Διοίκηση ΠΜΣ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4485/2017 αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ είναι τα εξής:

  1. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών.
  2. Η Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών.
  3. Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ (ΣΕ).
  4. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών.
  5. Ο Διευθυντής Σπουδών του ΠΜΣ (ΔΜΣ).
  6. Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων.

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μαθηματικών τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο στο πρόγραμμα και εκλέγονται από τη Συνέλευση για διετή θητεία. Η ΣΕ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος. Ο Διευθυντής Σπουδών προεδρεύει της Συντονιστικής Επιτροπής και εισηγείται κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος.

Για τη διετία από 01/9/2022 έως 31/8/2024 η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ «Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων» αποτελείται από τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ:

Νικόλαος Τσάντας, Καθηγητής Διευθυντής του ΠΜΣ                                                                                                                                                                                                      
Σωτήριος Κωτσιαντής, Αναπληρωτής Καθηγητής Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ                                                                                                                                                                                                      
Ευφροσύνη Μακρή, Καθηγήτρια                                                                                                                                                                                                        
Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής                                                                                                                                                                                                        
Δημήτριος Καββαδίας, Επίκουρος Καθηγητής                                                                                                                                                                                                        


Θεσμικές Λειτουργίες στο ΠΜΣ 

 

Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας ΠΜΣ

keyboard_arrow_up