Ανάλυση Επιβίωσης και Στατιστική Θεωρία Αξιοπιστίας
Περιγραφή

Βασικές έννοιες ανάλυσης επιβίωσης και αξιοπιστίας. Αποκοπή και περικοπή δεδομένων. Βασικές συναρτήσεις: συνάρτηση αξιοπιστίας ή επιβίωσης, συνάρτηση διακινδύνευσης, μέση υπολοιπόμενη διάρκεια ζωής κ.ά.
Μη παραμετρική εκτίμηση. Εκτιμήτρια Kaplan-Meier, εκτιμήτρια Nelson-Aalen. Έλεγχος log-rank. Γραφικοί έλεγχοι.
Παραμετρικά μοντέλα και κατανομές διάρκειας ζωής. Γάμμα, Weibull, Gumbel, Λογαριθμολογιστική κ.ά. Προσαρμογή μοντέλων με τη μέθοδο μέγιστης πιθανοφάνειας. Έλεγχοι καλής προσαρμογής.
Μοντέλα παλινδρόμησης για δεδομένα διάρκειας ζωής. Μοντέλα αναλογικής διακινδύνευσης, μοντέλα επιταχυνόμενης διακοπής και το ημι-παραμετρικό μοντέλο του Cox. Ανάπτυξη μοντέλου και διαγνωστικές μέθοδοι, υπόλοιπα Cox-Snell, υπόλοιπα Schoenfeld.
Ειδικά θέματα ανάλυσης επιβίωσης και αξιοπιστίας. Μοντέλα ετερογένειας, ανάλυση διαχρονικών δεδομένων (longitudinal data analysis) κ.ά.

Τομέας: Στατιστικής - Θεωρίας Πιθανοτήτων, Επιχειρησιακής Έρευνας
Συγγράμματα:

Πρόγραμμα Σπουδών:
Μεταπτυχιακό - MCDA
Εξάμηνο: Β
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 7,5
Ωρες Διδασκαλίας (Θ/Φ/Ε): 3/0/0
Κωδικός: MCDA112
Φοιτητές Erasmus: Όχι
keyboard_arrow_up