1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων (αγγλικός τίτλος "Computational and Statistical Data Analytics, MCDA") του Πανεπιστημίου Πατρών αναπτύσσεται με τη συνεργασία των Τομέων «Στατιστικής- Θεωρίας Πιθανοτήτων και Επιχειρησιακής Έρευνας» και «Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής» του Τμήματος Μαθηματικών. Η διδασκαλία των μαθημάτων βασίζεται στο ακαδημαϊκό προσωπικό των δύο συνεργαζόμενων ακαδημαϊκών μονάδων, το οποίο έχει αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο και εξειδίκευση στα επί μέρους διδασκόμενα αντικείμενα. Για την περαιτέρω ενδυνάμωση του προγράμματος προσκαλούνται και εξειδικευμένοι διδάσκοντες, εκτός των δύο συνεργαζόμενων μονάδων, οι οποίοι έχουν αναγνωρισμένη ερευνητική, εκπαιδευτική ή επαγγελματική συμβολή σε συγκεκριμένα διδασκόμενα αντικείμενα.

2. ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Το ΠΜΣ «Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων» έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένης διεπιστημονικής μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε θέματα διαχείρισης, αναπαράστασης και επεξεργασίας δεδομένων καθώς και τις σχετικές απαιτούμενες υπολογιστικές τεχνικές. Ειδικότερα, το ΠΜΣ MCDA αποσκοπεί:

 1. στη θεμελίωση γνώσης για μοντέλα ή/και εμπειρικές τεχνικές που αναπτύχθηκαν συνδυαστικά για την επεξεργασία δεδομένων, στον ευρύτερο επιστημονικό χώρο των μαθηματικών, της πληροφορικής και της στατιστικής,
 2. στην κατανόηση, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων διαφόρων τύπων με σύγχρονες αλγοριθμικές – υπολογιστικές τεχνικές,
 3. στη στατιστική και των συνθηκών εφαρμογής της σε διαφορετικά σύνολα δεδομένων με το σωστό, για την κάθε περίσταση, τρόπο,
 4. στην αναπαράσταση, αποθήκευση και παρουσίαση πολύπλοκων δεδομένων,
 5. στην ευέλικτη, αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση δεδομένων.


3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

Το ΜΠΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων» (MSc in Computational and Statistical Data Analytics).


4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κατ΄έτος μέχρι 30 πτυχιούχοι της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής Τμημάτων Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Οικονομίας & Διοίκησης. Γίνονται επίσης δεκτοί απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών, καθώς και Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η διαδικασία εισαγωγής (προϋποθέσεις και κριτήρια) περιγράφεται αναλυτικά στον κανονισμό λειτουργίας του προγράμματος.

5. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

 • Η διάρκεια του προγράμματος για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα με την ανώτατη διάρκεια ενεργούς φοίτησης να ανέρχεται στα έξι (6) εξάμηνα.
 • Δεν προβλέπεται δυνατότητα μερικής φοίτησης.
 • Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) υποχρεούνται να ανανεώνουν την εγγραφή τους ανά εξάμηνο μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας https://progress.upatras.gr. Η ανανέωση γίνεται μέσα στις αποκλειστικές προθεσμίες που ανακοινώνονται από την Γραμματεία του ΠΜΣ.

 

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 • Τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία με τη διδασκαλία τους να γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική γλώσσα.
 • Στο Α΄ εξάμηνο διδάσκονται τέσσερα (4) Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού. Στο Β΄ εξάμηνο διδάσκονται δύο (2) Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού και ένας αριθμός από Μαθήματα Επιλογής από τα οποία κάθε φοιτητής πρέπει να επιλέξει δύο (2). Στο Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτούνται ενενήντα (90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS). Από αυτές, τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα 4 υποχρεωτικά μαθήματα του Α΄ εξαμήνου (μαθήματα κορμού), τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα 4 μαθήματα του Β΄ εξαμήνου [: 2 υποχρεωτικά και 2 μαθήματα επιλογής] και τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του Γ΄ εξαμήνου. 
 • Αφού γίνει η ανανέωση εγγραφής του ΜΦ, με ανάλογη διαδικασία γίνεται από τον ΜΦ η δήλωση των μαθημάτων τα οποία σκοπεύει να παρακολουθήσει. Κάθε φοιτητής πρέπει να δηλώσει τριάντα (30) ECTS μονάδες (αντιστοιχούν σε τέσσερα (4) μαθήματα) στο Α’ και τριάντα (30) ECTS μονάδες (αντιστοιχούν σε τέσσερα (4) μαθήματα) στο Β’ εξάμηνο των σπουδών του. Μετά το Β’ εξάμηνο και μέχρι την προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια φοίτησης, ο ΜΦ μπορεί να δηλώνει ανά εξάμηνο και μαθήματα τα οποία οφείλει.
 • Η διδασκαλία κάθε μεταπτυχιακού μαθήματος διαρκεί τριάντα εννέα (39) διδακτικές ώρες οι οποίες γίνονται σε εβδομαδιαία βάση (13 εβδομάδες x 3 ώρες την εβδομάδα). Η διάρκεια της ώρας διδασκαλίας καθορίζεται στα σαράντα πέντε (45) πρώτα λεπτά με δεκαπέντε (15) λεπτά διάλειμμα.
 • Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τις πρωινές ώρες ή/και τις απογευματινές ώρες σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ. Η φοίτηση μπορεί να περιλαμβάνει παραδόσεις, σεμινάρια, ειδικές διαλέξεις, εργαστήρια, ατομικές ή/και συλλογικές εργασίες (προφορικές ή/και γραπτές).
 • H παρακολούθηση της διδασκαλίας των μαθημάτων και των ασκήσεων (εργαστηριακών, κλπ) είναι υποχρεωτική. Είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν απουσίες, ο μέγιστος αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/6 των μαθημάτων, ή των ασκήσεων, που πραγματοποιήθηκαν. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των απουσιών σε κάποιο μάθημα, ο ΜΦ δεν δικαιούται να εξετασθεί σε αυτό και είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει το μάθημα.

 

7. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Η επίδοση σε κάθε μάθημα αξιολογείται από τον/ους διδάσκοντα/ες και βαθμολογείται με την ισχύουσα, για τους προπτυχιακούς φοιτητές, κλίμακα βαθμολογίας. Συγκεκριμένα, οι βαθμοί που δίδονται, κυμαίνονται από μηδέν (0) μέχρι δέκα (10) με διαβαθμίσεις της ακέραιης ή μισής μονάδας. Προβιβάσιμοι βαθμοί είναι το 5 και οι μεγαλύτεροί του.
 • Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα ή υπέρβασης του ορίου απουσιών, ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει την παρακολούθησή του. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας σε μάθημα, ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα.
 • Δεν προβλέπεται επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου για τα μαθήματα και των δύο εξαμήνων.

 

8. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 • Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής ΔΕ είναι υποχρεωτική για τους ΜΦ. Δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή της με κάποια άλλη «πρόσφορη» επιστημονική διαδικασία για οποιονδήποτε λόγο.
 • Για κάθε ΜΦ ορίζεται από τη ΣΤ, στην αρχή του Γ’ εξαμήνου,  ένα μέλος ΔΕΠ, διδάσκων του ΠΜΣ «MCDA», ως επιβλέπων καθηγητής (ΕΚ) της διπλωματικής του εργασίας, μετά από αίτηση του ΜΦ και την σύμφωνη γνώμη του. Ο ΕΚ, ορίζει το θέμα της διπλωματικής εργασίας. Η έρευνα, συλλογή - επεξεργασία στοιχείων και τέλος η εκπόνηση της ΔΕ διενεργείται και ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια του Γ’ εξαμήνου
 • Η ΔΕ είναι αυστηρά ατομική, πρέπει να βρίσκεται θεματικά στο επιστημονικό πεδίο της Στατιστικής ή/και Πληροφορικής και να αποδεικνύει προχωρημένες θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες εμπειρικών εφαρμογών, κριτική σκέψη, και αναλυτικές - συνθετικές - ερευνητικές ικανότητες. Ενδεικτικά, μια Διπλωματική Εργασία μπορεί να συνίσταται σε: (i) Πρωτότυπη ερευνητική εργασία, (ii) Λεπτομερή απόδειξη ή επέκταση γνωστών συμπερασμάτων, η οποία δεν υπάρχει στη βιβλιογραφία, (iii) Έκθεση ενός θέματος, με τρόπο που να αποδεικνύει καλή γνώση και σε βάθος κατανόηση της σχετικής βιβλιογραφίας.
 • Μια ολοκληρωμένη ΔΕ πρέπει να απηχεί την ικανότητα του ΜΦ, να αναλάβει ανεξάρτητη και αυτόνομη ερευνητική πρωτοβουλία. Η ΔΕ θα πρέπει να δείχνει ότι ο φοιτητής είναι ενήμερος της σχετικής βιβλιογραφίας. Πρέπει να είναι επιμελημένη, γραμμένη γλωσσικά σωστά, τηρώντας τους βασικούς κανόνες της γραμματικής και της σύνταξης, ενώ δεν θα πρέπει να περιέχει τυπογραφικά ή άλλα σφάλματα. Η ΔΕ συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα με περίληψη αυτής σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Για την εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ορίζεται Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή, μετά από αίτηση του ΕΚ, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και ανήκουν στην ίδια ή συγγενή ειδικότητα με αυτή, στην οποία εκπονήθηκε η εργασία. Η εξέταση της διπλωματικής εργασίας γίνεται μόνον εφ’ όσον ο ΜΦ έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα μαθήματα του ΠΜΣ.
 • Η βαθμολόγηση της ΔΕ στηρίζεται στην αξιολόγηση ως προς το ερευνητικό της έργο, την επιστημονική μεθοδολογία απόκτησης των αποτελεσμάτων, την παρουσίαση βιβλιογραφικής αναδρομής και τη χρησιμότητα των ευρημάτων. Αξιολογείται επίσης ο τρόπος της γραπτής και προφορικής παρουσίασης και οι απαντήσεις του ΜΦ στις ερωτήσεις.

 

9. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Φοιτητών

 • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.
 • Οι φοιτητές δεν καταβάλλουν για τις σπουδές τους τέλη φοίτησης.
 • Οι ΜΦ οι οποίοι γίνονται δεκτοί στο παρόν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι υποχρεωμένοι:
  1. Να εγγράφονται και να κάνουν δήλωση μαθημάτων κάθε εξάμηνο φοίτησής τους, μέσα στις αποκλειστικές προθεσμίες που ανακοινώνει η Γραμματεία του ΠΜΣ.
  2. Να παρακολουθούν κανονικά και ανελλιπώς τα μαθήματα που επέλεξαν για κάθε εξάμηνο των σπουδών τους, υπογράφοντας στο παρουσιολόγιο.
  3. Να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτούμενες ασκήσεις, εργασίες, κ.λπ. για κάθε μάθημα.
  4. Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.
  5. Να συμπληρώνουν τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης κάθε μαθήματος που συμμετέχουν.
  6. Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.
  7. Να συμμετέχουν στο προπτυχιακό εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος με τη μορφή υποστήριξης των μελών ΔΕΠ σε επικουρικό έργο κατά τις ειδικότερες οδηγίες τους με την προϋπόθεση ότι, για την οποιαδήποτε προσφορά τους υπάρχει χρηματική αμοιβή.
 • Η παροχή εκπαιδευτικού έργου από ΜΦ του ΤΜ σε άλλους φοιτητές του ιδίου Τμήματος, χωρίς ανάθεση από την Συνέλευση του Τμήματος, είναι αντιδεοντολογική.


10. Απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

 • Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και λαμβάνει το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όταν εκπληρώσει όλες τις, υπό του Προγράμματος και του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές του Πανεπιστημίου Πατρών, προβλεπόμενες υποχρεώσεις.
 • Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο των μαθημάτων του ΠΜΣ και της Διπλωματικής Εργασίας (η στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων και της διπλωματικής εργασίας) και υπολογίζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου.
 • Προκειμένου να συμμετάσχουν στην τελετή οι τελειόφοιτοι ΜΦ υποβάλλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
 • Το ΔΜΣ συνοδεύεται από Παράρτημα Διπλώματος στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, το οποίο μεταξύ άλλων περιέχει πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την διάρκεια και το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών, τα προσόντα και την εξειδίκευση, που απέκτησε ο πτυχιούχος και την βαθμολογία του, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων ECTS.
 • H απονομή των ΔΜΣ γίνεται τουλάχιστον δύο φορές κατ’ έτος, ενιαία για όλα τα Mεταπτυχιακά Προγράμματα, σε ειδική δημόσια τελετή, στην οποία παρίστανται η Πρύτανις, οι Πρόεδροι των Τμημάτων και όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, που έχουν εκπληρώσει τις προϋποθέσεις απονομής ΔΜΣ.
keyboard_arrow_up