Διοίκηση ΠΜΣ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4485/2017 αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ είναι τα εξής:

  1. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών.
  2. Η Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών.
  3. Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ (ΣΕ).
  4. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών.
  5. Ο Διευθυντής Σπουδών του ΠΜΣ (ΔΜΣ).
  6. Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων.

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μαθηματικών τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο στο πρόγραμμα και εκλέγονται από τη Συνέλευση για διετή θητεία. Η ΣΕ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος. Ο Διευθυντής Σπουδών προεδρεύει της Συντονιστικής Επιτροπής και εισηγείται κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος.

Για τη διετία από 01/9/2022 έως 31/8/2024 η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ «Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων» αποτελείται από τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ:

Νικόλαος Τσάντας, Καθηγητής Διευθυντής του ΠΜΣ                                                                                                                                                                                                      
Σωτήριος Κωτσιαντής, Επίκουρος Καθηγητής Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ                                                                                                                                                                                                      
Ευφροσύνη Μακρή, Καθηγήτρια                                                                                                                                                                                                        
Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής                                                                                                                                                                                                        
Δημήτριος Καββαδίας, Επίκουρος Καθηγητής                                                                                                                                                                                                        

 

Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας ΠΜΣ

keyboard_arrow_up