Το ΠΜΣ «Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων» διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στο Α΄ εξάμηνο διδάσκονται τέσσερα (4) Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού. Στο Β΄ εξάμηνο διδάσκονται δύο (2) Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού και ένας αριθμός από Μαθήματα Επιλογής από τα οποία κάθε φοιτητής πρέπει να επιλέξει δύο (2). Στο Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Α εξάμηνο
Κωδικός           Μαθήματα Υποχρεωτικά ECTS                                         Διδάσκων/οντες                                                                                        
MCDA101           Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιστήμη Δεδομένων                                         7.5                                         Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, Βιολέττα Πιπερίγκου                                                                                        
MCDA201           Φυσικοί Υπολογισμοί και Νευρωνικά Δίκτυα 7.5                                         Μιχαήλ Βραχάτης, Σωτήριος Κωτσιαντής                                                                                        
MCDA102           Ανάλυση Αποφάσεων και Βελτιστοποίηση 7.5                                           Νικόλαος Τσάντας, Θεοδούλα Γράψα                                                                                        
MCDA202           Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων 7.5                                          Δημήτριος Καββαδίας, Χριστόφορος Ραπτόπουλος                                                                                        
                                                                                                                                                 


Β εξάμηνο

Κωδικός           Μαθήματα Υποχρεωτικά ECTS                                         Διδάσκων/οντες                                                                                        
MCDA203           Βάσεις Δεδομένων και Εξόρυξη Δεδομένων 7.5                                         Όμηρος Ράγγος, Σωτήριος Κωτσιαντής                                                                                        
MCDA103           Πιθανοτικά Μοντέλα με χρήση Δεδομένων στη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων 7.5                                          Ευφροσύνη Μακρή, Ιωάννης Δημητρίου                                                                                        
                                                                                                                                                 
Κωδικός           Μαθήματα Επιλογής (δύο από τα παρακάτω) ECTS                                         Διδάσκων/οντες                                                                                          
MCDA211           Μηχανική Μάθηση 7.5                                         δεν θα προσφερθεί                                                                                        
MCDA212           Αριθμητικές Μέθοδοι στην Επιστήμη των Δεδομένων 7.5                                          Θεοδούλα Γράψα, Γεώργιος Ανδρουλάκης                                                                                        
MCDA111           Εφαρμοσμένη Μπεϋσιανή Στατιστική και Προσομοίωση 7.5                                          Μαλεφάκη Σόνια
                                                                                       
MCDA112           Ανάλυση Επιβίωσης και Στατιστική Θεωρία Αξιοπιστίας 7.5                                          Πολυχρόνης Οικονόμου                                                                                        
MCDA113           Ανάλυση Χρονοσειρών 7.5                                          Βασιλική Καρυώτη                                                                                        
MCDA114           Πολυμεταβλητή Αναλυτική Δεδομένων και Στατιστική Συμπερασματολογία 7.5                                          δεν θα προσφερθεί                                                                                        
                                                                                                                                                 

Γ εξάμηνο
Κωδικός              ECTS                                                                                                                                  
MCDA001           Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
30                                                                                                                                  


Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτούνται ενενήντα (90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS). Από αυτές, τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα 4 υποχρεωτικά μαθήματα του Α΄ εξαμήνου (μαθήματα κορμού), τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα 4 μαθήματα του Β΄ εξαμήνου [: 2 υποχρεωτικά και 2 μαθήματα επιλογής] και τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του Γ΄ εξαμήνου.

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2023 - 2024

 

keyboard_arrow_up