Η Πρακτική Άσκηση είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που συνδυάζει τις εκπαιδευτικές θεωρητικές γνώσεις με την πράξη και αποτελεί μια απόπειρα πρώτης επαφής των φοιτητών με το μελλοντικό τους επάγγελμα. Ως πρόγραμμα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 και έκτοτε συνεχίζεται αδιάλειπτα στο πλαίσιο των σχετικών επιχορηγούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρησιακών προγραμμάτων υπό τον συντονισμό (από το 2002) και την διοίκηση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Τμήμα Μαθηματικών ενέταξε, το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ως μάθημα ελεύθερης επιλογής του 7ου ή του 8ου εξαμήνου με κωδικό AL462. Η επιτυχής ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος. Δεν λαμβάνει βαθμό ούτε συνεισφέρει μονάδες ECTS στις ECTS μονάδες που είναι απαραίτητες για τη λήψη του πτυχίου.

Το περιεχόμενό της πρακτικής άσκησης αφορά σε εφαρμοσμένα αντικείμενα που ασκούν δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί σε ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων ενός μαθηματικού. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα στους ασκούμενους να δουν και να καταλάβουν τον τρόπο λειτουργίας αυτών των οργανισμών στην πράξη και τους προετοιμάζει για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Επιπλέον, η πρακτική άσκηση:

  • Συμπληρώνει την εκπαιδευτική διαδικασία του ΤΜ με ένα μάθημα πρόσληψης αμιγώς πρακτικών γνώσεων που λαμβάνονται επί του πεδίου και μπορούν να αποτελέσουν συμπλήρωμα στις παρεχόμενες γνώσεις άλλων μαθημάτων.
  • Συνεισφέρει στην περαιτέρω ενίσχυση της καλής δημόσιας εικόνας του ΤΜ σε όλη την επικράτεια, μέσα από την παρουσία των φοιτητών και των φοιτητριών που, όπως καταδεικνύεται από τις τυπικές και τις άτυπες αξιολογήσεις των φορέων άσκησης, διακρίνονται για το υψηλό γνωστικό και αξιακό επίπεδο τους.
  • Διατηρεί σε υψηλό επίπεδο την προσβασιμότητα του ΤΜ στην ζώσα πραγματικότητα των συνδεδεμένων με αυτό επαγγελματικών κλάδων της οικονομίας.
  • Δημιουργεί προοπτική εισόδου στην αγορά εργασίας ελέγχοντας και καθορίζοντας τις ροές των ασκούμενων προς συγκεκριμένους κλάδους που μπορούν να απορροφήσουν ή να “δημιουργήσουν” θέσεις εργασίας.

 

Ασκούμενοι Φοιτητές
Το μάθημα "Πρακτική Άσκηση" μπορούν να το επιλέξουν φοιτητές που διανύουν τουλάχιστον το 4ο έτος των σπουδών τους και, μέχρι και το Σεπτέμβριο του 3ου έτους, έχουν κατοχυρώσει τουλάχιστον 90 ECTS. Ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η επιλογή γίνεται βάση:

  1. τον μέσο όρο βαθμολογίας του φοιτητή,
  2. τον αριθμό μαθημάτων που έχει εξεταστεί επιτυχώς ο φοιτητής μέχρι και το Σεπτέμβριο του 3ου έτους, και
  3. το έτος φοίτησης.

Κατ’ εξαίρεση, το 10% του συνόλου των θέσεων, θα δίνεται κατά προτεραιότητα σε Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). Η τελική κατάταξη (Βαθμός Κατάταξης, ΒΚ) των υποψηφίων φοιτητών γίνεται βάσει του αλγορίθμου: ΒΚ = [0.6 Χ (Μ/26) Χ 10 + 0.4 Χ ΜΟ] Χ 4/Ε
όπου:
Μ --> αριθμός μαθημάτων επιτυχώς εξετασμένων μέχρι Σε­πτέμβριο 3ου έτους (συντελεστής βαρύτητας 60%),
ΜΟ --> μέσος όρος βαθμολογίας μαθημάτων επιτυχώς εξετα­σμένων μέχρι και το Σεπτέμβριο 3ου έτους (συντελεστής βαρύτητας 40%),
Ε --> έτος φοίτησης (μειωτικός συντελεστής για έτος φοίτησης από το 4ο και πάνω).

Όλοι οι φοιτητές και φοιτήτριες κατατάσσονται σύμφωνα με την ανωτέρω μοριοδότηση και επιλέγονται τόσοι, όσοι αντιστοιχούν στο σύνολο των προσφερόμενων θέσεων, ενώ οι υπόλοιποι/υπόλοιπες κατατάσσονται ως επιλαχόντες και επιλαχούσες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο φοιτητής με το μεγα­λύτερο μέσο όρο βαθμολογίας (ΜΟ) στα μαθήματα που έχει εξεταστεί επιτυχώς μέχρι και το Σεπτέμβριο του 3ου έτους. 

Για το Τμήμα Μαθηματικών την ευθύνη συντο­νισμού της Πρακτικής Άσκησης έχει ο Επ. Καθηγητής κ. Σωτήριος Κωτσιαντής.

keyboard_arrow_up