Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το Τμήμα Μαθηματικών οργανώνει και λειτουργεί το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων (αγγλικός τίτλος "Computational and Statistical Data Analytics, MCDA") του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 1534/τ.Β΄/04-05-2018), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).

Το ΠΜΣ «Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων» έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένης διεπιστημονικής μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε θέματα διαχείρισης, αναπαράστασης και επεξεργασίας δεδομένων καθώς και τις σχετικές απαιτούμενες υπολογιστικές τεχνικές. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται τόσο στη θεωρία όσο και στην εφαρμογή μέσω έμπρακτης ενασχόλησης και εργαστηρίων. Το ΠΜΣ παρέχει στους φοιτητές του τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να είναι σε θέση να επιλέγουν κατάλληλα τα εργαλεία Πληροφοριακών Συστημάτων, Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Στατιστικής Ανάλυσης για τη βέλτιστη διαχείριση των πάσης φύσεως δεδομένων της βιομηχανίας, της δημόσιας διοίκησης και των επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό, οι απόφοιτοι του ΠΜΣ που θα στελεχώσουν, ή στελεχώνουν, από θέση αυξημένης ευθύνης δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αξιολογώντας κάθε φορά την ωφέλεια που προκύπτει από τη λύση των πολυποίκιλων προβλημάτων που εμφανίζονται, θα οδηγήσουν σε αναβάθμιση της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και προϊόντων.

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων» (MSc in Computational and Statistical Data Analytics). Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 6 υποχρεωτικά μαθήματα, 2 μαθήματα επιλογής και εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας, που αντιστοιχούν συνολικά σε ενενήντα (90) μονάδες ECTS. Τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία με τη διδασκαλία τους να γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική γλώσσα. Η διάρκεια του προγράμματος για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι 3 εξάμηνα.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κατ΄έτος μέχρι 30 πτυχιούχοι της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής Τμημάτων Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Οικονομίας & Διοίκησης. Γίνονται επίσης δεκτοί απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών, καθώς και Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η διαδικασία εισαγωγής (προϋποθέσεις και κριτήρια) περιγράφεται αναλυτικά στον κανονισμό λειτουργίας του προγράμματος.

Οι φοιτητές δεν καταβάλλουν για τις σπουδές τους στο ΠΜΣ τέλη φοίτησης.

Επιπρόσθετα, το ΠΜΣ χρηματοδοτεί, μέσω της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών, την παρουσίαση ή/και δημοσίευση επιλεγμένων μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών των φοιτητών του σύμφωνα με κριτήρια και διαδικασία που ανακοινώνονται.

keyboard_arrow_up