέχρι την περάτωση των σπουδών του.
Οι πρωτοετείς φοιτητές συναντώνται ως ομάδα με τον ΣΚ τους σε τρεις (3) προκαθορισμένες ημερομηνίες κατά τη διάρκεια κάθε εξαμήνου. Ο ΣΚ καθορίζει το πρόγραμ­μα των συναντήσεών του με τους φοιτητές σε τρόπο ώστε: (i) η πρώτη συνάντηση να γίνεται κατά τον 1ο μήνα κάθε εξαμή­νου, (ii) η δεύτερη στο μέσον του εξαμήνου, και (iii) η τρίτη κατά το τέλος του εξαμήνου και οπωσδήποτε μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να συγκαλούνται έκτακτες συναντήσεις εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο και από τα δύο μέρη, ή εφόσον το ζητήσει ο ΣΚ προκειμένου να συζητηθεί μείζον θέμα που αφορά στους φοιτητές. Προφανώς ο φοιτη­τής μπορεί, όποτε χρειαστεί, να επικοινωνήσει και κατ' ιδίαν με τον ΣΚ του. Το περιεχόμενο των συζητήσεων είναι απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα του φοιτητή προστατεύονται από τον Καθηγητή. Από το Β΄ έτος σπουδών και μετά δεν θα υπάρχουν τακτικές συναντήσεις, αλλά συνιστάται να γίνεται τουλάχιστον μία συνάντηση ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο.

 

Μετεγγραφές
Τα θέματα μετεγγραφών και μετακινήσεων φοιτητών ρυθμίζονται πλέον από τις διατάξεις της υπ' αριθ. 142413/19.10.2020 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4617/20.10.2020, τ. Β'). Η διαδικασία διεκπεραιώνεται απ' ευθείας από το Υ.ΠΑΙ.Θ. και τα δικαιολογητικά ελέγχονται από το Τμήμα.

 

keyboard_arrow_up