Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση υπ' αριθμ. 145/07.02.2019), ο απονεμό­μενος βασικός τίτλος σπουδών (Πτυχίο Μαθηματικών) του Τμήματός μας εμπεριέχει πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Το οικείο Τμήμα πιστοποιεί την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια των αποφοίτων του με έτος εισαγωγής 2015-16 και μετέπειτα οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει και εξετασθεί επιτυχώς στα κατωτέρω υποχρεωτικά μαθήματα κορμού, η διδακτέα ύλη των οποίων σχετίζεται άμεσα με τη διδακτέα ύλη των μαθηματικών της (πρωτοβάθμιας και) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:


Προκειμένου να αναδειχθούν τα ιδιαίτερα στοιχεία παιδαγω­γικής και διδακτικής επάρκειας που εμπεριέχουν αυτά τα μαθήματα, κατά τη διδασκαλία τους:

  • δίνεται έμφαση στην ιστορική εξέλιξη, την ανάπτυξη του γνωστικού αντικειμένου, αλλά και στις εφαρμογές στην τεχνολογία ή/και άλλες επιστήμες.
  • καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια για την ενεργή συμ­μετοχή των φοιτητών ώστε να εξασφαλίζεται η διδακτική εμπέδωση των βασικών εννοιών.
  • οι παρουσιάσεις θεωρητικών και πρακτικών ασκήσεων αποσκοπούν ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν όλες εκείνες τις δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς δασκάλους στην (πρωτοβάθμια και) δευτεροβάθμια εκπαίδευση.


Κατά το νόμο, δεν απαιτείται πιστοποίηση για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2014-15.

 

keyboard_arrow_up