Το Παράρτημα Διπλώματος είναι προσωπικό έγγραφο το οποίο χορηγείται σε απόφοιτους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια και Α.Τ.Ε.Ι.) μαζί με το δίπλωμα ή το πτυχίο τους. Δεν υποκαθιστά τον τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία και δεν συνιστά  ένα αυτόματο σύστημα που εγγυάται την αναγνώριση του τίτλου σπουδών. Πρόκειται για ένα έγγραφο το οποίο αφενός δίνει περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το χορηγούμενο πτυχίο και αφετέρου περιγράφει με ακρίβεια τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχει αποκτήσει ο απόφοιτος. Το Παράρτημα Διπλώματος καθιστά κατ’ αυτόν τον τρόπο τον τίτλο σπουδών περισσότερο αναγνωρίσμο, κατανοήσιμο και συγκρίσιμο στο εξωτερικό και περιγράφει την ακαδημαϊκή πορεία και τα προσόντα που απέκτησε ο πτυχιούχος κατά την διάρκεια των σπουδών του. Η κατοχή του Παραρτήματος Διπλώματος μπορεί να εξασφαλίσει ευκολότερη πρόσβαση: α) σε ξένα Πανεπιστήμια προκειμένου για την συνέχιση των σπουδών σε ανώτερο επίπεδο, β) στην αγορά εργασίας του εξωτερικού, καθώς οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο έγγραφο γίνονται πολύ εύκολα κατανοητές από εργοδότες και οργανισμούς εκτός εθνικών συνόρων.

Το Παράρτημα Διπλώματος σχεδιάστηκε από την Ουνέσκο και το Συμβούλιο της Ευρώπης ενώ η εφαρμογή του ψηφίστηκε το 2004 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Απόφαση 2241/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με το ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων). 

Το Τμήμα Μαθηματικών χορηγεί Παράρτημα Διπλώματος σε όλους τους αποφοίτους του με έτος εισαγωγής 2015-2016 και μετέπειτα. Εκδίδεται αυτομάτως από τη Γραμματεία χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. (Η ημερομηνία έκδοσής του μπορεί να συμπίπτει ή να έπεται της ημερομηνίας χορήγησης του τίτλου σπουδών, αλλά δεν μπορεί να είναι προγενέστερη από αυτή).


Υποδείγματα:

keyboard_arrow_up