Δομές Δεδομένων
Περιγραφή

Εισαγωγικά: η έννοια του αλγόριθμου και της δομής δεδο­μένων. Βασικά χαρακτηριστικά ενός αλγορίθμου. Οι πίνακες (arrays) ως δομή δεδομένων. Αραιοί πίνακες. Αφηρημένοι τύποι δεδομένων (abstract data types). Ορισμός της πολυ­πλοκότητας χρόνου και χώρου ενός αλγορίθμου. Δυναμικές δομές δεδομένων: στοίβες, ουρές αναμονής, τύποι διασυνδε­δεμένων λιστών (διατεταγμένες, απλά ή διπλά διασυνδεδε­μένες, κυκλικές), δέντρα. Βασικές πράξεις σε δυναμικές δομές δεδομένων. Διαδικασίες προσπέλασης (searching) σε μια δομή δεδομένων. 2-3 δέντρα και AVL δέντρα. Αλγόριθμοι για το πρόβλημα της διάταξης ακολουθιών (sorting): Διάταξη με συγχώνευση (Mergesort), διάταξη με τη χρήση σωρού (Heap­sort), Qiucksort. Το πρόβλημα UNION-FIND και εφαρμογή του στην εύρεση ενός ελάχιστου παράγοντος δέντρου σε γράφημα.

Τομέας: Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής
Πρόγραμμα Σπουδών:
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο: Ζ
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 6
Ωρες Διδασκαλίας (Θ/Φ/Ε): 2/2/0
Κωδικός: IC336
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Κατεύθυνση ΓΝΜ: Βασικό
Κατεύθυνση ΘΡΜ: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση ΕΦΜ: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση ΠΛΗ: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
Κατεύθυνση ΣΠΕ: Ελεύθερης Επιλογής
Φοιτητές Erasmus: Όχι
keyboard_arrow_up