Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 έως και τριάντα (30) νέες θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ), για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων».

Για να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά τους, οι υποψήφιοι ΜΦ πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

1. Nα υποβάλουν από 22/07/2024 έως και 22/09/2024, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του Πανεπιστημίου Πατρών https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# αίτηση υποψηφιότητας συμπληρώνοντας όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
2. Nα αποστείλουν με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ ή άλλη εταιρεία ταχυμεταφορών) ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2024 (σφραγίδα ταχυδρομείου) φάκελο υποψηφιότητας στη διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Ρίο, Πάτρα (Με την ένδειξη: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Π.Μ.Σ «Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων»).

Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά (η μη προσκόμισή τους οδηγεί σε αποκλεισμό του υποψηφίου):

 1. Έντυπη αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (βρείτε εδώ την αίτηση σε αρχείο μορφής docx και σε pdf).
 2. Βιογραφικό σημείωμα (κατά προτίμηση στα πρότυπα του europass).
 3. Περιγραφή σκοπού και κινήτρων για μεταπτυχιακές σπουδές (έως 300 λέξεις). Ενδεικτικά, ο υποψήφιος μπορεί να αναφερθεί: στους λόγους για τους οποίους επέλεξε το ΠΜΣ, πως συνδέεται η ολοκλήρωση του ΠΜΣ με την επαγγελματική του εξέλιξη, επιπλέον λόγους οι οποίοι τον κινητοποίησαν για την επιλογή του συγκεκριμένου ΠΜΣ.
 4. Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών από ΑΕΙ. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι/διπλωματούχοι Τμημάτων Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και Σχολών Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών και πριν την έναρξη των μαθημάτων. Αίτηση δύναται να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι αλλοδαπών Ιδρυμάτων τα οποία δεν είναι ακόμα ενταγμένα στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρι­σμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ. Στην περίπτωση αυτή, οι αιτούντες υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί κατοχής τίτλου σπουδών. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά έγγραφα ότι έχουν προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε ο τίτλος τους και το αντίστοιχο Ίδρυμα πρόκειται να ενταχθούν στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ, μέχρι την ολοκλήρωση της διάρκειας σπουδών τους. Σε διαφορετική περίπτωση γίνεται διαγραφή του φοιτητή ο οποίος αποχωρεί από το Π.Μ.Σ. χωρίς να θεμελιώνει αξιώσεις για οποιαδήποτε βεβαίωση. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι ακόμη πτυχιούχος/διπλωματούχος, υποβάλει υπεύθυνη δήλωση (δείτε πρότυπο της υπεύθυνης δήλωσης εδώ) στην οποία αναφέρεται ότι, εφόσον επιλεγεί, θα προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης σπουδών ή το πτυχίο/δίπλωμα πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων στο ΠΜΣ (δηλαδή πριν την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2024).
 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας βασικού τίτλου σπουδών στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι ακόμη πτυχιούχος/διπλωματούχος, στην αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμητικός Μ.Ο. της βαθμολογίας των μαθημάτων τα οποία έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μέχρι στιγμής, καθώς επίσης και το πλήθος των μαθημάτων που απομένουν για την ολοκλήρωση των σπουδών.
 6. Παράρτημα διπλώματος, εάν έχει χορηγηθεί.
 7. Αντίγραφο αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΑΣΕΠ (εάν υπάρχει, σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να συμμετάσχετε σε γραπτές εξετάσεις που διοργανώνονται από το Τμήμα).

Ο φάκελος υποψηφιότητας μπορεί να περιέχει επιπλέον δικαιολογητικά για τα επικαλούμενα στην αίτηση ειδικά προσόντα  (η μη προσκόμιση τους οδηγεί σε μη μοριοδότηση των αντίστοιχων προσόντων):

 1. Πιστοποιητικό κατεύθυνσης βασικών σπουδών (εάν προβλέπεται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του υποψηφίου).
 2. Περίληψη πτυχιακής εργασίας (έως 300 λέξεις και αντίγραφο εξωφύλλου), εάν έχει εκπονηθεί.
 3. Αποδεικτικά επιστημονικά δημοσιεύσεων (πρακτικά συνεδρίων, ή επιστημονικά περιοδικά, ή βιβλία, ή μονογραφίες, κ.λπ.) εάν υπάρχουν.
 4. Συστατικές επιστολές, εάν υπάρχουν. Υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mcda_letters@math.upatras.gr, μέσω του επαγγελματικού λογαριασμού του συστήνοντος, με θέμα του μηνύματος: «Συστατική Επιστολή για τον κ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ». 
 5. Αντίγραφα άλλων τίτλων σπουδών που κατέχουν (π.χ. άλλο πτυχίο/δίπλωμα ΑΕΙ/ΤΕΙ, Μ.Δ.Ε., Διδακτορικό Δίπλωμα, κ.λπ.) Εάν ο τίτλος έχει χορηγηθεί από ίδρυμα του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθεί επίσης και η σχετική πράξη αναγνώρισης, εάν υπάρχει.
 6. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας των ως άνω άλλων τίτλων σπουδών, εάν υπάρχουν.
 7. Παράρτημα διπλώματος των ως άνω άλλων τίτλων σπουδών, εάν υπάρχουν.
 8. Αντίγραφο αποδεικτικού ξένης γλώσσας (εκτός της αγγλικής) εάν υπάρχει.
 9. Οποιαδήποτε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη του υποψηφίου, συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγησή του, π.χ.: υποτροφίες, βραβεία σε μαθηματικούς διαγωνισμούς, συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus, αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, κ.λπ.
 10. Αντίγραφο απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχει.

Για την αξιολόγηση και επιλογή των ΜΦ, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ συνεκτιμάται και η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης. Η συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος και αποβλέπει: (α) στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης του υποψηφίου και της δυνατότητάς του να ενταχθεί στο ΠΜΣ, (β) στην επισή­μανση ειδικών προσόντων κι άλλων χαρακτηριστικών δραστηριοτήτων του, (γ) στην αξιολό­γηση των γενικών ικανοτήτων του υποψηφίου, της θέλησής του για μεταπτυχιακές σπουδές και των μελλοντικών προοπτικών του, (δ) στον προσδιορισμό πιθανών ελλείψεών του, οι οποίες θα οδηγούσαν στην παρακολούθηση προπτυχιακών μαθημάτων, (ε) στον εντοπισμό πιθανών προσκομμάτων ως προς την ανελλιπή παρακολούθηση των μαθημάτων, (στ) σε διευκρινήσεις επί του βιογραφικού του, κ.λπ. 
Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί περί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2024 από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και το πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως στις ιστοσελίδες του Τμήματος Μαθηματικών και στους υποψηφίους τηλεφωνικά.

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ δεν προβλέπεται καταβολή διδάκτρων. Επιπρόσθετα, το ΠΜΣ χρηματοδοτεί, μέσω της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών,

 • χρηματικό έπαθλο, με κριτήρια αριστείας, σ΄έναν τουλάχιστον νεο-εισερχόμενο φοιτητή,
 • την παρουσίαση ή/και δημοσίευση επιλεγμένων μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών των φοιτητών του σύμφωνα με κριτήρια και διαδικασία που ανακοινώνονται.

Το ΠΜΣ υλοποιείται στην Πάτρα με δια ζώσης μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης. Εν τούτοις, για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του, μπορεί να προγραμματιστούν διαλέξεις με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σε ποσοστό που δεν ξεπερνά το 35%). Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο και στους Κανονισμούς-Αποφάσεις του Ιδρύματος. 

 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ συνιστάται να έχετε διαβάσει πολύ προσεκτικά την Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025, το ενημερωτικό τρίπτυχο του ΠΜΣ και τον Επικαιροποιημένο Κανονισμό Λειτουργίας του προγράμματος.

 

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ από εδώ.
Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή μπορείτε να βρείτε εδώ.

keyboard_arrow_up